Search result for

ml

(91 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ml-, *ml*
English-Thai: Longdo Dictionary
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ml[ABBR] คำย่อของ millilitre(s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mlabbr. milliliter (s) ,millilitre (s)
ml.abbr. milliliter (s) ,millilitre (s)
amlabbr. acute myelogenous leukemia ,acute myelocytic leukemia
armlet(อาร์ม'เลท) n. ปลอกแขน,แขนเล็ก ๆ
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
circumlittoraladj. ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
cmlabbr. chronic myelogenous leukemia

English-Thai: Nontri Dictionary
armlet(n) กำไลต้นแขน
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
fathomless(adj) ไม่อาจหยั่งถึง,สุดจะหยั่งถึง,ไม่อาจเข้าใจได้
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
gimlet(n) สว่าน
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ
harmless(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นพิษเป็นภัย
hemlock(n) พรรณไม้มีพิษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mlientha suavisผักหวาน (เมเลียนทา ซัววิส) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
MLAsMembers of the Northern Ireland Assembly สมาชิกผู้แทนสมัชชาไอร์แลนด์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
Mlle's accordion.ได้ยินเสียงหีบเพลง หีบเพลงของ Mlle Idemo dalje (1982)
Mlle was a prisoner of war. In Germany.Mlle เป็นเชลยศึก ในประเทศเยอรมนี Idemo dalje (1982)
The accordion didn't play no more In Mlle's garden.หีบเพลงไม่เล่นในสวนของ Mlle อีกต่อไป Idemo dalje (1982)
MlLLlE: I'm sorry I'm late.โทษทีมาสาย Imagine Me & You (2005)
MlURA Tomokazu as Dr. TAKUMA ShirouMIURA Tomokazu as Dr TAKUMA Shirou Always - Sunset on Third Street (2005)
And that makes perfect sense since Ml6 looks for maladjusted young men that give little thought to sacrificing others in order to protect Queen and country.แต่แบบนี้ฟังดูลงตัวทุกอย่างเลยนะ ที่ MI6 จะเลือกหาพวกชายหนุ่มตัวแข็งทื่อ และไม่แคร์ที่จะสละชีวิตคนอื่น Casino Royale (2006)
I hate to say it but the accountants seem to be running Ml6 these days.ขี้เกียจจะพูด แต่พวกนักบัญชี เป็นคนคุม MI6 แล้วยุคนี้ Casino Royale (2006)
I'll just put 300 ml in each breast and make it just the way you want.ผมจะเสริมให้คุณข้างละ 300 มิล แล้วก็ทำมัน ในแบบที่คุณต้องการ Unstoppable Marriage (2007)
600 in total? My car's engine is 800 ml.สองข้างก็ 600 สินะค เครื่องยนต์รถฉันแค่ 800 มิลเอง Unstoppable Marriage (2007)
He was Ml6 when I was in OSS.เขาเป็นเอ็มไอซิกตอนผมอยู่หน่วยยุทธการ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
(CHUCKLES MlRTHLESSLY)หัวเราะเบาๆ อย่างไม่เบิกบาน แป่วอ่า Fighting (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มล.[CLAS] millilitre, See also: ml, milliliter, Syn. มิลลิลิตร, Thai definition: มาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 ลิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
จำลอง ศรีเมือง[n. prop.] (Jamløng Sīmeūang) EN: Chamlong Srimuan ; Maj-Gen Chamlong Srimuang ; Maj-Gen Chamlong   FR: Chamlong Srimuang
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil   FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
แขนด้วน[adj.] (khaēn dūan) EN: armless   FR: manchot
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
คุณ...[X] (khun ...) EN: Miss ; Mister ; Missis ; Ms ; Mr ; Mrs   FR: M. ; Mme ; Mlle
ลึก[adj.] (leuk) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse   FR: profond

CMU English Pronouncing Dictionary
MLADIC    M L AA1 D IH0 CH
MLECKO    M L EH1 K OW0
MLECKO    M AH0 L EH1 K OW0
MLOTOK    M L OW1 T AA2 K
MLOTOK    M AH0 L AA1 T AA2 K
MLADENIC    M L AA2 D EH1 N IH0 CH
MLADIC'S    M L AA1 D IH0 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ml    (n) (m i1 l i l ii t @ z)
Mlle    (n) (m a1 m z e1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
mlichกล่าวคือ
ziemlichค่อนข้างมาก เช่น eine ziemliche Menge Geld เงินจำนวนค่อนข้างมาก, See also: beträchtlich
ziemlich(adj) ค่อนข้าง, See also: relative
ziemlich(adj) เกือบจะ, See also: fast, ungefähr
bekömmlich(adj) ย่อยง่าย, เป็นอาหารที่อ่อน, See also: leicht
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, See also: S. traditional,
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,
schamlos(adj) ไม่มียางอาย, ไม่มีความอาย
umliegend(adj adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
基本SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]
最小SGML文書[さいしょうSGMLぶんしょ, saishou SGML bunsho] minimal SGML document [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]
抽象構文[ちゅうしょうこうぶん, chuushoukoubun] abstract syntax (of SGML) [Add to Longdo]
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ml \ml\, n.
   milliliter; -- the IS standard abbreviation. [abbreviation]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ml
   n 1: a metric unit of volume equal to one thousandth of a liter
      [syn: {milliliter}, {millilitre}, {mil}, {ml}, {cubic
      centimeter}, {cubic centimetre}, {cc}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ML
     Mail List
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ML
     Maintenance Lead (JCP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ML
     Meta Language
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top