Search result for

mitré

(11 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitré-, *mitré*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitre[N] หมวกที่พระใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitre(ไม'เทอะ) n. หมวกพระคาทอลิกชั้นbishopมีลักษณะกลมและสูง,หมวกพระชั้นสูงของยิว

English-Thai: Nontri Dictionary
mitre(n) หมวกยศของสังฆนายก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mitre fillet weldรอยเชื่อมมุมด้านเท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกะรางตาขาว[n. exp.] (nok karāng tā khāo) EN: Chestnut-capped Laughingthrush   FR: Garrulaxe mitré [m] ; Garrulax à tête marron [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MITRE    M IH1 T R IY0
MITRE    M AY1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitre    (n) (m ai1 t @ r)
mitres    (n) (m ai1 t @ z)
mitre-joint    (n) - (m ai1 t @ - jh oi n t)
mitre-joints    (n) - (m ai1 t @ - jh oi n t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top