Search result for

milliards

(71 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milliards-, *milliards*, milliard
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา milliards มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *milliards*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milliard[N] หนึ่งพันล้านปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milliard(มิล'เยิร์ด,-ยาร์ด) n. หนึ่งพันล้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Billion?Milliarden? When Worlds Collide (1951)
1 billion."Eine Milliarde! Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Billions!Milliarden! Top Sensation (1969)
The vast Milky Way, where there are over 100 billion stars.Die Milchstraße, in der es über 100 Milliarden Sterne gibt. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Actually, 114 billion.Genau gesagt, 114 Milliarden. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
And our brave young man shook his old days on the shores Adriatic. Along which walked a few billionaires from Sicily to Monaco.Und wie der tapfere Junge schon sagte, krempelte er die Ärmel hoch, und zwar auf dem Schiff "Odyssée", das einige Milliardäre von Sizilien nach Monaco brachte. Le guignolo (1980)
It is worth three billion.Das ist drei Milliarden wert. Le guignolo (1980)
Three billion?Drei Milliarden? Le guignolo (1980)
Is that really worth $ 3 billion?- Stimmt das mit den drei Milliarden? Le guignolo (1980)
By the way, Joseph, she talked about three billion ...Apropos, die kleine Caroline erwähnte drei Milliarden. Le guignolo (1980)
Joseph offered me a $ 3 billion, Farad -6.Joseph bot mir drei Milliarden an, Fahrad sogar sechs. Le guignolo (1980)
-In exchange for 10 billion? "Yes.- Im Austausch für zehn Milliarden? - Genau. Le guignolo (1980)
They are much more expensive. They are priceless.Denn sie sind weit mehr wert als zehn Milliarden, sie sind unbezahlbar. Le guignolo (1980)
We stopped at 10 billion ...- Wir waren bei zehn Milliarden. Le guignolo (1980)
Our atoms are six billion years old.Unsere Atome sind 6 Milliarden Jahre alt. Altered States (1980)
We've got six billion years of memory in our minds.Wir haben 6 Milliarden Jahre Erinnerungen in unserem Geist. Altered States (1980)
What happens during these blackout periods is you get the feeling of phenomenal acceleration like you're being shot out over millions, billions of years.Während den Blackouts hat man das Gefühl, eine phänomenale Beschleunigung zu erleben, als würde man durch Millionen, Milliarden Jahre fliegen. Altered States (1980)
Arms smuggling, private plane... yacht, billions.Waffenhandel, Privatflugzeug, eine Yacht, Milliarden. Alles durch dunkle Geschäfte und Verrat. The Umbrella Coup (1980)
I take your hand and free you from the millionaire you were with.Ich nehme dich bei der Hand, und ich entreiße dich dem Milliardär. The Umbrella Coup (1980)
- One life for billions.- Ein Leben für Milliarden. Flash Gordon (1980)
- One life for billions.- Ein Leben für Milliarden. Flash Gordon (1980)
Billions.Milliarden. The Long Good Friday (1980)
To screwy billionaires.- Milliardäre mit einem Spleen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
In our vast Universe there are billions of other such galaxies that are just as big if not bigger than our own.Man vermutet, dass es Milliarden Galaxien in dem unvorstellbar großen Universum gibt, die die gleichen Ausmaße haben wie unseres. Super Monster (1980)
We're going to have a billion people on the lot tomorrow.Morgen kommen milliarden leute aufs gelände. Wie willst du ihr das erklären? Used Cars (1980)
Two thousand million dollars and 615 personnel producing 300 thousand barrels of oil a day.2 Milliarden Dollar. Eine Belegschaft von 615 Leuten fördert 300.000 Barrel Öl pro Tag. ffolkes (1980)
If we still don't have the money, down goes "Jennifer". All 2 thousand million dollars of her.Haben wir das Geld immer noch nicht explodiert Jennifer, die ganzen 2 Milliarden Dollar. ffolkes (1980)
Renewing it at today's prices would be 15 thousand million pounds.Sie neu aufzubauen würde heutzutage 15 Milliarden Pfund kosten. ffolkes (1980)
How many worlds are there in the universe? Millions. Maybe billions.Es gibt so viele Welten in unserer Milchstraße, Millionen, vielleicht Milliarden. Contamination (1980)
The annual cost of the Health Service has gone up by £1.5 billion!Die Jahreskosten im Gesundheitswesen stiegen aber um anderthalb Milliarden Pfund. So siehts aus, Humphrey. The Compassionate Society (1981)
