Search result for

mollig

(55 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mollig-, *mollig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mollig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mollig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember that plump girl in pink?Erinnerst du dich an das mollige Mädchen in Pink? Floating Weeds (1959)
This one... you she-devil... It's true.Die hier, die Mollige. 8½ (1963)
and you can better was Spotted wolf's got an eash to get his hands on it now you planing to starve us for this not if I know Spotted wolf is got a one some reale flame to get his hands on itUnd den Gefleckten Wolfjuckt es nur so, dich in die Hände zu bekommen. - Sollen wir davor noch verhungern? - Er mag Mollige lieber. Soldier Blue (1970)
A plump, well breasted virgin all ready for the oven?Soll es eine mollige,vollbusige Jungrau sein? And Now the Screaming Starts! (1973)
Those lumps are coming back on the side of your waist?Du wirst schon wieder ganz schön mollig um die Hüfte rum. Don't Look Now (1973)
You know what I say?Man muss sich was Molliges auf den Schoß setzen, da wird einem warm und Spaß macht's auch noch. House of 1000 Pleasures (1974)
I know the missing people are all here. Buried here.Ich weiß, dass sie alle hier unten liegen, mollig warm. The House of the Laughing Windows (1976)
Obviously, you feel pretty secure about those chubby little legs of yours.Offensichtlich findest du deine molligen Beinchen genau richtig. But Seriously Folks (1988)
And plump enough.Und ich war ganz schön molligDrowning by Numbers (1988)
Welcome to the Hefty Hideaway house of fashion for the ample woman.Willkommen im Modehaus für die mollige Frau. Hairspray (1988)
Here, we cater to big-boned gals like yourself who are stylish... and at the same time frustrated by the lack of sizes in stores today.Wir bedienen mollige Mädchen mit Modebewusstsein, die frustriert sind wegen des Mangels an Übergrößen. Hairspray (1988)
You were so chubby before.Du warst mal richtig molligChungking Express (1994)
That pudgy one.Die Mollige da. The Apartment (1996)
That chubby one in the fur coat. ... love and tolerance!Der Mollige in seinem Pelzmantel ... Liebe und Toleranz! Pretty Village, Pretty Flame (1996)
It's pretty cozy.Es ist ziemlich molligThe Ascent (1996)
Gina will love that. She's big.Gina wird es gefallen, sie ist molligLosing My Religion (1997)
Jellicle Cats are roly-polyJellicle Katz sind mollige Wonnen. Cats (1998)
I Iike big women, not the skinny ones.Weißt Du, ich liebe mollige Frauen. Nicht die dünnen! Jaguimo (1998)
Kermit, you're so soft and plump.Kermit, du bist so weich und molligMuppets from Space (1999)
- Oh, yes, they'll be nice and toasty.- Ja, schön mollig warm. Titan A.E. (2000)
And a dozen plump children, I imagine.Und einem Dutzend molliger Kinder. From Hell (2001)
Bring me stronger ale, and some plump, succulent babies to eat.Bring mir ein stärkeres Bier und ein paar saftige mollige Babys. Triangle (2001)
Didn't take you for a man who goes for the big girls, Easter.Hätte nicht gedacht, dass Sie es mollig mögen. Runaway Jury (2003)
The chubby girl?Die Mollige? Love Actually (2003)
Would we call her chubby?Würden Sie sie als "mollig" bezeichnen? Love Actually (2003)
lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight, all sparkly and clean. Such a source of great pride that it caused him to preen.Gab's ein Lamm, dessen Vlies war ganz wollig und weiß, es leuchtete wie Schnee und war mollig und weich, dass es strotzte vor Stolz und protzte zugleich. Boundin' (2003)
Ambassador to something and his plump, lovely wife.Der Botschafter von irgendwas und seine mollige, reizende Frau. Destiny (2003)
