Search result for

meutes

(74 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meutes-, *meutes*, meute
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meutes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meutes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mutiny?Meuterei? Mutiny on the Bounty (1935)
the pack of foemen harried me till I was weary:Der Feinde Meute hetzte mich müd' Die Walküre (1980)
Yet my weariness has fled from me faster than I from my pursuers.Doch schneller, als ich der Meute, Schwand die Müdigkeit mir Die Walküre (1980)
Inflamed with frenzy, the pack is howling.Sippen und Hunde ruft er zusammen Mutig gehetzt heult die MeutDie Walküre (1980)
His pack approaches with fearsome force:Das ist Hundings Horn! Seine Meute naht mit mächfger Wehr Die Walküre (1980)
I never should have tolerated Jim-Bob's mutiny.Ich hätte Jim-Bobs Meuterei nie dulden dürfen. The Valediction (1980)
When the packis baying forblood...Wenn die Meute nach Blut lechzt. Jobs for the Boys (1980)
I always like to perform for angry mobs.Ich liebe es, vor einer wütenden Meute aufzutreten. The Blues Brothers (1980)
I'm not gonna have a pack of wolves snapping at my heels for money!Ich werde keine Meute Wölfe bei mir haben, die nach Geld schnappen! Bronco Billy (1980)
I only ride to a promontory.Reitest du auch mit Meute? Little Lord Fauntleroy (1980)
- What's this, a mutiny?- Was ist das, Meuterei? Popeye (1980)
Mutiny!Meuterei! Popeye (1980)
Won't be long before I have to share you with the crowds.Nicht mehr lange, und ich muss dich mit der Meute teilen. The Gold Watch (1981)
Crowds?Meute? The Gold Watch (1981)
The hordes who'll be breaking down the door when they find out about the wonderful cowboy singer I've found.Die Meute, die hier Einlass verlangt, wenn sie von dem Cowboy-Sänger hört, den ich gefunden habe. The Gold Watch (1981)
They'd have nothing to do.Es gäbe nichts zu tun, aber eine Meute von arbeitslosen Richtern. Doing the Honours (1981)
The General Staff is in revolt, the Ministers are complaining.Offiziere meutern. Minister auch! Rasputin (1981)
Attack, my vermin, attack!Greift an, meine Meute, greift an! The Road Warrior (1981)
Germans.Meutschen. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Germermans.Deu-Meutschen. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
There's a plane with mermans on it.Da ist ein Flugzeug mit Meutschen drin. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Call it treachery.Wegen Verrats oder nenn es Meuterei. The Island of the Bloody Plantation (1983)
Many men were drooling around that bitch.Eine Meute scharte sich um diese läufige Hündin. - Hören Sie... Confidentially Yours (1983)
Mutiny.Eine Meuterei. Yellowbeard (1983)
You, control this crowd.Du, halte die Meute in Schach. Part One (1984)
- - We are all against them?- Wir vier gegen diese Meute? The Children of Israel (1984)
Well, I guess I better see to rounding up the rest of these exiles.Nun, ich werde mich dann mal um den Rest der Meute kümmern. Ja. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
Soon you got packs of wild dogs, big, hungry and not so cute.Und schon hat man eine Meute wilder Hunde. Groß, hungrig und nicht süß. Birdy (1984)
Those dogs from the Press are a waste of your time, sir.Sie vergeuden Ihre Zeit mit dieser Pressemeute. Le bon plaisir (1984)
If you served that in prison, you'd have a mutiny!Wenn Sie das im Gefängnis servieren, haben Sie eine Meuterei! Happy Easter (1984)
It's really turning into quite a mob.Die sind zu einer echten Meute geworden. Vigilante Mothers (1985)
This is mutiny.Das ist Meuterei. The Return (1985)
- They could be construed as mutiny.- Man könnte sie als Meuterei auslegen. The Secret Underground (1985)
I'll be forced to consider it mutiny.Dann muss ich das als Meuterei betrachten. The Secret Underground (1985)
I'm being persecuted by a vigilante mob.Ich werde von einer Selbstschutz-Meute verfolgt. After Hours (1985)
