Search result for

miré

(62 entries)
(1.8273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miré-, *miré*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mire[N] หล่ม, See also: เลน, โคลนตม, โคลน, Syn. marsh, bog, ooze
mire[VT] ทำให้ติดหล่ม, See also: ทำให้จมโคลน, Syn. jam, Ant. free, disentangle, release
mire[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้เลอะเทอะ
mire[VI] ทำให้พัวพันกับสิ่งยุ่งยาก, See also: ทำให้ยุ่งยาก
mired[ADJ] ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยาก, Syn. turbid
mired[ADJ] ซึ่งติดหล่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
casimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
cassimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
quagmire(แควก'ไมเออะ,ควอก'ไมเออะ) n. บึง,หนอง,หล่ม,บ่อเลน,ปลัก,สถานการณ์ที่ลำบากมาก (bog), See also: quagmiry adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mire(n) หล่ม,โคลน,ปลัก,เลน,ตม,หนอง,บึง
mire(vt) ตกหล่ม,ทำให้เปรอะเปื้อน,ติดหล่ม
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคลนตม[N] mire, See also: mud, slime, muck, dirt, ooze, Syn. ตม, Example: ระวังอย่าขับรถไปใกล้ดินตรงที่เป็นโคลนตม เพราะเดี๋ยวล้อรถจะติด ออกไม่ได้, Thai definition: ดินเปียกเหลวที่เหนียวกว่าเลน
ขี้โคลน[N] mud, See also: mire, muck, Syn. โคลน, ขี้ดิน, โคลนตม, Example: รองเท้าของเขามีขี้โคลนติดอยู่เต็มไปหมด, Thai definition: ดินที่เปียกเหลวพอปั้นได้
ขี้เทือก[N] mire, See also: mud, Syn. เทือก, Example: ขี้เทือกตามริมคันนาติดรองเท้าเขาจนยกขาเกือบจะไม่ขึ้น, Thai definition: ที่ดินที่ไถคราดทำให้เป็นโคลนเพื่อตกกล้า
โคลน[N] mud, See also: mire, muck, clay, wet dirt, Syn. ตม, เลน, Example: เท้าเจ้าตูบเปื้อนโคลนเต็มไปหมด, Thai definition: ดินเปียกเหลวพอปั้นได้
เปือกตม[N] soft mud, See also: mire, ooze, slime, sludge, Syn. ตม, เปือกตม, โคลน, เลน, Example: ช้างชอบนอนแช่เปือกตม, Thai definition: เลนตมที่ละเอียด
ตม[N] mire, See also: mud, Syn. เลน, โคลนตม, โคลน, Example: พวกช้างชอบลงแช่น้ำปลักตมเหมือนพวกควาย, Thai definition: ดินเปียกที่เหนียวกว่าเลน
หล่ม[N] mire, See also: bog, quagmire, mudhole, Syn. ปลัก, แอ่ง, คู, แก่ง, Example: รถตกหล่มอยู่นานนับชั่วโมงกว่าจะมีคนมาช่วย, Thai definition: ที่ลุ่มด้วยโคลน
หนองน้ำ[N] swamp, See also: mire, bog, fen, Syn. หนอง, Example: นอกรั้วบ้านหลังนั้นมีพงหญ้าเขียว และหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้นอย่างรกเรี้ยว, Count unit: หนอง, Thai definition: แอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เล็กและตื้นกว่าบึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิดชูยกย่อง[v. exp.] (choētchū yokyǿng) EN: admire   
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired   
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIRE    M AY1 R
MIRE    M AY1 ER0
MIRES    M AY1 R Z
MIRED    M AY1 R D
MIRELL    M IH0 R EH1 L
MIRELES    M IH0 R EY1 L EH0 S
MIRELEZ    M IH0 R EY1 L EH0 Z
MIRELLA    M IH0 R EH1 L AH0
MIRELLE    M ER0 EH1 L
MIRENDA    M IH0 R EH1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mire    (v) (m ai1 @ r)
mired    (v) (m ai1 @ d)
mires    (v) (m ai1 @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
未練[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวรณ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
すみれ色;菫色[すみれいろ, sumireiro] (n,adj-no) violet (colour) [Add to Longdo]
アシミレイション[, ashimireishon] (n) assimilation [Add to Longdo]
アシミレイト[, ashimireito] (vs) assimilate [Add to Longdo]
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
シミュレーション(P);シミュレション;シュミレーション(ik)[, shimyure-shon (P); shimyureshon ; shumire-shon (ik)] (n,vs) {comp} simulation; (P) [Add to Longdo]
スミレ科;菫科[スミレか(スミレ科);すみれか(菫科), sumire ka ( sumire ka ); sumireka ( sumire ka )] (n) Violaceae (the violet family of plants) [Add to Longdo]
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa) [Add to Longdo]
ファミレス[, famiresu] (n) (abbr) family restaurant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
ミレニウム[みれにうむ, mireniumu] Millenium [Add to Longdo]
ミレニアム[みれにあむ, mireniamu] Millenium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top