Search result for

mille

(115 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mille-, *mille*
English-Thai: Longdo Dictionary
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miller[N] ผู้เป็นเจ้าของโรงโม่, Syn. mill operator, meal grinder
millet[N] ข้าวฟ่าง, See also: ข้าวเดือย
millepede[N] กิ้งกือ
millepore[N] hydrozoan จำพวก Milleporina
millennial[ADJ] เกี่ยวกับช่วงเวลาหนึ่งพันปี
millennium[N] ระยะเวลาหนึ่งพันปี, See also: รอบพันปี, การฉลองครบรอบหนึ่งพันปี
millesimal[ADJ] ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งพัน
millennialism[N] ระยะเวลาหนึ่งพันปี
millennium bug[N] ปัญหา Y2K

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millennial(มิเลน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหนึ่งพันปี
millennium(มิเลน'เนียม) n. ระยะเวลาหนึ่งพันปี pl.millenniums,-millennia
millepede(มิล'ละพีด') n. กิ้งกือ
millepore(มิล'ละพอร์,-โพ) n. hydrozoan (ดู) จำพวกหนึ่งที่มีผิวหน้าเรียบและมีรูมาก
miller(มิล'เลอะ) n. เจ้าของโรงสี,เจ้าของโรงงาน,เครื่องสีหรือโม่
miller's- thumb(มิล'เลอซธัม'บฺ) n. ชื่อปลาน้ำจืด
millesimal(มิเลส'ซะเมิล) adj. หนึ่งในพัน n. ที่พัน, See also: millesimally,adv.
millet(มิล'ลิท) n. ข้าวเดือย,ข้าวฟ่าง,เมล็ดของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
millennial(adj) พันปี
millennium(n) เวลาหนึ่งพันปี,วันครบรอบพันปี
millepede(n) กิ้งกือ
miller(n) เจ้าของโรงสี
millet(n) ข้าวฟ่าง,ลูกเดือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
milled moneyเงินเหรียญกระษาปณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
millenarianismลัทธิสหัสวรรษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
millenniumสหัสวรรษ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millenniumสหัสวรรษ
“สหัสวรรษ” (อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด) ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “millennium” (อ่านว่า มิล-เลน-เนียม) หมายถึงรอบ ๑๐๐๐ ปี คำว่า “สหัส” (อ่านว่า สะ-หัด หรือ สะ-หัด-สะ) หมายถึง “พัน” คำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” โดยการเริ่มนับนั้นมีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่างคือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้ายด้วย ๙๙ ๙ (อ่านว่า เก้า เก้า เก้า) ส่วนอีกกลุ่ม หนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๑ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้าย ด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) เพราะฉะนั้น สหัสวรรษที่ ๒ จึงหมายถึงช่วงเวลา จากปี ๑๙๐๐ ถึงปี ๑๙๙๙ หรือปี ๑๙๐๑ (อ่านว่า หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด หรือ หนึ่งพันเก้า ร้อยหนึ่ง) ถึงปี ๒๐๐๐ ในปัจจุบันเราอยู่ในสหัสวรรษที่ ๓ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ [อื่นๆ]
Millennium celebrations (Year 2000)งานฉลองครบรอบพันปี (ปี 2000) [TU Subject Heading]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [การทูต]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [เศรษฐศาสตร์]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)] [การทูต]
Miller Fisher syndromeกลุ่มอาการมิลเลอร์ ฟิชเชอร์ [TU Subject Heading]
Milletข้าวฟ่าง [TU Subject Heading]
Millet industryอุตสาหกรรมข้าวฟ่าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
millenium (n adj ) สิ่งที่คนทั่วไปไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปไดเ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Call was traced to a public phone box on Miller's Court.ตามรอยได้ว่าโทรมาจาก ตู้โทรศัพท์สาธารณะในมิลเลอร์คอร์ท The Bank Job (2008)
I'm Sarah Miller.ฉันชือซาราห มิลเลอร Rambo (2008)
'Open Buckwheat! ' 'Open Millet! '"โอเพ่น บัควีท!" "โอเพ่น มิลเล็ท!" Inkheart (2008)
- The Millers got robbed.-พวกมิลเลอร์สโดนปล้น Marley & Me (2008)
Private Miller... you've been smoking ltem 9 for seven minutes and 13 seconds.พลทหารมิลเลอร์ คุณสูบไอเทม 9 มา 7 นาที 13 วินาที Pineapple Express (2008)
Okay, Private Miller, when you think of your superiors... what emotions do you feel?เอาละ พลทหารมิลเลอร์ เมื่อนึกถึงผู้บังคับบัญชา คุณรู้สึกถึงอารมณ์แบบไหน Pineapple Express (2008)
Okay, Private Miller?ว่ายังไง พลทหารมิลเลอร์ Pineapple Express (2008)
Okay, Private Miller?ว่ายังไง พลทหารมิลเลอร์ Pineapple Express (2008)
Private Miller.พลทหารมิลเลอร์ Pineapple Express (2008)
Private Miller, answer the question.พลทหารมิลเลอร์ ตอบคำถามด้วย Pineapple Express (2008)
- How is Donald Miller doing?- โดนัลด์ มิลเลอร์ เขาเป็นอย่างไร? Doubt (2008)
Sister, can I speak with you about Donald Miller?ซิสเตอร์คะ ขอฉันคุยเรื่อง โดนัลด์ มิลเลอร์ ได้มั้ย? Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
milleA Mr Miller wants to see you.
milleDr. Miller wants you to wait for a while.
milleEvery miller draws water to his own mill.
milleThe rich man bought a Millet.
milleThis is Mr Miller's latest book, and we hope it will not be his last.
milleToo much water drowned the miller.
milleTwo policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.
milleWe're thoroughly prepared for the millennium bug.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหัสวรรษ[N] millennium
ข้าวกล้อง[N] brown rice, See also: milled rice imperfectly cleaned, unpolished rice, half milled rice, Syn. ข้าวซ้อมมือ, Example: มารดาควรกินข้าวกล้องเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง, Thai definition: ข้าวที่สีแล้วยังมีข้าวเปลือกปนอยู่เพื่อเอาไปซ้อมให้ขาว
ข้าวฟ่าง[N] millet, See also: sorghum, Example: ที่ฟาร์มของเราใช้ข้าวฟ่างเลี้ยงนก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในวงศ์ Gramineae คือ ข้าวฟ่างหางหมา ต้นสูงประมาณ 1 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดงา และข้าวฟ่างสมุทรโคดมหรือข้าวฟ่างหางช้าง ต้นสูงประมาณ 2 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดพริกไทย
ฟ่าง[N] millet, Syn. ข้าวฟ่าง, Example: คุณค่าอาหารจากหญ้าหมักที่ทำด้วยฟ่างนั้นมีประโยชน์อย่างมาก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในวงศ์ Gramineae คือ ข้าวฟ่างหางหมา (Setaria italica Beauv.) ต้นสูงประมาณ 1 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดงา และข้าวฟ่างสมุทรโคดม หรือ ข้าวฟ่างหางช้าง [Sorghum bicolor (Linn.) Moench] ต้นสูงประมาณ 2 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดพริกไทย
กิ้งกือ[N] millipede, See also: millepede, Example: สัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของนกเงือกมีมากถึง 70 ชนิด ได้แก่ แมลงต่างๆ กิ้งก่า งู ปู ไส้เดือน หนู กระรอก กิ้งกือ และนก เป็นต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ตัวกลมยาวราว 1 คืบ ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Julidae มีขาเป็นข้อๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse   FR: pension de famille [f]
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ชื่อสกุล[n. prop.] (cheūsakun) EN: family name   FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taeng-ngān) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony   FR: vie de famille [f]
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøpkhrūa) EN: head of the family   FR: chef de famille [m]
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai trakūn dī) EN: be of good class origin ; have a good family background   FR: être de bonne famille
เกสต์เฮ้าส์[n.] (kēt-hāo) EN: guesthouse   FR: pension de famille [f]
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg   