The foreign debt climbed to 51 billion gold rubles.Die Staatsschuld wuchs auf 51 Milliarden Goldrubel auf. Rasputin (1981)
- It's almost a billion dollars.- Es ist fast $1 Milliarde. - Oh. Arthur (1981)
It is awesome to think of the hundreds of billions of stars spread in an infinite volume of space, too vast for the human mind to comprehend.Es ist überwältigend: Hunderte Milliarden von Sternen, verstreut in einem unendlichen Raum, der unsere Vorstellungskraft übersteigt. Endless Love (1981)
It's over four billion years old.Über vier Milliarden Jahre alt. Endless Love (1981)
Transformed for cultivation, this area would feed about 146 billion people.Verwandelt für Kultivierung, dieser Bereich würde füttern etwa 146 Milliarden Personen. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
- 146 billion.146 Milliarden. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Two or three billion, I don't know exactly.Zwei oder drei Milliarden, Ich weiß nicht genau. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
But there's millions... millions...Das sind ja Millionen! Nein, Milliarden! The Cabbage Soup (1981)
Somewhere in the world, every other day... a corporate executive is kidnapped or assassinated... netting ransoms in excess of $1 billion... and forcing the expenditure of $50 billion in corporate security measures.Auf der Welt werden ständig Unternehmensleiter entführt oder ermordet. Es gibt Lösegelder von Milliarden Dollar. Und 50 Milliarden müssen in Sicherheitsmaßnahmen gesteckt werden. Wolfen (1981)
Millions yes but of no use to you.Milliarden, ja. Aber es nützt Ihnen nichts. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
"Our world which had been formed into matter from rays and energy five billion years ago;""...begegnete der Erde plötzlich ein mysteriöser, starker Feind." "Unsere Welt, die Materie, geformt durch Strahlung und Energie..." "...vor 5 Milliarden Jahren;" Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
80,000 staff, billion-a-year budget.Verbindungskommitees, alles. 80.000 Leute, eine Milliarde im Jahr. The Bed of Nails (1982)
He could be a Permanent Secretary running a great department, responsible for spending billons of pounds of public money.Womöglich beamteter Staatssekretär in einem Ministerium, verantwortlich für ein paar Milliarden Pfund öffentlicher Mittel. The Skeleton in the Cupboard (1982)
And exports, two billion a year gone, for starters.Und die Exporte. Zwei Milliarden im Jahr im Eimer. Und das nur für den Anfang. The Whisky Priest (1982)
Title 4: 2 billion..."Auf die 4: 2 Milliarden..." All Fired Up (1982)
Let's multiply that by 5,9.17 Milliarden 139 Millionen... Multipliziert mit 5,9... All Fired Up (1982)
We were missing 1,2 billion.Es fehlte 1 Milliarde. All Fired Up (1982)
Billions of people are hanging on our every word.Milliarden von Menschen hören jedem Wort gebannt zu. Airplane II: The Sequel (1982)
- No, the billionaire.- Nein, der Milliardär. Annie (1982)
As of December 20th, do you know how much over budget we are? Two billion.Am 20. Dezember überziehen wir das Budget um zwei Milliarden. Godard's Passion (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่คนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rūay māk-māk) EN: billionaire   FR: milliardaire [m]
มหาเศรษฐี[n.] (mahāsētthī) EN: multimillionaire ; millionaire   FR: milliardaire [m]
นาโน-[X] (nānō-) EN: nano- (prefix)   FR: nano- (préfixe : milliardième, 10-9)
นาโนวินาที [n.] (nānōwināthī) EN: nanosecond   FR: nanoseconde [f] ; milliardième de seconde [m] ; 10-9 seconde [m]
พันล้าน[n.] (phanlān) FR: milliard [m] ; 1.000.000.000
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐[num.] (neung phan lān) EN: 1,000,000,000 (one billion ; a billion)   FR: 1.000.000.000 (un milliard)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
milliard    (n) (m i1 l i aa d)
milliards    (n) (m i1 l i aa d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milliardär {m} | Milliardäre {pl}billionaire; multimillionaire | billionaires [Add to Longdo]
Milliarde {f} | Milliarden {pl}billion; thousand million | billions [Add to Longdo]
Mrd. : Milliarde(n)bn : billion [Add to Longdo]
Mrd. : Milliarde(n)a thousand million [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000

Japanese-English: EDICT Dictionary
十億[じゅうおく, juuoku] (n) 1,000,000,000; billion (American); (obs) milliard (British); (P) [Add to Longdo]
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many [Add to Longdo]
百億[ひゃくおく, hyakuoku] (n) 10,000,000,000; ten billion (American); (obs) ten milliard (British); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top