Search result for

moût

(104 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moût-, *moût*
English-Thai: Longdo Dictionary
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mouth[N] ปาก, See also: ช่องปาก, ช่องปาก
mouth[N] การพูดโอ้อวด, See also: การคุยโต, การคุยเขื่อง, Syn. sass, backtalk
mouth[VI] พูด, See also: คุย, ออกเสียง, Syn. talk, speak, utter, verbalize, vocalize, Ant. silence
mouth[VT] กดด้วยปาก, See also: กัด, ถูด้วยปาก
mouth[N] การพูด, See also: การเอ่ยปาก, คำพูด
mouthy[ADJ] พูดมาก, See also: พูดหยาบคาย
mouthy[SL] พูดมาก, See also: พล่ามไม่หยุด
mouton[N] หนังสัตว์
mouthful[N] เต็มปาก
mouthful[N] (อาหาร) คำหนึ่ง, Syn. bite, morsel, bit, Ant. heap, hunk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mouth(เมาธฺ) n. ปาก,ช่องปาก,โพรงปาก,
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น
mouthwash(เมาธฺ'วอช) n. น้ำยาบ้วนหรือล้างปากที่ใส่ยาฆ่าเชื้อและยาดับกลิ่นปาก, Syn. collutory
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
dimoutn. การหรี่ไฟ,การหรี่ไฟกลางคืน
foot-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด

English-Thai: Nontri Dictionary
mouth(n) ปาก,ปากแม่น้ำ,ปากท้อง
mouth(vi) พูดวางโต,พูดชัดเจน
mouth(vt) ใช้ปากคาบ,อม,เคี้ยว
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mouth guard; bite guard; occlusal guardสิ่งกันฟันกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mouth rehabilitation; oral rehabilitationการฟื้นฟูสภาพช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mouthปาก [TU Subject Heading]
Mouthปาก, ช่องปาก [การแพทย์]
Mouth Abnormalitiesปากผิดรูป, ปากผิดปกติ [การแพทย์]
Mouth Breathingอ้าปากหายใจ [การแพทย์]
Mouth Brushesปากมีขนที่เรียงตัวกันคล้ายแปรง [การแพทย์]
Mouth Careการรักษาความสะอาดของปาก [การแพทย์]
Mouth diseasesโรคปาก [TU Subject Heading]
Mouth Diseasesโรคปากเปื่อย; ปาก, โรค [การแพทย์]
Mouth Floorพื้นปาก [การแพทย์]
Mouth Hygeine, Poorไม่รักษาปากให้สะอาด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mouthwash (n ) น้ำยาบ้วนปาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง[V] mouth the word, Syn. ตะเบ็ง, Example: เธอเบ่งเสียงให้เพื่อนของเธอได้ยินคำพูดของเธอ
กระบอกโทรศัพท์[N] mouthpiece
ปลายน้ำ[N] river mouth, See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river, Example: เด็กๆ เล่นปล่อยเรือใบไม้กัน แล้วก็วิ่งแข่งกันไปที่ปลายน้ำเพื่อไปเก็บเรือของตน แล้วนำมาลอยใหม่, Thai definition: สุดลำน้ำ
ปาก[CLAS] mouth, Example: ชาวประมงนำแหไปลงเรือหลายปาก, Thai definition: ใช้เป็นลักษณนามของสิ่งบางอย่าง
ปาก[N] mouth, See also: lip, Example: อาหารบางประเภท เช่น ข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ เหมาะที่จะใช้มือป้อนเข้าปาก, Count unit: ปาก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหารและใช้สำหรับเปล่งเสียงได้ด้วย
ปากอ่าว[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: การขนส่งลำเลียงไม้จะล่องซุงตามน้ำลงมาจนถึงปากอ่าวเจ้าพระยาหรือขึ้นบกที่ปากน้ำโพ, Thai definition: ปากของส่วนทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดิน
ปากตรอก[N] mouth of the lane, See also: entrance to the road, Syn. ปากซอย, Example: ร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากตรอก มองเห็นเด่นชัด
ปากน้ำ[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: ฝรั่งเศสได้นำเรือรบเข้ามาบุกรุกอธิปไตยของไทยถึงลำน้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ช่องแม่น้ำที่ติดต่อกับทะเล
โป่งน้ำ[N] mouth of a spring, Example: เสือมักนั่งซุ่มรอดักเหยื่อที่โป่งน้ำเพื่อจะได้เห็นเงาของเหยื่อที่สะท้อนในน้ำอย่างชัดเจน, Thai definition: ช่องดินที่มีน้ำพุขึ้นมา
อานน[N] mouth, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina   FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
หุบปาก[v. exp.] (hup pāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; keep quit   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUTH    M AW1 TH
MOUTHS    M AW1 DH Z
MOUTSE    M UW1 T S IY0
MOUTHY    M AW1 TH IY0
MOUTRAY    M UW0 T R EY1
MOUTHED    M AW1 DH D
MOUTHING    M AW1 DH IH0 NG
MOUTHFUL    M AW1 TH F UH2 L
MOUTHPART    M AW1 TH P AA2 R T
MOUTHWASH    M AW1 TH W AA2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mouth    (v) (m au1 dh)
mouth    (n) (m au1 th)
mouths    (v) (m au1 dh z)
mouthed    (v) (m au1 dh d)
mouthful    (n) (m au1 th f uh l)
mouthing    (v) (m au1 dh i ng)
mouthfuls    (n) (m au1 th f uh l z)
mouthpiece    (n) (m au1 th p ii s)
mouth-organ    (n) - (m au1 th - oo g @ n)
mouthpieces    (n) (m au1 th p ii s i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
元の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんぐり[, anguri] (adv,adj-f) open-mouthed [Add to Longdo]
うがい薬;嗽薬[うがいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash [Add to Longdo]
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
ぐぶぐぶ[, gubugubu] (n) sound of rinsing one's mouth [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc) [Add to Longdo]
口感[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food) [Add to Longdo]
口疮[kǒu chuāng, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄤ, / ] mouth ulcer [Add to Longdo]
口鼻[kǒu bí, ㄎㄡˇ ㄅㄧˊ, ] mouth and nose [Add to Longdo]
口齿[kǒu chǐ, ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] mouth and teeth; enunciation; to articulate; diction; age (of cattle, horses etc) [Add to Longdo]
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, ] mouthpiece; spokesperson [Add to Longdo]
[zuǐ, ㄗㄨㄟˇ, ] mouth [Add to Longdo]
嘴巴[zuǐ bā, ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ, ] mouth [Add to Longdo]
别嘴[biè zuǐ, ㄅㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] mouthful (awkard speech); tongue-twister [Add to Longdo]
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, / 滿] mouth full of literary phrases; to spout the classics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
毛沢東[もうたくとう, moutakutou] Mao Zedong (=Mao_Tse-tung) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top