CMU English Pronouncing Dictionary
MILLE    M IH1 L
MILLED    M IH1 L D
MILLEY    M IH1 L IY0
MILLEN    M IH1 L AH0 N
MILLER    M IH1 L ER0
MILLET    M IH1 L AH0 T
MILLERS    M IH1 L ER0 Z
MILLETT    M IH1 L EH0 T
MILLETS    M IH1 L AH0 T S
MILLESON    M IH1 L AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
milled    (v) (m i1 l d)
miller    (n) (m i1 l @ r)
millet    (n) (m i1 l i t)
millers    (n) (m i1 l @ z)
millennia    (n) (m i1 l e1 n i@)
millepede    (n) (m i1 l i p ii d)
millennial    (j) (m i1 l e1 n i@ l)
millennium    (n) (m i1 l e1 n i@ m)
millepedes    (n) (m i1 l i p ii d z)
millenarian    (n) (m i2 l i n e@1 r i@ n)

French-Thai: Longdo Dictionary
mille(numéro) หนึ่งพัน, 1000
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
dix mille(numéro) หนึ่งหมื่น, 10000, สิบพัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ミルクレープ[, mirukure-pu] (n) mille crepe (French cake made from layers of crepes) (fre [Add to Longdo]
ミルフィーユ;ミルフイユ[, mirufi-yu ; mirufuiyu] (n) mille-feuille (type of pastry) (fre [Add to Longdo]
ミレットシードバタフライフィッシュ[, mirettoshi-dobatafuraifisshu] (n) millet butterflyfish (Chaetodon miliaris); lemon butterflyfish; milletseed butterflyfish [Add to Longdo]
ミレニアム[, mireniamu] (n) (new) millennium; (P) [Add to Longdo]
ミレニウム[, mireniumu] (n) {comp} Millenium [Add to Longdo]
[あわ, awa] (n) foxtail millet (Setaria italica P. Beauvois); Italian millet (also Hungarian, German) [Add to Longdo]
粟おこし[あわおこし, awaokoshi] (n) millet brittle [Add to Longdo]
粟飯[あわめし, awameshi] (n) steamed rice with millet; boiled rice with millet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千年[qiān nián, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] millennium [Add to Longdo]
千禧年[qiān xǐ nián, ㄑㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, ] Millennium [Add to Longdo]
小米[xiǎo mǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ, ] millet [Add to Longdo]
磨坊主[mò fáng zhǔ, ㄇㄛˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨˇ, ] miller [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] millet [Add to Longdo]
谷子[gǔ zi, ㄍㄨˇ ㄗ˙, ] millet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミレニウム[みれにうむ, mireniumu] Millenium [Add to Longdo]
ミレニアム[みれにあむ, mireniamu] Millenium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mille [mil]
   thousand; one thousand
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mille
   thousand; one thousand
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 mille
    thousand, one thousand
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top