Search result for

met

(203 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -met-, *met*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส) (n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
metadata[สาน ระ ลัก] (n ) สารลักษณ์, ลักษณะที่อธิบายถึง ข้อมูล(สาร) ที่มี

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
metahuman (n ) superhuman

English-Thai: Longdo Dictionary
methodology(n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา
metta(n) เมตตา (จากหลักศาสนาพุทธ)
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., S. biostatistics
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
met[VT] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ meet
met[VI] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ meet
met[PRF] หลัง, See also: ข้าม, ท่ามกลาง, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
meta[PRF] หลัง, See also: ข้าม, ท่ามกลาง, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
mete[VT] แจกจ่าย, See also: กระจาย, จัดแบ่ง, Syn. allot, dispense
mete[N] เส้นแบ่ง, See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขต
metal[N] โลหะ, See also: โลหะผสม, สารผสมที่มีโลหะ, Syn. ore
metal[N] ธาตุโลหะ (ทางเคมี) (สัญลักษณ์ย่อคือ M)
metal[N] เพลงแนวเฮฟวี่เมทัล
metal[VT] ปกคลุมด้วยโลหะ, See also: ใส่โลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
met(เมท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ meet
meta- "ทีหลัง","ไปตาม","เกิน","ท่ามกลาง","ที่มีน้ำน้อยที่สุด"
metabolic(เมท'ทะบอล'ลิค) adj. เกี่ยวกับการสันดาป,เกี่ยวกับกระบวนการ
metabolise(มะแทบ'บะไลซ) vt.,vi. สันดาป,เผาผลาญ
metabolism(มะแทบ'บะลิสซึม) n. การสันดาป,การเผาผลาญ,การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
metabolite(มะแทบ'บะไลทฺ) n. ผลิตผลของกระบวนการสันดาปหรือ metabolism
metabolize(มะแทบ'บะไลซ) vt.,vi. สันดาป,เผาผลาญ
metacarpus(เมททะคาร์'พัส) n. กระดูกฝ่ามือ
metal(เมท'เทิล) n. โลหะ
metalist(เมท'ทะลิสท) n. ช่างโลหะ

