Search result for

moi

(133 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moi-, *moi*
Possible hiragana form: もい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moi[INT] ฉัน (เชิงขบขัน)
moil[N] งานเหนื่อยยาก, See also: งานหนัก
moist[ADJ] เปียกชื้น, See also: หมาด, ชื้น, Syn. damp, humid, Ant. dry, arid
moist[ADJ] น้ำตานอง
moiler[N] ผู้ทำงานเหนื่อยยาก
moisten[VT] ทำให้เปียก, See also: ทำให้ชื้น, ทำให้หมาด, Syn. dampen, wet, spong, spray, Ant. dry, dehydrate
moistly[ADV] อย่างเปียกชื้น
moisture[N] ความชื้น, See also: ความเปียกชื้น, สภาพเปียกชื้น, Syn. mist, damp
moistener[N] ผู้ทำให้เปียกชื้น
moistness[N] ความเปียกชื้น, Syn. humidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moiety(มอย'อิที่) n. ครึ่งหนึ่ง,ส่วนที่ไม่แน่นอน
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
moire(มแวร,โมร,มอร) n. สิ่งทอที่เป็นเหลือบเป็นลาย
moist(มอยซฺทฺ) adj. ชื้น,เปียก,ชุ่ม,น้ำตานอง,เกี่ยวกับหรือมีของเหลวหรือความชื้น., See also: moistful adj.
moisten(มอย'เซิน) vt.,vi. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,กลายเป็นชื้นหรือเปียก., See also: moistener n., Syn. damp,wet ###A. dry,parch
moisture(มอยซฺ'เชอะ,-เชอะ) n. ความชื้น, Syn. dampness ###A. dryness
armoire(อาร์มวา') n. ตู้ใหญ่ที่มีประตูและหิ้ง
cramoisy(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,
demoiselle(เดมวาเซล') n. หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
homoiothermaladj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น.

English-Thai: Nontri Dictionary
moiety(n) ส่วนหนึ่ง,ครึ่งหนึ่ง
moist(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,ชุ่ม,นอง
moisten(vi,vt) ชื้น,หมาด,เปียก,กลั้วคอ
moisture(n) ความชื้น,ความชุ่มชื้น
chamois(n) เลียงผา,ละมั่ง,หนังกวาง แพะฯลฯ
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moietyกึ่งหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moiety actการลดโทษปรับลงกึ่งหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moissaniteมอยส์ซอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moist airอากาศชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
moist deciduous forestป่าผสมผลัดใบชื้น, ป่าเบญจพรรณชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
moist gangrene; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moistureความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
moisture carry-overความชื้นลอดผ่าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
moisture contentปริมาณความชื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moisture gainความชื้นรับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moinaไรแดง [TU Subject Heading]
Moistชื้น, ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Moist and Humidชื้น [การแพทย์]
Moistureความชื้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Moistureความชื้น [TU Subject Heading]
Moistureความชื้น [การแพทย์]
Moisture Content ประมาณความชื้น
ค่าปริมาตรความชื้นของสารใด ๆ เช่น ขยะหาได้จากการนำตัวอย่างเข้าอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศา ถึง 105 องศาเซลเซียส. น้ำหนักที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ คือปริมาณความชื้นของขยะนั้น [สิ่งแวดล้อม]
moisture contentmoisture content, ปริมาณความชื้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Moisture Contentความชื้น, ปริมาณความชื้น [การแพทย์]
Moisture Content of Solid Wastes ความชื้นของขยะมูลฝอย
ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยที่ทิ้งจากชุมชน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำต่อน้ำหนักของขยะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Moina (n ) ไรน้ำสีแดง, ไรแดง, ไรแดงน้ำจืด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
All this moisture is corroding my servo-motors.พวกความชื้นนี่กำลังทำลายระบบกลไกข้า Duel of the Droids (2008)
They say that moisture on my upper lip cost me the presidency.เขาว่ากันว่า เหงื่อตรงฝีปากผม\ ทำให้ผมได้เป็น ปธน. Frost/Nixon (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
Ellen, Rosie, Jas and moi.เอเลน โรซี่ แจส แล้วก็ฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And his lips were the perfect moisture.ริมฝีปากเข้านุ้มนุ่ม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule -- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule - Loyal and True (2008)
That would be moi.นั่นผมเองครับ นักสืบโคเนอร์ มาร่า Greatness Achieved (2008)
She lives in Des Moines.เธออยู่แถวๆ เด โมเนส Chapter Three 'Building 26' (2009)
Behold the work of Albert Einstein, a professor once, like moi,จากผลงานของ อัลเบิร์ต ไอน์สไดน์ ผู้เคยเป็นอาจารย์ อย่างกระผม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- T-that sounds... moist. - Well it can be.ฟังดูเยี่ยมไปเลยนะ Lucifer Rising (2009)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moiI like the Japanese custom of offering guests moist towels, called oshibori.
moiWinds from the sea are moist.
moiBring me a moist towel.
moiAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
moiThis earth is moist owing to the recent rain.
moiIf your windows are not airtight, moisture will seep in.
moiHer eyes were moist with tears.
moiIf you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.
moiPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
moiSavlon is a moisturizing skin cream.
moiThe air is soft and soil moist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
ความชื้น[N] moistness, See also: dampness, Syn. ความชุ่มชื้น, Example: ความชื้นที่พอเหมาะช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ดี
ความชุ่มชื้น[N] moisture, See also: humidity, dampness, Syn. ความชื้น, Example: เผือกขึ้นได้ในดินทุกชนิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นสูง, Thai definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาตมา[pr.] (āttamā) EN: I (for monks)   FR: je (pour les moines)
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR:moire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR:moigner ; déposer
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk   FR: devenir moine
ชายชาวสยาม[n. prop.] (chāichāo Sayām) EN: Siamese   FR: Siamois [m]
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid   FR: humide
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
ฉัน[pr.] (chan) EN: I ; me   FR: je ; moi

