Search result for

motor

(164 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motor-, *motor*
English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motor[N] เครื่องยนต์, See also: มอเตอร์, Syn. apparatus, appliance, machine
motor[N] รถยนต์
motor[VI] ขับรถยนต์, See also: ขับรถ, Syn. drive, ride
motor[ADJ] เกี่ยวกับพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์, See also: ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
motor[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
motor[SL] รถยนต์, Syn. motah
motorbus[N] รถโดยสาร, Syn. motor coach, bus
motorcar[N] รถยนต์, Syn. automobile
motoring[N] การเดินทาง, Syn. touring
motorist[N] คนขับรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motor(โม'เทอะ) n. เครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล adj. ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว,ซึ่งนำกระแสประสาท (impules) ,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ. vi. ขับรถยนต์,เดินทางโดยรถยนต์, See also: motors n.,pl. พันธบัตรหรือใบหุ้นระหว่างบริษัทรถยนต์
motor truckn. รถยนต์บรรทุก
motor vehiclen. รถยนต์
motorbike(โม'เทอะไบคฺ) n. รถจักรยานยนต์สองล้อ, Syn. motorcycle
motorboat(โม'เทอะโบท) n. เรือยนต์. vi. เดินทางโดยเรือยนต์
motorbus(โม'เทอะบัส) n. รถโดยสารประจำทางที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์., Syn. motorcoach
motorcade(โม'เทอะเคด) n. ขบวนรถยนต์
motorcar(โม'เทอคาร์) n. รถยนต์,ตู้รถไฟที่ขับเคลื่อนได้เอง
motorcycle(โม'เทอไซเคิล) n.,v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n.
motoring(โม'เทอริง) n. การเดินทางโดยรถยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
motor(adj) ซึ่งใช้เครื่องยนต์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับเครื่องยนต์
motor(n) รถยนต์,เครื่องยนต์,เรือยนต์,เครื่องจักร
motorboat(n) เรือยนต์
motorcar(n) รถยนต์
motorcycle(n) จักรยานยนต์
motorist(n) นักขับรถยนต์
motorman(n) คนขับรถประจำทาง,คนคุมเครื่องยนต์,คนขับรถราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motor๑. มอเตอร์, -ยนต์๒. -สั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motorมอเตอร์, -ยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor aphasia; aphasia, frontocortical; aphasia, nonfluent; aphasia, verbalภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์สั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motor areaศูนย์ประสาทสั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motor centreศูนย์สั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motor end-plate; junction, myoneural; junction, neuromuscularแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motor generator welding setชุดเชื่อมใช้มอเตอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
motor insuranceการประกันภัยรถยนต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor nerveประสาทสั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motor neuron; motoneuronเซลล์ประสาทสั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motorมอเตอร์ - ยนต์ [ยานยนต์]; มอเตอร์ [ไฟฟ้ากำลัง]; เครื่องยนต์ [ศัพท์พลังงาน] [พลังงาน]
motorมอเตอร์ไฟฟ้า, ดู electric motor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Motorมอเตอร์ [การแพทย์]
Motorสั่งการ, การใช้กล้ามเนื้อ, การทำงานของกล้ามเนื้อ, ประสาทสั่งการ, การเคลื่อนไหว, เคลื่อนไหว, [การแพทย์]
Motor Abilitiesความสามารถทางกลไกของร่างกาย [การแพทย์]
Motor abilityความสามารถทางกลไก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor ability and intelligenceความสามารถในการเคลื่อนไหวและสติปัญญา [TU Subject Heading]
Motor Actขั้นปฎิบัติการ [การแพทย์]
Motor Activityกิจกรรมของการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Motor Activity, Spontaneousการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
motor graderรถเกลี่ยดิน