English-Thai: Nontri Dictionary
met(vt) pt และ pp ของ meet
metabolism(n) ขบวนการสันดาป
metal(adj) ทำด้วยโลหะ
metal(n) โลหะ,โลหะผสม,หินโรยถนน
metallic(adj) เหมือนโลหะ,ประกอบด้วยโลหะ
metallurgy(n) โลหกรรม
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
metaphor(n) คำเปรียบเทียบ,คำอุปมาอุปไมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meta-anthraciteแอนทราไซต์แปร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meta-arthritic-ภายหลังข้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metabolismกระบวนการสร้างและสลาย, เมแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metacarpal๑. -ส่วนมือไม่รวมนิ้ว๒. กระดูกฝ่ามือ [มีความหมายเหมือนกับ bone, metacarpal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metacarpal boneกระดูกฝ่ามือ [มีความหมายเหมือนกับ metacarpal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metacarpusส่วนมือไม่รวมนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metachromatic stainสีย้อมติดได้หลากสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metachrosisการเปลี่ยนสี (ในสัตว์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metacompilerเมทาคอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metacutisation; metacutizationเมทาคิวไทเซชัน [มีความหมายเหมือนกับ late suberisation; late suberization] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metaถัดออกไป, เมต้า, กรดเมตา [การแพทย์]
Meta-analysisการวิเคราะห์อภิมาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meta-analysisการวิเคราะห์อภิมาน [TU Subject Heading]
Meta-Thoraxทรวงอกหลัง [การแพทย์]
Metabisulfiteเมตาไบซัลไฟท์ [การแพทย์]
Metabloism, Inborn errorsโรคเมตะบอลิสม์ผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Metabolicจากเมตาบอลิสม [การแพทย์]
Metabolic Acidosisกรดจากการเผาผลาญ [การแพทย์]
Metabolic Activitiesขบวนการย่อย, การเผาผลาญและการครองธาตุ [การแพทย์]
Metabolic Changesการเปลื่อนแปลงเกี่ยวกับเมตาโบลิซึ่ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
meta (n ) นิยามข้อมูล
meta-analysis (n) การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ
meta-analysis (phrase) การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ, การทบทวนหลักฐานจากข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมขึ้น
metadata (n) ข้อมูลของข้อมูล ซึ่งจะใช้ข้อมูลอธิบายถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่งตามต้องการ
See also: R. metatable
metadata (n ) นิยามข้อมูล
metal forming machine (n ) เครื่องรีดเหล็ก หรือ เครื่องรีดโลหะ
Metalheads[me-tal-head-z] (people ) ชาวร็อก
metatable (n) ตารางของตาราง ซึ่งใช้ตารางสำหรับอธิบายตารางเช่น เช่นเดียวกับคำว่า Metadata ซึ่งใช้ข้อมูลอธิบายข้อมูล
See also: R. metadata
methodologyconcept behind the tool
Metropolitan Police Division 1 (n org uniq ) ตำรวจนครบาล 1, Metropolitan Police Division 1 Commander ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We just met.ผมรู้ Echoes (2011)
♪ That we metที่เราพบกัน The Quarterback (2013)
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
But whoever said that never met the new Serena.แต่คนที่พูดนั้น.. คงยังไม่เคยเห็นเซรีน่าคนใหม่ New Haven Can Wait (2008)
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
But I thought you should meet him first. Yeah, I met Chuck the other day.แต่ผมคิดว่า พี่ควรเจอเขาก่อน ผมเจอชัคได้วันอื่น Chuck in Real Life (2008)
The story of how you two met.เล่าหน่อยสิว่าพวกเธอเจอกันได้ยังไง Chuck in Real Life (2008)
She's a huge mets fan.เธอตัวใหญ่อย่างกับพัดลม Pret-a-Poor-J (2008)
E me. I don't think we've met yet.ฉัน ไม่คิดพวกเราเคยเจอกันมาก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
And even though we just met,แล้วก็ยังไงก็จามเราเพิ่งเจอกัน Pret-a-Poor-J (2008)
My mom has never met a single one of my teachers.แม่ฉันไม่เคยไปพบครูของฉันแม้แต่ครั้งเดียว There Might be Blood (2008)
Lois, I checked the metropolis and the Smallville hospitals, as well as the airport...มาดูสิว่าทั้งสองคนใครจะใจร้ายกว่ากัน. โลอีส ฉันตรวจสอบรพ. Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metAbruptly an old friend was met.
metA burning meteoroid produces a meteor.
metA check is a method of paying money to somebody.
metAcid acts on metals.
metAcid acts on things which contain metal.
metAcid eats into metal.
metAcid reacts with metals.
metAcids act on many things including metals.
metAcids act on metals.
metActually, the present method has plenty of room for improvement.
metActually, this method has plenty of room for improvement.
metA good method for investing is a monthly allotment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระบบ[ADV] systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
มาตรวัด[N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[V] metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา
ม.[CLAS] metre, See also: meter, Syn. เมตร, Thai definition: หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กำหนดเทียบเท่ากับ 100 เซนติเมตร หรือ 2 ศอก
รฟม.[N] Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
อต.[N] The Meteorological Department, See also: MET., Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
ช่างโลหะ[N] metalworker
กึ่งโลหะ[ADJ] metalloid, Syn. เมทัลลอยด์, Example: ซังข้าวโพดเป็นวัสดุที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้ากึ่งโลหะ, Thai definition: ที่มีส่วนผสมของโลหะ
โลหะ[N] metal, Ant. อโลหะ
มหานคร[N] metropolis, See also: capital, Example: พล.อ.สุนทรประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มหานครปารีส, Thai definition: นครสำคัญขนาดใหญ่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อโลหะ[n.] (alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que