There's an angry mob that wants to kill me because they think I'm robbing apartments.Eine wütende Meute ist hinter mir her und will mich umbringen. Sie denken, ich würde Wohnungen ausrauben. After Hours (1985)
- Blaming him for McClellan. - Where is he?Diese Zeitungen und Prediger sind eine Meute Wölfe. July 1861 - Summer 1862 (1986)
I pity the poor guy that has to babysit this group.Der arme Kerl, der die Meute babysitten muss, tut mir leid. Code Name: FREAK (1986)
I'm going to have a mob of reporters in this office... and I need something to tell them.Bald steht eine Meute Reporter hier, denen ich was irgendwas erzählen muss. Fright Knight (1986)
Mutinous swashbucklers, mind you, but bloody big heroes, all of them.Meuternde Abenteurer, wohlgemerkt, aber verdammt große Helden, allesamt. The Boy Who Could Be King (1986)
Go to the harbour and cry, "Mutiny'!"'Geh zum Hafen und rufe: "Meuterei!" Otello (1986)
- Your Honor, mutiny a board.Euer Ehren, Meuterei an Bord. Pirates (1986)
On the count of three... I shall consider you mutineers and give the command to fire.Bei drei betrachte ich euch als Meuterer und gebe Befehl zu schießen. Pirates (1986)
It seems we have just been spared a mutiny occasioned by... this little rodent, which fell into the soup.Meine Herren, wir sind gerade einer Meuterei entronnen ausgelöst durch dieses kleine Nagetier, das in die Suppe fiel. Pirates (1986)
Having made their peacewith Almighty God... through the offices of Padre Don Antonio Fuentes, these four mutineers... are sentenced to be hanged by the neck until they are dead.Wenn sie ihren Frieden mit Gott gemacht haben im Beisein von Padre Don Antonio Fuentes, sind diese vier Meuterer zum Tode durch den Strang verurteilt. Pirates (1986)
Thanks be to God, who in his infinite wisdom has put an end to this mutiny.Und Dank an Gott, dass Er in Seiner unendlichen Weisheit diese jämmerliche Meuterei beendet hat. Pirates (1986)
Like the mutineers of 500 years ago, we, too, have a hard choice to make.Wie die Meuterer damals, müssen wir eine schwere Entscheidung treffen. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Guess who took a whole army of bad guys single-handedly?Wer nahm es alleine mit einer Meute Feindestruppen auf? Gardens of Stone (1987)
- There's mutiny afoot.- Das ist eine Meuterei. Overboard (1987)
She's at the bottom of this mutiny.Sie schürt die Meuterei. Overboard (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; riot   FR: insurrection [f] ; émeute [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
คดีฆาตกรรม[n. exp.] (khadī khāttakam) EN: murder case   FR: affaire de meutre [f]
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsanghān) EN: assassination ; killing   FR: assassinat [m] ; meutre [m]
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
มืดตึดตื๋อ[adj.] (meūt teūtteū) EN: meūt   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEUTH    M Y UW1 TH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meute {f}pack; mob [Add to Longdo]
Meuterei {f} | Meutereien {pl}mutiny | mutinies [Add to Longdo]
Meuterer {m} | Meuterer {pl}mutineer | mutineers [Add to Longdo]
meuternto become mutinous [Add to Longdo]
meuternmutiny [Add to Longdo]
meuterndmutinying [Add to Longdo]
meuternd {adv}mutinously [Add to Longdo]
meutert; meuterndmutinies [Add to Longdo]
meutertemutinied [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adj}mutinous [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adv}mutinously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
久米歌[くめうた, kumeuta] (n) var. of ancient ballad [Add to Longdo]
褒め歌う[ほめうたう, homeutau] (v5u) to sing praises to [Add to Longdo]
夢現;夢うつつ[ゆめうつつ, yumeutsutsu] (n) (1) half asleep and half awake; trance; (2) dream and reality [Add to Longdo]
目移り[めうつり, meutsuri] (n,vs) distraction; difficulty in choosing; inability to choose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top