motor policy (n ) กรมธรรม์รถยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the back of your motorcycle. Audra. Yeah, she's just a friend.- บนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ There Might be Blood (2008)
Brain's supposed to turn off motor function.สมองปิดการทำงาน Joy (2008)
- What do you do for money? - Fix motorcycles.แล้วจะทำมาหากินอะไร/ซ่อมมอเตอไซด์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Camera five, give me the motorcade.กล้อง 5 จับภาพขบวนซิ Vantage Point (2008)
Just rent a motorbike, find a map.แค่เช่ามอเตอร์ไซค์มา หาแผนที่อันนึง Inkheart (2008)
I don't want to die in a motorbike accident.ฉันไม่อยากตาย ในอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ Episode #1.7 (2008)
Ahjussi, stop the motorbike!คุณ, หยุดมอเตอร์ไซค์! Episode #1.7 (2008)
The motorbikes have been following us.มอเตอร์ไซค์นั้น ติดตามเรามา Episode #1.9 (2008)
These motorbike gangs are a common sight here in Macau.พวกแก้งมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องธรรมดาของมาเก๊า Episode #1.9 (2008)
Something is wrong, shake off these motorbikes with full speed.ต้องมีเรื่องผิดปกติ, สลัดพวกมันทิ้งด้วยความเร็วเต็มที่. Episode #1.9 (2008)
You need to get a motor for this shit.เอาเครื่องยนต์ติดสิจะได้เท่หน่อย The Forbidden Kingdom (2008)
It was taken at the lake, when you father... broke his arm, because of that silly motorcycle of his.ถ่ายที่ทะเลสาบ เมื่อตอนที่พ่อแขนหัก เพราะไอ้มอเตอร์ไซคันโง่ ๆ ของเขา Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motorBill was crazy for a motorbike.
motorBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
motorCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
motorFather bought me a motorcycle.
motorFather bought me the latest model motorcycle.
motorFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
motorGeneral Motors laid off 76,000 its workers.
motorHe is anxious for a motorbike.
motorHe is not the rough motorcycle gang member he was before.
motorHe is saving money so that he may buy a motorcycle.
motorHe is wild to buy a new motorcycle.
motorHe left the motor running.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักรยานยนต์[N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ภาษีรถยนต์[N] motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
ตุ๊กๆ[N] tuk-tuk, See also: motor-tricycle, Syn. รถตุ๊กๆ, Example: ก่อนขึ้นรถให้ถามทางดีๆ ระวังอย่าไปผิดที่เพราะจะเสียค่ารถตุ๊กๆ ฟรี
มอเตอร์ไซค์[N] motorcycle, Syn. รถจักรยานยนต์, Example: เขามีอาชีพเสริมคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในซอย, Notes: (อังกฤษ)
รถเครื่อง[N] motorcycle, Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์, Example: รถเครื่องนิยมทำเสียงให้ดังผิดปกติ รบกวนชาวบ้าน, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์, Notes: (ปาก)
จยย.[N] motor cycle, Syn. จักรยานยนต์, Thai definition: เรียกรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน 2 ล้อ
การแข่งรถ[N] motorsports, See also: motor racing
ช่างซ่อมรถ[N] motor car mechanic, See also: motor vehicle mechanic, automotive mechanic
ทางหลวงพิเศษ[N] motorway, Example: รถยนต์4 ล้อที่จะใช้ทางหลวงพิเศษต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่านละ 30 บาท, Count unit: สาย, Thai definition: เส้นทางหลักสำหรับรถที่วิ่งเร็วซึ่งจำกัดจำนวนทางเข้าร่วมโดยมีเส้นทางคู่ขนานแยกต่างหาก ตามปกติจะมีช่องทางจราจร 6 ช่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles   
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway   FR: autoroute [f]
จักรยานยนต์[n.] (jakkrayānyon) EN: motorcycle   FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
การแสดงรถยนต์[n. exp.] (kān sadaēng rotyon) EN: motor show   FR: salon automobile [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
คาราวาน[n.] (khārāwān) EN: caravan ; cavalcade ; motorcade   FR: caravane [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTOR    M OW1 T ER0
