Search result for

mixe

(114 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixe-, *mixe*
English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, S. sociable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixed[ADJ] ที่ผสมกัน, See also: ที่ปนเปกัน, หลากหลาย, คละกัน, Syn. assorted, various, Ant. unvaried
mixer[N] เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker
mixed-up[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Syn. confused, muddled, mistaken, disoriented
mixed bag[IDM] คนหรือสิ่งของคละเคล้ากัน, See also: คนหรือสิ่งของปะปนกัน
mixed bag[N] กลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีหลากหลาย
mixed grill[N] อาหารที่ประกอบด้วยผักและเนื้อย่าง
mixed doubles[N] การแข่งขันแบบคู่ผสม (ชายและหญิง)
mixed economy[N] ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
mixed farming[N] การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
mixed-ability[ADJ] สำหรับนักศึกษาที่มีระดับความสามารถหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mixed(มิคซฺทฺ) adj. ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed bloodลูกครึ่ง [ดู mixed parentage] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed budตารวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed companyบริษัทประกันชีวิตแบบผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed crystal; solid solutionผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mixed deciduous forestป่าผสมผลัดใบ, ป่าเบญจพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันชุดผสม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed immunityภูมิคุ้มกันผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed infection; polyinfectionการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixedรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม [การแพทย์]
Mixed cloudเมฆผสม [อุตุนิยมวิทยา]
Mixed Connective Tissue Diseaseเยื่อประสานผสม, โรค; โรคมิกซ์คอนเนคทิฟทิสชู [การแพทย์]
Mixed Cultureไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Mixed Deciduous Forest ป่าเบญจพรรณ
ป่าผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด พื้นป่าไม้รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก ในฤดูแล้งต้นไม้ทั้งหมดจะพากันผลัดใบ และมีไฟไหม้ป่าอยู่ทุกปี พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้าปนกันมาก แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นไม้เด่น ป่าประเภทนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ Teak Bearing Mixed Deciduous Forest และ Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
mixed fertilizerปุ๋ยผสม, ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผสมแร่ธาตุอาหารหลักของพืชตามอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟต มีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mixed flow pumpmixed flow pump, เครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mixed Function Oxidasesมิกซ์ฟังชันออกซิเดส [การแพทย์]
Mixed fundกองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mixed entrails (n ) เครื่องในรวม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
Since we're in mixed company, "S" is stool.เมื่อเรานำมารวมกับ S ซึ่งหมายถึงอุจจาระ The Itch (2008)
Sound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho LeeSound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho Lee Baby and I (2008)
I really think you have me mixed up with somebody else.ผมคิดว่าคุณคงจำผมสลับกับอีกคนนึงแล้วล่ะ Wanted (2008)
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
The villains and the heros get all mixed up.คนร้ายกับคนดีปนกันเป็นสีเทา Quantum of Solace (2008)
I totally understand why that saying sounds mixed-up... but I don't mean it for real.ฉับจะสรุปให้เข้าใจ สิ่งที่ฉันพูดมันผสม ๆ ปน ๆ กันไป แต่ฉันไม่ได้หมายความตรงๆ The House Bunny (2008)
We should totally have a mixer with you guys sometime.พวกเราน่าจะไปดื่ม กับพวกคุณนะบางที The House Bunny (2008)
It's supposed to be a mixer. There's no one here to mix.วันนี้มันต้องเป็นปาร์ตี้เครื่องดื่ม แต่ไม่มีคนมาเลย The House Bunny (2008)
I always get the Germans mixed up.ผมผสมเยอรมันเข้ากันไปหมด Frost/Nixon (2008)
It gets the dirt, mixes it in with the weed in a special way.พัดพาดินมาผสมกับต้นกัญชา ในวิธีที่แสนพิเศษ Pineapple Express (2008)
The ingredients matched those I mixed.องค์ประกอบของมัน พร้อมกับส่วนประกอบที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixeThat poem mixes prose with poetry.
mixeI'd like to have smaller bills mixed in.
mixeI have mixed feelings about this.
mixeHow did she get mixed up with such unpleasant people?
mixeHe got mixed up in his friend's affair.
mixeStock prices were mixed on the Tokyo market today.
mixeHe is mixed up with something shabby.
mixeShe mixed the butter and sugar together.
mixeHave you ever got in your car after a long absence and got the brake mixed up with the accelerator?
mixeWe're a mixed group and I never knew who was a Serb, a Croat or a Muslim.
mixeI was mixed up by the confusing explanation.
mixeThe downside, well, it's how thoroughly work gets mixed up with my private life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนผสม[N] mixed garden, Syn. สวนผสมผสาน
สื่อผสม[N] mixed media, Syn. มัลติมีเดีย, Example: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า, Count unit: ชนิด, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า
สื่อผสม[N] mixed media, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่าง หรือมากกว่า
ป่าเบญจพรรณ[N] mixed forest, See also: forest with many varieties of trees, Example: แถบทิศตะวันออกของที่ราบหุบเขานางรำจะเป็นป่าเบญจพรรณ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน
กระยาเลย[ADJ] various, See also: mixed, sundry, diversified, Syn. ต่างๆ, ปะปนกัน, Example: ช่วยจัดของกระยาเลยพวกนี้ให้เป็นหมวดหมู่ด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
จำนวนคละ[n. exp.] (jamnūan khla) EN: mixed number   
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed   
แกงเลียง[xp] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup   
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขนมจีนแกงเนื้อ[n. exp.] (khanom jīn kaēng neūa) EN: vermicelli mixed with meat curry   
ขนมจีนแกงปลาดุก[n. exp.] (khanom jīn kaēng plāduk) EN: vermicelli mixed with fish curry   
ขนมจีนน้ำพริก [n. exp.] (khanom jīn nām phrik) EN: vermicelli mixed with bean curry   
ขนมจีนน้ำยา[n. exp.] (khanom jīn nām yā) EN: vermicelli mixed with a fish soup   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXED    M IH1 K S T
MIXER    M IH1 K S ER0
MIXES    M IH1 K S AH0 Z
MIXERS    M IH1 K S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixed    (v) (m i1 k s t)
mixer    (n) (m i1 k s @ r)
mixes    (v) (m i1 k s i z)
mixers    (n) (m i1 k s @ z)
mixed-up    (j) - (m i1 k s t - uh1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer {m}; Mischapparat {m}mixer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon [Add to Longdo]
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[, konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
什菜[shén cài, ㄕㄣˊ ㄘㄞˋ, ] mixed vegetables [Add to Longdo]
悲喜交集[bēi xǐ jiāo jí, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, ] mixed feelings of grief and joy [Add to Longdo]
散打[sàn dǎ, ㄙㄢˋ ㄉㄚˇ, ] mixed martial arts [Add to Longdo]
混交[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] mixed (growth of wood) [Add to Longdo]
混交林[hùn jiāo lín, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄣˊ, ] mixed forest [Add to Longdo]
混合失语症[hùn hé shī yǔ zhèng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, / ] mixed aphasia [Add to Longdo]
混合感染[hùn hé gǎn rǎn, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, ] mixed infection [Add to Longdo]
混氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] mixed-oxide fuel (MOX) [Add to Longdo]
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, / ] mixed fabric; blended fabric [Add to Longdo]
混编[hùn biān, ㄏㄨㄣˋ ㄅㄧㄢ, / ] mixed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]
複合表記法[ふくごうひょうきほう, fukugouhyoukihou] mixed notation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top