Search result for

misé

(95 entries)
(1.3564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misé-, *misé*
English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miser[N] คนตระหนี่, See also: คนขี้เหนียว, คนโลภ, Syn. churl, niggard, Ant. benefactor
misery[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก, Syn. suffering, agony, Ant. pleasure, joy, happiness
miserly[ADJ] ตระหนี่, See also: ขี้เหนียว, งก, Syn. frugal, stingy, Ant. generous, charitable
miserable[ADJ] ทุกข์ยาก, See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน, Syn. distressed, afflicted, ill, Ant. joyful, happy
miserably[ADV] อย่างทุกข์ยาก
miserliness[N] ความตระหนี่, Syn. economy, frugality
misestimate[VT] ประเมินผิด, See also: คาดผิด, คำนวณผิด, Syn. miscalculate, misread
mise en scene[N] การจัดฉากบนเวที
miserableness[N] ความทุกข์ยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mise(มิซ,ไมซ) n. การตกลง,ข้อความในคำสั่ง
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
miser(ไม'เซอะ) n. คนขี้เหนียว,คนโลภ,คนที่ไม่มีความสุข, Syn. screw
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.
miserly(ไม'เซอลี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่., See also: miserliness n., Syn. stingy
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
autotomise(ออทอท'โทไมซ) vt. ทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) (undergo autotomy)
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
miser(n) คนขี้เหนียว,คนงก,คนโลภ,คนตระหนี่
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
chemise(n) เสื้อชั้นในสตรี
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Les Misérables, sir. Les Misérables.เล มิสซาเลเบิ้ล Fighting (2009)
"Cats", "Miss Saigon", "Les Misérables", and "The Phantom of the Opera"."Cats" "Miss Saigon" "Les Mis้rables" และก็ "The Phantom of the Opera" Episode #1.10 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิบากกรรม[N] misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้
ขี้ตืด[ADJ] stingy, See also: miserly, niggardly, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เขามีนิสัยขี้ตืดจนคนในบ้านเบื่อกันหมดแล้ว, Thai definition: ที่มีนิสัยหวงของ ไม่อยากให้ใครง่ายๆ
ขี้เหนียว[ADJ] stingy, See also: miserly, mean, Syn. ขี้ตืด, ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, Example: นี่เธอกลายเป็นมีนิสัยขี้เหนียวไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน, Thai definition: ที่หวงไม่อยากให้ผู้อื่นง่ายๆ
เข็ญใจ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, ทุกข์, Example: ชาวเขาในปัจจุบันไม่ยากเย็นเข็ญใจเหมือนสมัยก่อน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
เข็ญ[ADV] sufferably, See also: miserably, Syn. เข็ญใจ, ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, Example: แม้เธอลำบากยากเข็ญอย่างไรเธอก็อดทน เพื่อลูกน้อยทั้ง 3 คน, Thai definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
ตระหนี่ถี่เหนียว[ADJ] miserly, See also: stingy, miserly, Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก, Example: เธอเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมากเกินไป จนสามีเธอเบื่อ, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
กาลกิณี[N] misfortune, See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate, Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล, Ant. โชคดี, Example: ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์, Thai definition: ลักษณะที่เป็นอัปมงคล
ดักเดี้ย[V] miserable, See also: wander about in destitution, causing unhappiness, discomfort, Syn. ลำบาก, ขัดสน, แกร่วอยู่
ยิว[ADJ] stingy, See also: miserly, cheap, Syn. กระดูก, กระดูกขัดมัน, Thai definition: ไม่ยอมให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
อนาถ[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, pitiably, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผู้ใหญ่บ้านถูกมือปืนยิงจนเสียชีวิตอย่างอนาถ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อัตราลดราคา[n. exp.] (attrā lot rākhā) FR: taux de remise [m]
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เชิ้ต[n.] (choēt) EN: shirt   FR: chemise [f]
ชุดนอน [n. exp.] (chut nøn) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas   FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet   FR: mise [f] ; enjeu [m]
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)   FR: sympathiser

CMU English Pronouncing Dictionary
MISEK    M IH1 S EH0 K
MISER    M AY1 Z ER0
MISES    M AY1 Z AH0 Z
MISERY    M IH1 Z ER0 IY0
MISENER    M IH1 S IY0 N ER0
MISERLY    M AY1 Z ER0 L IY0
MISERIES    M IH1 Z ER0 IY0 Z
MISERABLY    M IH1 Z ER0 AH0 B L IY0
MISERABLE    M IH1 Z R AH0 B AH0 L
MISERABLE    M IH1 Z ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miser    (n) (m ai1 z @ r)
misers    (n) (m ai1 z @ z)
misery    (n) (m i1 z @ r ii)
miserly    (j) (m ai1 z @ l ii)
miseries    (n) (m i1 z @ r i z)
miserable    (j) (m i1 z r @ b l)
miserably    (a) (m i1 z r @ b l ii)
Miserables    (n) (m ii z @ r aa1 b l @)
miserliness    (n) (m ai1 z @ l i n @ s)
mise en sc`ene    (n) -- (m ii2 z - o n - s ei1 n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store
見せる[みせる, miseru] Thai: เอาให้ดู
見せる[みせる, miseru] Thai: แสดงให้เห็น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser [Add to Longdo]
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可哀[kě āi, ㄎㄜˇ ㄞ, ] miserably [Add to Longdo]
悲惨[bēi cǎn, ㄅㄟ ㄘㄢˇ, / ] miserable; tragic [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE [Add to Longdo]
実行側CMISEサービス利用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みせ, mise] Geschaeft, Laden [Add to Longdo]
店先[みせさき, misesaki] Ladenfront [Add to Longdo]
見せる[みせる, miseru] zeigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top