Search result for

mois

(114 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mois-, *mois*, moi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moist[ADJ] เปียกชื้น, See also: หมาด, ชื้น, Syn. damp, humid, Ant. dry, arid
moist[ADJ] น้ำตานอง
moisten[VT] ทำให้เปียก, See also: ทำให้ชื้น, ทำให้หมาด, Syn. dampen, wet, spong, spray, Ant. dry, dehydrate
moistly[ADV] อย่างเปียกชื้น
moisture[N] ความชื้น, See also: ความเปียกชื้น, สภาพเปียกชื้น, Syn. mist, damp
moistener[N] ผู้ทำให้เปียกชื้น
moistness[N] ความเปียกชื้น, Syn. humidity
moisturise[VI] ทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น, Syn. moisten
moisturise[VT] ทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น, Syn. moisten
moisturize[VT] ทำให้ชุ่มชื้น, Syn. moisten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moist(มอยซฺทฺ) adj. ชื้น,เปียก,ชุ่ม,น้ำตานอง,เกี่ยวกับหรือมีของเหลวหรือความชื้น., See also: moistful adj.
moisten(มอย'เซิน) vt.,vi. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,กลายเป็นชื้นหรือเปียก., See also: moistener n., Syn. damp,wet ###A. dry,parch
moisture(มอยซฺ'เชอะ,-เชอะ) n. ความชื้น, Syn. dampness ###A. dryness
cramoisy(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,
demoiselle(เดมวาเซล') n. หญิงที่ยังไม่แต่งงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
moist(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,ชุ่ม,นอง
moisten(vi,vt) ชื้น,หมาด,เปียก,กลั้วคอ
moisture(n) ความชื้น,ความชุ่มชื้น
chamois(n) เลียงผา,ละมั่ง,หนังกวาง แพะฯลฯ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moissaniteมอยส์ซอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moist airอากาศชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
moist deciduous forestป่าผสมผลัดใบชื้น, ป่าเบญจพรรณชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
moist gangrene; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moistureความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
moisture carry-overความชื้นลอดผ่าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
moisture contentปริมาณความชื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moisture gainความชื้นรับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
moisture regainความชื้นรับเพิ่ม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moistชื้น, ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Moist and Humidชื้น [การแพทย์]
Moistureความชื้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Moistureความชื้น [TU Subject Heading]
Moistureความชื้น [การแพทย์]
Moisture Content ประมาณความชื้น
ค่าปริมาตรความชื้นของสารใด ๆ เช่น ขยะหาได้จากการนำตัวอย่างเข้าอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศา ถึง 105 องศาเซลเซียส. น้ำหนักที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ คือปริมาณความชื้นของขยะนั้น [สิ่งแวดล้อม]
moisture contentmoisture content, ปริมาณความชื้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Moisture Contentความชื้น, ปริมาณความชื้น [การแพทย์]
Moisture Content of Solid Wastes ความชื้นของขยะมูลฝอย
ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยที่ทิ้งจากชุมชน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำต่อน้ำหนักของขยะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Moisture equivalentความชื้นเทียบเท่า [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All this moisture is corroding my servo-motors.พวกความชื้นนี่กำลังทำลายระบบกลไกข้า Duel of the Droids (2008)
They say that moisture on my upper lip cost me the presidency.เขาว่ากันว่า เหงื่อตรงฝีปากผม\ ทำให้ผมได้เป็น ปธน. Frost/Nixon (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
And his lips were the perfect moisture.ริมฝีปากเข้านุ้มนุ่ม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- T-that sounds... moist. - Well it can be.ฟังดูเยี่ยมไปเลยนะ Lucifer Rising (2009)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Refresh and moisturise.อย่าเสียสอง Everyone (2009)
That is Hawthorne as in Hawthorne Wipes, the award-winning moist towellete.ผมกำลังจะถามเลย ผมเป็นคนชอบการดื่มอวยพรอยู่แล้ว ดังนั้น ผมควรเป็นคนนำการแนะนำตัวนี้ Pilot (2009)
That's ideal for moisture saturation.นั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการอิ่มตัวของความชื้น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
What's the moist towelette industry like?ธุรกิจผ้าเช็ดตัวแบบชื้นมันเป็นยังไงน่ะเหรอ? Spanish 101 (2009)
For hawthorne wipe's moist towelettes.ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าขนหนูของฮอว์ธอร์นนะขอบอก Advanced Criminal Law (2009)
- It's perpetually moist. - Okay, we're three hours in, so let's review what we've seen.และตั้งใจดูจุดปรอทแตกของแต่ละคนกัน Social Psychology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moisI like the Japanese custom of offering guests moist towels, called oshibori.
moisWinds from the sea are moist.
moisBring me a moist towel.
moisAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
moisThis earth is moist owing to the recent rain.
moisIf your windows are not airtight, moisture will seep in.
moisHer eyes were moist with tears.
moisIf you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.
moisPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
moisSavlon is a moisturizing skin cream.
moisThe air is soft and soil moist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
ความชื้น[N] moistness, See also: dampness, Syn. ความชุ่มชื้น, Example: ความชื้นที่พอเหมาะช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ดี
ความชุ่มชื้น[N] moisture, See also: humidity, dampness, Syn. ความชื้น, Example: เผือกขึ้นได้ในดินทุกชนิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นสูง, Thai definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวสยาม[n. prop.] (chāichāo Sayām) EN: Siamese   FR: Siamois [m]
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid   FR: humide
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ชื้น [adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy   FR: humide ; moite ; suintant
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist   FR: humide
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched   
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet   FR: humide ; moite
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon   FR: cramoisi
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat nok) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; cramoisi

CMU English Pronouncing Dictionary
MOISI    M OY1 S IY0
MOISE    M OY1 Z
MOIST    M OY1 S T
MOISAN    M OY0 Z AE1 N
MOISHE    M OY1 SH IH0
MOISHE    M OW1 SH EH0
MOISES    M OY1 Z AH0 Z
MOISTEN    M OY1 S AH0 N
MOISTURE    M OY1 S CH ER0
MOISTENED    M OY1 S AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moist    (j) (m oi1 s t)
moisten    (v) (m oi1 s n)
moistly    (a) (m oi1 s t l ii)
moistens    (v) (m oi1 s n z)
moisture    (n) (m oi1 s ch @ r)
moistened    (v) (m oi1 s n d)
moistening    (v) (m oi1 s n i ng)

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
しとしと[, shitoshito] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]
じっとり[, jittori] (adv,vs) damp; moist (negative nuance) [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes [Add to Longdo]
シャモア[, shamoa] (n) chamois (Rupicapra rupicapra) (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水分[shuǐ fèn, ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, ] moisture content [Add to Longdo]
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, / ] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off [Add to Longdo]
润泽[rùn zé, ㄖㄨㄣˋ ㄗㄜˊ, / ] moist [Add to Longdo]
润肤膏[rùn fū gāo, ㄖㄨㄣˋ ㄈㄨ ㄍㄠ, / ] moisturizing cream [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] moisture; timely rain [Add to Longdo]
湿[shī, , 湿 / ] moist; wet [Add to Longdo]
湿气[shī qì, ㄕ ㄑㄧˋ, 湿 / ] moisture [Add to Longdo]
湿润[shī rùn, ㄕ ㄖㄨㄣˋ, 湿 / ] moist [Add to Longdo]
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿 / ] moistener; wetting agent [Add to Longdo]
濡湿[rú shī, ㄖㄨˊ ㄕ, 湿 / ] moisten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  mois [mwa]
     month
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top