MOTORS    M OW1 T ER0 Z
MOTOREN    M OW1 T ER0 AH0 N
MOTORS'    M OW1 T ER0 Z
MOTOR'S    M OW1 T ER0 Z
MOTORING    M OW1 T ER0 IH0 NG
MOTORIZE    M OW1 T ER0 AY2 Z
MOTORCAR    M OW1 T ER0 K AA2 R
MOTOROLA    M OW2 T ER0 OW1 L AH0
MOTORIST    M OW1 T ER0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motor    (v) (m ou1 t @ r)
motors    (v) (m ou1 t @ z)
motored    (v) (m ou1 t @ d)
Motorola    (n) (m ou t @ r ou1 l @)
motorcar    (n) (m ou1 t @ k aa r)
motoring    (v) (m ou1 t @ r i ng)
motorist    (n) (m ou1 t @ r i s t)
motorize    (v) (m ou1 t @ r ai z)
motorman    (n) (m ou1 t @ m @ n)
motormen    (n) (m ou1 t @ m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoausstellung {f}motor show [Add to Longdo]
Fuhrpark {m}motor pool [Add to Longdo]
Kraftfahrzeug {n} | Kraftfahrzeuge {pl}motor vehicle | motor vehicles [Add to Longdo]
Kraftfahrzeugschein {m}; Kraftfahrzeugzulassungsschein {m}; Kfz-Schein {m}motor vehicle registration certificate; vehicle registration document; car license [Am.] [Add to Longdo]
Motor {m} | Motoren {pl}motor; engine | engines; motors [Add to Longdo]
Motoransteuerung {f}; Motorschaltschrank {m} [techn.]motor control center (MCC) [Add to Longdo]
Motorantrieb {m} | mit Motorantriebmotor drive | motot driven; power driven [Add to Longdo]
Motorblock {m}engine mount [Add to Longdo]
Motorboot {n}motor boat; motorboat [Add to Longdo]
Motordeckel {m}motor cover [Add to Longdo]
Motoreinschub {m} [techn.]MCC draw-out unit [Add to Longdo]
Motoren-Leistungsprüfstand {m}motor power testing station [Add to Longdo]
Motorenprüfstand {m}engine test bed [Add to Longdo]
Motorfahrwerk {n}power driven trolley [Add to Longdo]
Motorhaube {f} [auto]bonnet; engine bonnet [Br.]; hood [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
アポジモーター[, apojimo-ta-] (n) apogee motor [Add to Longdo]
インダクションモーター[, indakushonmo-ta-] (n) induction motor [Add to Longdo]
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway [Add to Longdo]
エンジンオイル[, enjin'oiru] (n) engine oil; motor oil [Add to Longdo]
オートバイ[, o-tobai] (n) motorcycle (wasei [Add to Longdo]
オートバイレース[, o-tobaire-su] (n) motorcycle race [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
キモトリプシン[, kimotoripushin] (n) chymotrypsin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩托车[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] motorbike; motorcycle, #4,311 [Add to Longdo]
车队[chē duì, ㄔㄜ ㄉㄨㄟˋ, / ] motorcade; fleet, #4,690 [Add to Longdo]
机动车[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, / ] motor vehicle, #5,280 [Add to Longdo]
车展[chē zhǎn, ㄔㄜ ㄓㄢˇ, / ] motor show, #5,989 [Add to Longdo]
摩托罗拉[Mó tuō luó lā, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, / ] Motorola, #10,065 [Add to Longdo]
摩托[mó tuō, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ, ] motor (transliteration); motorbike, #12,552 [Add to Longdo]
马达[mǎ dá, ㄇㄚˇ ㄉㄚˊ, / ] motor, #20,428 [Add to Longdo]
汽艇[qì tǐng, ㄑㄧˋ ㄊㄧㄥˇ, ] motor boat, #70,367 [Add to Longdo]
常坐汽车者[cháng zuò qì chē zhě, ㄔㄤˊ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄜˇ, / ] motorist [Add to Longdo]
蒙托罗拉[méng tuō luó lā, ㄇㄥˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, / ] Motorola [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company) [Add to Longdo]
モトローラ[もとろーら, motoro-ra] Motorola [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motor \Mo"tor\, n. [L., fr. movere, motum, to move.]
   1. One who, or that which, imparts motion; a source of
    mechanical power.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A prime mover; a machine by means of which a
    source of power, as steam, moving water, electricity,
    etc., is made available for doing mechanical work.
    [1913 Webster]
 