My shirt size is medium husky.Ich habe Größe Medium-Mollig50 First Dates (2004)
Are you a chubby chaser or something?Stehst du mehr auf mollige? A.K.A The Plant (2006)
I came into Home Ec in the 8th grade with a pattern for big girl pajamas.Ich kam in Hauswirtschaftslehre in der achten Klasse mit einem Muster für Pyjamas für mollige Mädchen. Red in the Face (2007)
Once I wire some good-faith money to an overseas bank account, I'll inherit his kingdom, his canoe, and his plump young wife.Sobald ich etwas Geld gutgläubig an ein überseeisches Bankkonto überweise, werde ich sein Königreich erben, sein Kanu, und seine mollige junge Frau. Futurama: Bender's Big Score (2007)
Blonde, curly hair.Er war mittelgroß, etwas mollig. Blonde Locken. Knocked Up (2007)
Which is why we're both a little toasty right now.Der Grund, warum wir uns beide eine mollig warme Erfrischung gönnen. Welcome to the Jungle (2007)
Interesting, kind of pretty, a little chubby, so probably low self-esteem.Interessant, irgendwie hübsch,... ein bisschen mollig, also wahr- scheinlich geringes Selbstwertgefühl. The Jerusalem Duality (2008)
They're about taking chubby girls who work at Kinko's and lacing them up in corsets so tight their bosom jumps out and says, "Howdy."Man nehme mollige Frauen, die bei Kinko arbeiten... und schnüre ihr Korsett so eng zu, dass ihr Busen herausspringt und "Howdy" sagt. The Codpiece Topology (2008)
Well, now you just sound like the chubby girl on Valentine's Day.Jetzt klingst du wie das mollige Mädchen am Valentinstag. Not a Father's Day (2008)
I know she's gotten chubby.Ich weiß sie wurde molligYou're Gonna Love Tomorrow (2008)
But she could be making you chubby little girl you recently met.Aber sie könnte sie vielleicht dazu bringen, an ein anderes hilfloses, molliges kleines Mädchen erinnern, das sie vor kurzem kennengelernt haben. Joy to the World (2008)
Wow.Mollig, aber mordsmäßig schön. Pirate Radio (2009)
I'll guess, fine. All right, who's going? Big Bad Dave.Der mordsmollige Dave fängt an. Pirate Radio (2009)
Would you feel any better knowing that she's kind of chubby?Würde es Ihnen besser gehen, wenn Sie wüssten, dass sie mollig ist? The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I'm a widow. I'm short, ugly and overweight.Ich bin Witwe, klein, hässlich, molligThe Hedgehog (2009)
You know, there was a woman on my flight who looked just like you -but much plumper and worse-dressed.Im Flugzeug saß eine Frau, die sah aus wie du, nur molliger und schlecht angezogen. Bigfooting (2009)
The chubby doctor with the glasses did.Der mollige Doktor mit der Brille Phobia 2 (2009)
How? {\pos(192,210)}It was like we were on a date with a sad chubby girl our mom made us call.Es war, als hätten wir ein Date mit einem traurigen molligen Mädchen gehabt, zu der uns unsere Mutter zwang, sie anzurufen. The Sexless Innkeeper (2009)
Bottom line, you guys need a chubby, agile guy.Das Entscheidende, ihr braucht einen molligen, lebhaften Typen. Investigative Journalism (2010)
First of all, chubby hubby?Also: "Molliger Ehegatte"? Communication Studies (2010)
Hmm. Fry! Hermes!Sechsen, Molligen, über 30-Jährigen... The Mutants Are Revolting (2010)
He's asked for someone chubby.Er hat was Molliges bestellt. Day and Night (2010)
Am I chubby?Bin ich molligDay and Night (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behaglich; gemütlich {adj} | behaglicher; molliger | am behaglichsten; am molligstensnug | snugger | snuggest [Add to Longdo]
molligsnug [Add to Longdo]
prall; mollig; drall; pummelig {adj}plump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  mollig [mɔliç]
     snug
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top