Search result for

milde

(71 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milde-, *milde*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milden[VI] อ่อน, See also: เบาบาง
milden[VT] ทำให้อ่อน, See also: ทำให้เบาบาง
mildew[N] โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น, Syn. fungus, smut
mildew[VI] เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildew[VT] ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildewy[ADJ] ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. moldy, mildewed
mildewed[ADJ] ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milden(ไมลฺ'เดิน) vt.,vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้เบาบาง,กลายเป็นเบาบาง
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He will bear a mortal grudge over the mildest of slights.ท่านจะแค้นเคือง แม้แต่เรื่องที่เล็กที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
It was filled with mildewed boxes. oh, I'll take care of that.เต็มไปด้วยกล่องเน่าๆ\ อ๋อ ได้จ้ะ ไว้ฉันจัดการให้ Connect! Connect! (2009)
See? That's all mold and mildew. The stench is gonna be unbearable.ดูสิ ราขึ้นเป็นดวงหมดแล้ว\\กลิ่นเหม็นจะแทบหลือทน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Well,will,the last thing your kids need is chronic sinusitis from the mildewสิ่งสุดท้ายที่เด็กคุณต้องการคือ โพรงจมูกอับเสบจากเชื้อรา Throwdown (2009)
Idiot Shinji would probably like it a little milder, I guess... I'm home!ถ้าสำหรับตาบ้าชินจิคงต้องทำให้รสอ่อนลงกว่านี้... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย The Beginning in the End (2010)
Mildew.อับชื้นขึ้นรา Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Please ignore the stench of mildew and jock strap and focus your attention on the screen.โปรดมองข้ามกลิ่นเหม็นของช้ารา และกระจับป้องกันอวัยวะเพศของนักกีฬาชายไปซะ แล้วตั้งใจดูสิ่งที่อยู่ในจอนี่ให้ดีๆ Props (2012)
No, doubtful. The mildew damage is significant.ไม่น่าจะได้นะ คงโดนเชื้อราทำลายไปหมดแล้ว Divining Rod (2012)
The more you stir it, the milder it gets.ทำไงดี ฉันตื่นเต้นจัง! แย่แล้ว My Boss, My Hero (2006)
Trillacheerytune inthetub as you scrub a stubborn mildew stain# Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain Enchanted (2007)
We were a Iittle local band and we were playing around school dances, and not even the slightest, mildest consideration that that would go into something.ตอนนั้นเราเป็นวงท้องถิ่นวงเล็กๆ แล้วก็ตระเวนเล่นไปทั่ว งานเต้นรำของโรงเรียน โดยที่ไม่เคยรู้สึกเลย แม้แต่นิดเดียว ว่ามันจะพัฒนาไปไหนได้ It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mildeMany retired people move to the Sunbelt to enjoy sports such as golf or tennis in a milder climate.
mildeTaiwanese food is milder than Indian food.
mildeThe climate here is milder than that of England.
mildeThe climate here is milder than that of Moscow.
mildeThe climate here is milder than that of Tokyo.
mildeThe climate of England is milder than of Scotland.
mildeThe climate of England is milder than that of Scotland.
mildeThe climate of Florida in the wintertime is milder than that of Iowa.
mildeThe climate of Japan is milder than that of England.
mildeThe climate of Japan is milder than that of India.
mildeThe curry they serve in Japan is milder than real Indian curry. They adapt it to Japanese tastes.
mildeThis is the mildest winter that we have ever experienced.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รา[n.] (rā) EN: fungus ; mould ; mildew   FR: moisissure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILDER    M AY1 L D ER0
MILDEW    M IH1 L D UW2
MILDEST    M AY1 L D AH0 S T
MILDEWS    M IH1 L D UW2 Z
MILDENBERGER    M AY1 L D AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
milder    (j) (m ai1 l d @ r)
mildew    (v) (m i1 l d y uu)
mildest    (j) (m ai1 l d i s t)
mildews    (v) (m i1 l d y uu z)
mildewed    (v) (m i1 l d y uu d)
mildewing    (v) (m i1 l d y uu i ng)
Mildenhall    (n) (m i1 l d @ n h aa l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milde {f}balminess [Add to Longdo]
Milde {f}clemency [Add to Longdo]
Milde {f}meekness [Add to Longdo]
Milde {f}mildness [Add to Longdo]
Milderung {f}mitigation [Add to Longdo]
Milderungsgrund {m}extenuating cause [Add to Longdo]
mildern | mildernd | gemildert | mildert | Schäden mildernto mitigate | mitigating | mitigated | mitigates | to mitigate damages [Add to Longdo]
mildern; abmildern | mildernd; abmildernd | abgemildert; gemildert | mildertto moderate | moderating | moderated | moderates [Add to Longdo]
mildern | milderndto mellow | mellowing [Add to Longdo]
milderndalleviating [Add to Longdo]
mildernd; strafmildernd {adj}mitigating [Add to Longdo]
milderndmitigative [Add to Longdo]
milderndmitigatory [Add to Longdo]
mildertalleviates [Add to Longdo]
mildertealleviated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
防カビ;防黴[ぼうカビ(防カビ);ぼうかび(防黴);ぼうばい(防黴), bou kabi ( bou kabi ); boukabi ( bou bai ); boubai ( bou bai )] (n) mold prevention; mildew prevention [Add to Longdo]
防カビ剤;防黴剤[ぼうカビざい(防カビ剤);ぼうかびざい(防黴剤);ぼうばいざい(防黴剤), bou kabi zai ( bou kabi zai ); boukabizai ( bou bai zai ); boubaizai ( bou bai zai ] (n) anti-mold agent; mildew-proofing agent [Add to Longdo]
[かび(P);カビ, kabi (P); kabi] (n) mold; mould; mildew; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mildew; fungal growth [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寛厳[かんげん, kangen] Milde_und_Strenge [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] mildern, lindern, verringern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Milde [mildə] (n) , s.(f )
     balminess; clemency; meekness; mildness
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top