Search result for

militarizes

(51 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -militarizes-, *militarizes*, militarize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา militarizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *militarizes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
militarize[VT] จัดกำลังทางทหาร
militarization[N] การทำสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demilitarize(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz (s) ation n.
militarize(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demilitarizationการทำให้เป็นเขตปลอดทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demilitarized zoneเขตปลอดทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demilitarized zoneเขตปลอดทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zone, demilitarizedเขตปลอดทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, what was a temporary holding zone soon became fenced, became militarized.แล้วไหนล่ะพื้นที่หวงห้ามชั่วคราว ชั่วคราวจนมีรั้วกั้น District 9 (2009)
- Fischer's had an extractor teach his subconscious to defend itself, so his subconscious is militarized.- ฟิสเชอร์ได้ระบาย ... สอน ... จิตใต้สำนึกของเขาที่จะปกป้องตัวเองเพื่อให้จิตใต้สำนึกของเขาเป็นทหาร Inception (2010)
- The demilitarization of Germany...การลดกำลังทหารของเยอรมณี... โทษที Geography of Global Conflict (2011)
The demilitarization of Germany, the establishment of Poland's borders and the formation of the United Nations.การลดกำลังทหารของเยอรมณี การกำหนดพรมแดนโปแลนด์ และการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ Geography of Global Conflict (2011)
Recall the Seventh Fleet from the Sea of Japan. And withdraw all 28,500 American troops from the Demilitarized Zone.เราจะถล่มมันในนาที 13 Olympus Has Fallen (2013)
We are now inside the demilitarized zone.ขณะนี้เรากำลังอยู่ภายในเขต ปลอดทหาร Arrival (2016)
- Breaking news, the Russian armed forces are now revealing the information they've acquired from both of their landing sites and have declared the Black Sea a demilitarized zone.กองกำลังติดอาวุธของรัสเซียอยู่ ในขณะนี้การเปิดเผยข้อมูล มันได้รับมาจากทั้งสองเว็บไซต์ เชื่อมโยงไปถึงของมัน และได้ประกาศทะเลสีดำเป็นเขต ปลอดทหาร Arrival (2016)
I'm recommending to the President we militarize this project.ฉันแนะนำให้ประธาน Contact (1997)
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we were still an "us".ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม... The Story of Us (1999)
Perfect. Anything we can do to demilitarize the situation.เยี่ยม อะไรก็ได้เพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้น Minimal Loss (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตปลอดทหาร[N] demilitarized zone, Example: แต่ก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้ว, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ที่ไม่มีทหารควบคุมหรือคอยดูแลกำกับอยู่
ปลอดทหาร[N] demilitarized zone, Syn. เขตปลอดทหาร, Example: เมื่อก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเนื่องจากทั้งสองประเทศได้ทำสัญญาเป็นพันธะมิตรกัน, Count unit: เขต, Thai definition: ดินแดนหรือเขตที่ไม่มีที่ตั้งกองทหารตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตปลอดทหาร[n. exp.] (khēt pløt thahān) EN: demilitarized zone   FR: zone démilitarisée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILITARIZE    M IH1 L AH0 T ER0 AY2 Z
MILITARIZED    M IH1 L AH0 T ER0 AY2 Z D
DEMILITARIZE    D IY0 M IH1 L AH0 T ER0 AY2 Z
DEMILITARIZED    D IY0 M IH1 L AH0 T ER0 AY2 Z D
DEMILITARIZES    D IY0 M IH1 L AH0 T ER0 AY2 Z AH0 Z
DEMILITARIZING    D IY0 M IH1 L AH0 T ER0 AY2 Z IH0 NG
DEMILITARIZATION    D IY0 M IH2 L AH0 T ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demilitarize    (v) (d ii2 m i1 l i t @ r ai z)
remilitarize    (v) (r ii2 m i1 l i t @ r ai z)
demilitarized    (v) (d ii2 m i1 l i t @ r ai z d)
demilitarizes    (v) (d ii2 m i1 l i t @ r ai z i z)
remilitarized    (v) (r ii2 m i1 l i t @ r ai z d)
remilitarizes    (v) (r ii2 m i1 l i t @ r ai z i z)
demilitarizing    (v) (d ii2 m i1 l i t @ r ai z i ng)
remilitarizing    (v) (r ii2 m i1 l i t @ r ai z i ng)
remilitarization    (n) (r ii2 m i2 l i t @ r ai z ei1 sh @ n)
remilitarization    (n) (r ii2 m i2 l i t @ r ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entmilitarisierung {f} | Entmilitarisierungen {pl}demilitarization | demilitarizations [Add to Longdo]
Militarisierung {f}militarization [Add to Longdo]
entmilitarisieren | entmilitarisierend | entmilitarisiert | entmilitarisierteto demilitarize | demilitarizing | demilitarizes | demilitarized [Add to Longdo]
militarisieren | militarisierend | militarisiert | militarisierteto militarize | militarizing | militarizes | militarized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休戦地帯[きゅうせんちたい, kyuusenchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone; DMZ [Add to Longdo]
軍事化[ぐんじか, gunjika] (n) militarization; militarisation [Add to Longdo]
軍隊化[ぐんたいか, guntaika] (n,vs) militarization; militarisation [Add to Longdo]
非武装[ひぶそう, hibusou] (n) (1) demilitarization; demilitarisation; (adj-no) (2) demilitarized; demilitarised; unarmed; weaponless [Add to Longdo]
非武装地帯[ひぶそうちたい, hibusouchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板门店[Bǎn mén diàn, ㄅㄢˇ ㄇㄣˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] Panmunjeom, the Joint Security Area in the Korean demilitarized zone [Add to Longdo]
军事化[jūn shì huà, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] militarization [Add to Longdo]
非军事区[fēi jūn shì qū, ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄑㄩ, / ] DMZ; Demilitarized Zone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top