CMU English Pronouncing Dictionary
MET    M EH1 T
METS    M EH1 T S
METE    M IY1 T
METH    M EH1 TH
METZ    M EH1 T S
META    M IY1 T AH0
METED    M IY1 T AH0 D
METAL    M EH1 T AH0 L
MET'S    M EH1 T S
METIS    M EH1 T IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Met    (n) (m e1 t)
met    (v) (m e1 t)
Metz    (n) (m e1 t s)
mete    (v) (m ii1 t)
Metro    (n) (m e1 t r ou)
metal    (v) (m e1 t l)
meted    (v) (m ii1 t i d)
meter    (n) (m ii1 t @ r)
metes    (v) (m ii1 t s)
meths    (n) (m e1 th s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Meter(n) |der, pl. Meter| เมตร
Methode(n) |die, pl. Methoden| วิธีการ , See also: Related: Verfahren
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Met {m}mead [Add to Longdo]
Metabolisierung {f}; Verstoffwechslung {f} [biol.]metabolization [Add to Longdo]
Metabolit {m} (Substanz beim Stoffwechsel) [biochem.]metabolite [Add to Longdo]
Metadaten {pl}meta data [Add to Longdo]
Meta-Modell {n}meta-model [Add to Longdo]
Metall {n} | Metalle {pl}metal | metals [Add to Longdo]
Metallarbeit {f}metalwork [Add to Longdo]
Metallarbeiter {m}; Metallarbeiterin {f}; Schlosser {m}; Schlosserin {f}metal worker; metalworker [Add to Longdo]
Metallbau {m}shopwindow construction [Add to Longdo]
Metallbearbeitung {f}metalworking [Add to Longdo]
Metallbeschichtung {f}; Metallisierung {f}metallization [Add to Longdo]
Metalldetektor {m}metal detector [Add to Longdo]
Metalllegierung {f}; Metallegierung {f} [alt] | Metalllegierungen {pl}; Metallegierungen {pl} [alt](metal) alloy | alloys [Add to Longdo]
Metallfaden {m}metal thread [Add to Longdo]
Metallindustrie {f} | Metallindustrien {pl}metal industry | metal industries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙基[yǐ jī, ㄧˇ ㄐㄧ, ] methyl group C2H5- (chem.) [Add to Longdo]
五金[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, ] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡 [Add to Longdo]
元语言学意识[yuán yǔ yán xué yì shí, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] metalinguistic awareness [Add to Longdo]
元语言能力[yuán yǔ yán néng lì, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] metalinguistic ability [Add to Longdo]
公尺[gōng chǐ, ㄍㄨㄥ ㄔˇ, ] meter [Add to Longdo]
冶金[yě jīn, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄣ, ] metallurgy [Add to Longdo]
冶金学[yě jīn xué, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] metallurgy [Add to Longdo]
刻意[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, ] meticulous; painstaking; scrupulous (effort) [Add to Longdo]
国际公制[guó jì gōng zhì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄓˋ, / ] metric system [Add to Longdo]
城域网[chéng yù wǎng, ㄔㄥˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] metropolitan area network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
方法[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]
気象学[きしょうがく, kishougaku] Meteorologie [Add to Longdo]
測候所[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]
滅亡[めつぼう, metsubou] Untergang, Verfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meet \Meet\ (m[=e]t), v. t. [imp. & p. p. {Met} (m[e^]t); p. pr.
   & vb. n. {Meeting}.] [OE. meten, AS. m[=e]tan, fr. m[=o]t,
   gem[=o]t, a meeting; akin to OS. m[=o]tian to meet, Icel.
   maeta, Goth. gam[=o]tjan. See {Moot}, v. t.]
   1. To join, or come in contact with; esp., to come in contact
    with by approach from an opposite direction; to come upon
    or against, front to front, as distinguished from contact
    by following and overtaking.
    [1913 Webster]
 
   2. To come in collision with; to confront in conflict; to
    encounter hostilely; as, they met the enemy and defeated
    them; the ship met opposing winds and currents.
    [1913 Webster]
 
   3. To come into the presence of without contact; to come
    close to; to intercept; to come within the perception,
    influence, or recognition of; as, to meet a train at a
    junction; to meet carriages or persons in the street; to
    meet friends at a party; sweet sounds met the ear.
    [1913 Webster]
 
       His daughter came out to meet him.  --Judg. xi.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   4. To perceive; to come to a knowledge of; to have personal
    acquaintance with; to experience; to suffer; as, the eye
    met a horrid sight; he met his fate.
    [1913 Webster]
 
       Of vice or virtue, whether blest or curst,
       Which meets contempt, or which compassion first.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To come up to; to be even with; to equal; to match; to
    satisfy; to ansver; as, to meet one's expectations; the
    supply meets the demand.
    [1913 Webster]
 