CMU English Pronouncing Dictionary
MOI    M W AA1
MOIR    M OY1 R
MOINA    M OY1 N AH0
MOIST    M OY1 S T
MOISI    M OY1 S IY0
MOIRA    M OY1 R AH0
MOISE    M OY1 Z
MOINES    M OY1 N
MOISES    M OY1 Z AH0 Z
MOISHE    M OW1 SH EH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moil    (v) (m oi1 l)
Moira    (n) (m oi1 r @)
moils    (v) (m oi1 l z)
moist    (j) (m oi1 s t)
Moines    (n) (m oi1 n)
moiety    (n) (m oi1 @ t ii)
moiled    (v) (m oi1 l d)
moiling    (v) (m oi1 l i ng)
moisten    (v) (m oi1 s n)
moistly    (a) (m oi1 s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moirieren {n} [textil.]moireing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
いつもいつも[, itsumoitsumo] (exp) year in, year out; 24-7 [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水分[shuǐ fèn, ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, ] moisture content [Add to Longdo]
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, / ] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off [Add to Longdo]
润泽[rùn zé, ㄖㄨㄣˋ ㄗㄜˊ, / ] moist [Add to Longdo]
润肤膏[rùn fū gāo, ㄖㄨㄣˋ ㄈㄨ ㄍㄠ, / ] moisturizing cream [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] moisture; timely rain [Add to Longdo]
湿[shī, , 湿 / ] moist; wet [Add to Longdo]
湿气[shī qì, ㄕ ㄑㄧˋ, 湿 / ] moisture [Add to Longdo]
湿润[shī rùn, ㄕ ㄖㄨㄣˋ, 湿 / ] moist [Add to Longdo]
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿 / ] moistener; wetting agent [Add to Longdo]
濡湿[rú shī, ㄖㄨˊ ㄕ, 湿 / ] moisten [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs [Add to Longdo]
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 moi [mwa]
   me; to me
   me
   I
   10.I
   11.I
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top