Search result for

metabolisch

(55 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metabolisch-, *metabolisch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา metabolisch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *metabolisch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can bypass his synthesiser and keep his command analyser functioning.Ich kann seinen metabolischen Synthesizer einfach umgehen. Unidentified Flying Oddball (1979)
Toxic metabolite stuff.Toxisches, metabolisches Zeug. Altered States (1980)
It readies the body for the metabolic phase of the test.Das bereitet den Körper auf die metabolische Phase des Tests vor. If Thoughts Could Kill (1983)
Robert, she's going through a metabolic change.Robert, sie macht eine metabolische Veränderung durch. Liberation Day (1984)
A recurrence of the metabolic failure suffered at the testing ground.Das gleiche metabolische Versagen wie auf dem Testgelände. Pilot (1990)
We'll have to increase the metabolic field energy.Wir müssen die metabolische Feldenergie erhöhen. A Man Alone (1993)
As well as a continually declining metabolic rate.Sowie einen ständig fallenden metabolischen Wert. Squeeze (1993)
- Metabolic acidosis.- Metabolische Azidose. The Switch (1995)
Not metabolic acidosis.Nicht metabolische Azidose. The Switch (1995)
Listen to me. All your body's metabolic activity has increased.Hören Sie, die metabolische Aktivität lhres Körpers hat sich erhöht. Elogium (1995)
Neelix is allowing Dr Jetrel to continue metabolic scans to facilitate treatment once the antibody has been synthesised.Neelix gestattet Dr. Jetrel, weitere metabolische Scans durchzuführen, um die Behandlung zu erleichtern, sobald der Antikörper synthetisiert ist. Jetrel (1995)
Then how was I cured? The metabolic treatment I administered protected you against the full impact of exposure to the field when the Captain took you through.Die metabolische Behandlung schützte Sie vor dem Feld, als der Captain Sie hindurchtrug. Sacred Ground (1996)
-Metabolic acidosis.- Metabolische Azidose. The Abstinence (1996)
Not metabolic acidosis.Nicht metabolische Azidose. The Abstinence (1996)
We need a substitute for the metabolic energy it was taking from B'Elanna.Es braucht metabolische Energie. Nothing Human (1998)
I want you to recalibrate each physiosensor, making sure to enter every metabolic referent precisely.Rekalibrieren Sie alle Sensoren und achten Sie darauf, die metabolischen Werte genau einzugeben. Vis À Vis (1998)
It might be some sort of metabolic stasis... but then, why does it look like they're just going about their business?Vielleicht ist es eine Art metabolische Stasis. Aber warum wirkt es, als gingen sie ihrem täglichen Leben nach? Blink of an Eye (2000)
This is not metabolic stasis.Es ist keine metabolische Stasis. Blink of an Eye (2000)
It's a mixture of metabolic enzymes and protein extract.- Nach Ihrem eigenen Rezept? - Metabolische Enzyme, Proteinauszug. Imperfection (2000)
I want a stat trauma panel with full tox, EKG and metabolic profile.Ich brauche sofort einen genauen Bericht mit EKG und metabolischem Profil. Via Negativa (2000)
- There goes metabolic.- Also nichts Metabolisches. Paternity (2004)
She's in a state of metabolic stasis, ageing slowed but not entirely suspended.Das ist eine metabolische Stase, der Alterungsprozess ist verzögert. Before I Sleep (2004)
In addition to the virus, I'm injecting you with a metabolic catalyst... to accelerate your immune response.Außer dem Virus injiziere ich Ihnen einen metabolischen Katalysator, der Ihr Immunsystem beschleunigt. Divergence (2005)
- What about metabolic syndrome "X"?- Das metabolische Syndrom "X"? Heavy (2005)
Syndrome "X" could cause a stroke.Das metabolische Syndrom "X" kann zum Schlag- anfall führen. Heavy (2005)
M.S.X. patients don't respond normally to insulin, which causes their body to create too much, and that leads to metabolic abnormalities.MSX Patienten sprechen oft nicht auf Insulin an, was im Körper eine Überproduktion verursacht, und das führt zu metabolischen Abnormitäten. Heavy (2005)
What about something metabolic?Vielleicht was Metabolisches? TB or Not TB (2005)
Slow onset, we're thinking tumor, metabolic...Langsames Einsetzen bringt uns auf Tumor, metabolisches... In a Different Light (2007)
If she goes into a coma,we know it's a metabolic problem.Wir können ihr intravenös Vitamin D geben und sie in eine Sonnendusche stecken. Wenn sie in eine Koma fällt, wissen wir, dass es ein metabolisches Problem ist. The Right Stuff (2007)
His metabolic rate's up, and he's breathing on his own.Seine metabolische Rate steigt, und er atmet selbständig. Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2007)
Hypokalemic hypochloremic metabolic alkalosis. Unbelievable.Hypokaliämische, hypochlorämische, metabolische Alkalose. Desire (2007)
Head CT, metabolic panel, tox screen, EEG, and neuro consult.Schädel-CT, metabolischer Status, Tox-Screening, EEG und Neurologen konsultieren. The Chicago Way (2008)