   {To meet half way}, literally, to go half the distance
    between in order to meet (one); hence, figuratively, to
    yield or concede half of the difference in order to effect
    a compromise or reconciliation with.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mete \Mete\, v. i. & t. [imp. {Mette}; p. p. {Met}.] [AS.
   m?tan.]
   To dream; also impersonally; as, me mette, I dreamed. [Obs.]
   "I mette of him all night." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Met \Met\, obs.
   imp. & p. p. of {Mete}, to measure. --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Met \Met\, obs.
   p. p. of {Mete}, to dream. --Chaucer.
   [1913 Webster] Meta

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meta- \Met"a-\, Met- \Met-\ [Gr. meta` between, with, after;
   akin to AS. mid with, G. mit, Goth. mi[thorn], E. mid, in
   midwife.]
   1. A prefix meaning between, with, after, behind, over,
    about, reversely; as, metachronism, the error of placing
    after the correct time; metaphor, lit., a carrying over;
    metathesis, a placing reversely.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A prefix denoting:
    (a) Other; duplicate, corresponding to; resembling; hence,
      metameric; as, meta-arabinic, metaldehyde.
    (b) (Organic Chem.) That two replacing radicals, in the
      benzene nucleus, occupy the relative positions of 1
      and 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 6, 5 and 1, or 6 and 2;
      as, metacresol, etc. See {Ortho-}, and {Para-}.
    (c) (Inorganic Chem.) Having less than the highest number
      of hydroxyl groups; -- said of acids; as,
      metaphosphoric acid. Also used adjectively.
      [1913 Webster]
 
   3. A prefix meaning at a level above, as in metaphysics,
    metalanguage.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Met \Met\,
   imp. & p. p. of {Meet}.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MET
     Memory Enhancement Technology (HP), "MEt"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MET
     Micro Exposure Tool (Intel, EuropeV)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MET
     Middle European Time [+0100] (TZ, CET, METDST, MEZ)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 met [mɛt]
   at; by; on; upon
   acrossfrom; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon
   with
   by; bymeansof; on; through; with
   about; concerning; on; upon
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flow
 
 1. akış, akıntı, cereyan, seyelân
 2. (fiz.) akı
 3. belirli zamanda akan su miktarı
 4. met
 5. akıcılık, düzgün konuşabilme yeteneği.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 full
 
 1. dolu
 2. meşgul
 3. boş olmayan, tutulmuş
 4. tok
 5. tam, tüm
 6. azami derecede
 7. met
 8. dolgun, büyük, şişman, iri
 9. tamam, bütün
 10. dolun (ay)
 11. kalın, pes (ses)
 12. bol, geniş. full back (futbol) bek oyuncu. fullblooded saf kan. fullblown tamamen açmış
 13. tam gelişmiş. fullbodied kuwetli ve memnun edici derecede (içki) full brother öz erkek kardeş. full dress resmi elbise, frak. fullface cepheden alınmış fotoğraf
 14. (matb.) kalın harf. fullfashioned kesiksiz örülmüş. fullfledged tüyleri büyümüş, tam olgunlaşmış
 15. harekete geçmiş
 16. tam yetkili. full gainer havada ters perende atarak suya dalma. full house (tiyatro) her yerin dolu olması
 17. pokerde ful. fulllength tam boy (portre) full membership tam üyelik asli üyelik. full moon dolunay. full nelson (güreşte) künde. full pay tam ücret veya maaş. full professor profesör. fullrigged üç direkli tam armalı (gemi) fullscale orijinal ebatta (suret, resim)
 18. bütün güçle yapılan (hücum, teşebbüs) full score (müz.) her aletin çalacağı veya sesin okuyacağı notayı ayrı ayrı gösteren kitap. full speed tam sürat. full steam ahead son süratle ileri. full stop nokta
 19. tam vuruş. full to overflowing, full to the brim ağzına kadar dolu, dopdolu. full up dopdolu. at full gallop dörtnala (at) chock full agzına kadar dolu. in full tam, etraflı. full blast in full swing bütün kuvvetiyle (çalışmak) in full view herkesin önünde, aleni olarak, görünürde. fully tamamen
 20. tamamıyle, tastamam, tam.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Met [meːt] (n) , s.(m )
   mead
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top