   3. A motor car; an automobile. [archiac Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.] Motory
    Motor

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motor \Mo"tor\, Motory \Mo"to*ry\, Motorial \Mo*to"ri*al\, a.
   [L. motorius that has motion. See {Motor}, n.]
   Causing or setting up motion; pertaining to organs of motion;
   -- applied especially in physiology to those nerves or nerve
   fibers which only convey impressions from a nerve center to
   muscles, thereby causing motion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motor
   adj 1: conveying information to the muscles from the CNS; "motor
       nerves" [syn: {centrifugal}, {motor(a)}]
   2: causing or able to cause motion; "a motive force"; "motive
     power"; "motor energy" [syn: {motive(a)}, {motor}]
   n 1: machine that converts other forms of energy into mechanical
      energy and so imparts motion
   2: a nonspecific agent that imparts motion; "happiness is the
     aim of all men and the motor of all action"
   v 1: travel or be transported in a vehicle; "We drove to the
      university every morning"; "They motored to London for the
      theater" [syn: {drive}, {motor}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 motor
   engine; motor
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 motor
   engine; motor
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 motor
   engine; motor
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 motor [motɔr]
   motorcycle
   engine; motor
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 combustion
 
 1. yanma, tutuşma
 2. (kim) ısı ve ışık veren oksitlenme. combustion chamber yanma hücresi, yanma haznesi. combustion furnace yanma fırını, yakım ocağı. combustion gases yakım gazları. combustion motor yakımlı motor. combustion period yanma süresi, yakım devresi. combustion türbine iç yakımlı türbin. incomplete combustion eksik yanma. internal-combustion engine iç yakımlı makina, motor.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cut
 
 1. (cut, -ting) kesmek, dilimlemek
 2. biçmek
 3. yontmak
 4. kamçılamak
 5. katetmek
 6. (filmi) kesmek
 7. (konuşma, kitap) kısaltmak
 8. incitmek
 9. görmezlikten gelmek
 10. (k.dili) derse gitmemek, (informal) asmak
 11. fiyatını indirmek
 12. durdurmak sinema, fotoğraf makinası, motor)
 13. (spor) (topa) fırıldatıp vurmak
 14. sulandırmak (içki)
 15. sapmak
 16. (iskambil) kesmek
 17. hadım etmek. cut across her konuya dokunmak
 18. üstün olmak
 19. kestirme yoldan gitmek.cut adrift serbest bırakmak. cut and run bırakıp kaçmak, (informal) sıvışmak. cut a tooth diş çıkarmak (çocuk) cut back azaltmak
 20. kesip kısaltmak
 21. geri dönmek. cut both ways hem iyi hem kötü etkileri olmak. cut corners ucuz veya kestirme yoldan halletmek. cut down öIdürmek
 22. (ağaç) kesmek
 23. azaltmak
 24. kısaltıp yeniden dikmek (elbise) cut into azaltmak. cut loose baskıdan kurtulmak
 25. (informal) sulanmak. cut no ice önemli olmamak. cut one' coat according to one' cloth ayağını yorganına göre uzatmak. cut one- teeth on ile başlamak. cut short kısa kesmek. cut the ground from under etkisini yok etmek. cut to the bone asgari dereceye indirmek. cut in lafını kesmek, sözün arasına girmek
 26. (iskambil) birinin yerini almak
 27. danseden bir çifte gidip erkekten damını almak
 28. trafikte birden arabaların arasına girmek. Cut it out. (k.dili) Yapma. Bırak. cut off kesmek
 29. yolunu kesmek
 30. mahrum etmek. cut out kesip çıkarmak
 31. bırakmak
 32. sürüden ayırmak
 33. (metinden) çıkarmak
 34. uygun olmak
 35. yerini almak
 36. trafikte sıradan çıkıp sollamak. cut up parça parça kesmek, doğramak
 37. çok etkilemek
 38. (k.dili) yaramazlık etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 motor
 
 1. motor
 2. elektrik motoru
 3. makina
 4. ing. otomobil
 5. hareket meydana getiren, muharrik
 6. motorlu
 7. (tıb.) hareket kaslarına ait
 8. hareket nakleden
 9. (psik.) hareki, devimsel, adaleleri harekete getirici
 10. otomobille gitmek veya götürmek. motor nerve motor sinir. motor paralysis (tıb.) hareket kaslarına gelen felç. motorist otomobille gezen kimse. motorize motor takmak
 11. motor kuvveti ile donatmak.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Motor [moːtoːr] (n) , s.(m )
   engine; motor
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 motor
   engine; motor
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top