So it's a bleed, a clot, a tumor, metabolic or infection.Also ist es eine Blutung, ein Gerinnsel, ein Tumor, metabolisch oder eine Infektion. The Itch (2008)
Lab tests show the delirium wasn't caused by a metabolic problem.Die Labortests zeigen, dass das Delirium nicht durch ein metabolisches Problem verursacht wurde. Emancipation (2008)
Again, had your brilliant plan included a roomful of hostages who don't have fetuses, bacterial and fungal infections, leaving their immune systems too weak to deal with the metabolic strain, or who are already on painkillers that have fatal interactions...Und wieder beinhaltet Ihr brillanter Plan einen Raum voller Geiseln, die keine Föten, Bakterien und Pilzinfektion haben und zwei Wochen bräuchten damit ihr Immunsystem mit der metabolischen Belastung umgehen kann. Oder die bereits auf Schmerzmitteln sind, was fatale Wechselwirkungen hätte ... Last Resort (2008)
Metabolic bone disease?- Metabolische Knochenkrankheit? - Die Knochendichte ist normal! Saviors (2009)
Could be metabolic.Könnte metabolisch sein. Brave Heart (2009)
What would you do for a patient with reduced cardiac output, hypotension, sinus tach and metabolic acidosis?Ich... Was tun Sie mit einem Patienten mit vermindertem Herzvolumen,... Hypotonie, tachicardem Sinus und metabolischer Azidose? That's Me Trying (2010)
One of the primary mechanisms for that is that animal protein tends to create an acid-like condition in the body called metabolic acidosis.Einer der Gründe dafür ist, dass tierisches Eiweiß zu Metabolischer Azidose, einer Übersäuerung des Körpers, führen kann. Forks Over Knives (2011)
Be a Dutch Hunger Winter fetus and half a century later everything else being equal you are more likely to have high blood pressure obesity or metabolic syndrome.Sei ein niederländischer Hungerwinter-Fötus und ein halbes Jahrhundert später, wenn alles andere gleich ist, bist du anfälliger, einen hohen Blutdruck, Fettsucht oder das Metabolische Syndrom zu haben. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
No metabolic or structural-- does this look like a good time?Keine metabolische oder strukturelle... Sieht das nach einem guten Zeitpunkt aus? Chase (2012)
Is it a metabolic syndrome?Ist es ein metabolisches Syndrom? Migration (2012)
The biologics were specifically engineered to satiate upir nutritional and metabolic needs.Die Biologika waren speziell auf die alimentären und metabolischen Upir-Bedürfnisse zugeschnitten. A Place to Fall (2015)
I haven't fully sequenced the formula yet, if only for the multitude of trace drugs found, but my initial list includes anabolic-androgenic steroids, a liver enzyme blocker, various metabolic enhancers, methamphetamines, what appears to be gorilla testosterone,Ich habe die Formel noch nicht vollständig sequenziert, was an der großen Anzahl von Drogenspuren liegt, die ich fand. Aber meine erste Liste enthält anabolische, androgene Steroide, einen Leberenzym-Hemmer, verschiedene metabolische Verstärker, S.O.S. Part 1 (2015)
There's some sort of metabolic activity.Es gibt eine Art metabolische Aktivität. The Team (2016)
The power source is metabolic, from the host's own tissue.Die Energiequelle ist metabolisch und stammt aus dem Gewebe des Wirts. The Scandal of Altruism (2016)
The Taurine cocktail in the Max Rager component of the serum can over-stimulate ATP production within cell mitochondria, leaving liver cells, especially, vulnerable to metabolic collapse.Der Taurin-Cocktail in der Max Rager Komponente des Serums kann die ATP-Produktion in der Mitochondriazelle überstimulieren, hinterlässt Leberzellen besonders anfällig für einen metabolischen Zusammenbruch. He Blinded Me... With Science (2016)
Oh, while you do that I am going to pump cerebral spinal fluid through my brain cells to remove the metabolic by-products of the day's thoughts.Ich gehe währenddessen Zerebrospinalflüssigkeit durch meine Gehirnzellen pumpen, um die metabolischen Nebenprodukte, meiner Gedanken des Tages, auszuspülen. The Dependence Transcendence (2016)
This is made from various metabolic enhancers, gorilla testosterone, even a dash of peppermint.Es wird aus verschiedenen metabolischen Verstärkern gemacht, Gorilla-Testosterone, sogar eine Spur Pfefferminz. No Regrets (2017)
- Edward Wolfgang's beard... is the result of a certain metabolic imbalance, induced by what appear to be... metaphysical or esoteric stimuli... unknown to present-day medicine.- Schießen Sie los. - Edward Wolfgangs Bart ist das Ergebnis eines metabolischen Ungleichgewichts scheinbar hervorgerufen durch eine medizinisch-physiologische oder esoterische Stimulation welcher der heutigen Wissenschaft unbekannt ist. Eddie's Nickname (1965)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
metabolisch {adj}metabolic [Add to Longdo]
metabolisch {adv}metabolically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  metabolisch [meːtaboːliʃ]
     metabolic
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top