Search result for

mestres

(68 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mestres-, *mestres*, mestre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mestres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mestres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trimestral[ADJ] เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน
trimestrial[ADJ] เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mestranolเมสตรานอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You save a worker in Mestre and kill a family in Mondragone.ฉันเป็นคนให้โอกาสแก ! Gomorrah (2008)
And the "lamestream" media wrapped its arms around them.และพวกสื่อก็ตอนรับพวกมัน In the Beginning (2012)
I usually don't believe in the lamestream media's definition of "science,"เพราะทุกคนคิดเอาเองว่าคนดังต้องยุ่ง ฉันเล่นเรื่องนี้เพราะคิดว่าจะมีเพื่อนบ้าง Glease (2012)
We're in the homestretch here.พร้อมกับสถานที่ในการแลกเปลี่ยน Just Business (2008)
They must have had a reason to risk this intense radiation.Die mussten trifftige Gruende haben, das Risiko eine so intensiven Waermestrahlung auf sich zu nehmen. Das Arche Noah Prinzip (1984)
It records the reflection of the intense heat, but doesn't see beyond.Der zeichnet nur die Reflektion unserere intensiven Waermestrahlung auf. Und sieht nicht was da unten passiert. Das Arche Noah Prinzip (1984)
This afternoon's satellite pass over Polijarny found heat blooms indicating that the Kirov, the Minsk and 20 other ships were ready to sail.Ein Satellit erkannte über Poliarny Wärmestrahlung, die zeigt, dass die Kirov, die Minsk und 20 weitere Boote auslaufbereit sind. The Hunt for Red October (1990)
Well, you've never fully embraced the traditions of our tribe, I know that.Du warst nie ein eifriger Verfechter unserer Stammestradition. Tattoo (1995)
In the Robert Koch Contest for the advanced semester?Beim Robert-Koch-Wettbewerb für Höher-Semestrige? Anatomy (2000)
Push on your legs, stretch your legs.Beinezusammen,Armestrecken! Tanguy (2001)
Mestral.Mestral. Carbon Creek (2002)
- Mestral.- Mestral. Carbon Creek (2002)
After rescuing the 12 miners... Mestral became something of a hero that day.Nachdem er die 12 Bergleute gerettet hatte, wurde Mestral an diesem Tag als Held gefeiert. Carbon Creek (2002)
Mestral died in the crash as well.Mestral starb ebenfalls beim Absturz. Carbon Creek (2002)
How long did this Mestral stay on Earth?Wie lange blieb dieser Mestral auf der Erde? Carbon Creek (2002)
Connections to Mestre, Ponzano Veneto...In zehn Minuten Anschluss nach Mestre, Ponzano Veneto... Wiedersehen. The Best of Youth (2003)
Thermal imaging.Wärmestrahlung. Watchmen (2009)
Heat signature's off the charts.Die Wärmestrahlung ist extrem hoch. Watchmen (2009)
Heat signatures.Wärmestrahlung. Predators (2010)
He used mud to block his.Mit Schlamm blockte er seine eigene Wärmestrahlung ab. Predators (2010)
Disrupts the heat signature.Blockiert die Wärmestrahlung. Predators (2010)
I've just finished my new buyback strategy:_Ich habe soeben meine neue Ubernahmestrategie beendet: Comme un air d'autoroute (2012)
Heat radiation levels are moving with it.Es scheint Wärmestrahlung abzugeben. Europa Report (2013)
So, black holes are not, in fact, black at all, but glow with heat radiation.Dann sind schwarze Löcher gar nicht schwarz, sondern leuchten aufgrund von Wärmestrahlung. The Theory of Everything (2014)
They say it can sense thermal radiation.Angeblich nimmt sie Wärmestrahlung wahr. Jurassic World (2015)
She can sense thermal radiation.Sie spürt die Wärmestrahlung. Jurassic World (2015)
My box kills x-ray and thermal. They won't see shit.Meine Kiste beugt Röntgen- und Wärmestrahlung vor. Pilot (2016)
Recently, researchers have discovered that when penguins make even the smallest movement together, they create a unique behavioral warming structure.Vor Kurzem entdeckten Forscher, dass, wenn sich Pinguine zusammen auch nur minimal bewegen, sie eine verhaltensgesteuerte Wärmestruktur bilden. The Silencing Properties of Snow (2017)
I plan to buy Mr Arnaud's stable for a new store.Ich werde den Schuppen von Mestre Arnaud kaufen. Heartbeat (1938)
So before your eyes, every day, every hour, we gobbled up Mr Arnaud's stable.Wir haben dir vor deinen Augen, jeden Tag, jede Stunde den Schuppen von Mestre Arnaud weggefressen. Heartbeat (1938)
You want Mr Arnaud's stable, it's yours.Du willst den Schuppen von Mestre Arnaud? Heartbeat (1938)
And if you like, I'll buy Mr Arnaud with his pipe and pince-nez!Ich kaufe dir sogar Mestre Arnaud samt Pfeife und Zwicker. Heartbeat (1938)
His dream of glory is his wife in tears.In seinem Ruhmestraum vergießt seine Frau Tränen. David and Bathsheba (1951)
And the fireplace- designed for perfect heat radiation.Der Kamin wurde für die perfekte Wärmestrahlung entworfen. The Lateness of the Hour (1960)
A train to Mestre. There you have connections to everywhere.Ein Zug nach Mestre, dort haben Sie Anschluss nach überallhin. Redhead (1962)
I heard from an upperclassman, "Watch out for Lieutenant Kirk.Ein Höhersemestriger warnte mich: "Nimm dich vor Kirk in Acht. Where No Man Has Gone Before (1966)
(TRIBAL DRUMS BEATING)(STAMMESTROMMELN) The Elephant Raid: Part 1 (1967)
(DRUMMING CONTINUES)(STAMMESTROMMELN) The Elephant Raid: Part 1 (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mestrThe runners rounded into the homestretch.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคมีไฟฟ้า [n. exp.] (khēmī faifā) EN: electrochemestry   FR: électrochimie [f]
เคมีวิเคราะห์[n. exp.] (khēmīsāt wikhrǿ) EN: analytical chemestry   
ในช่วงครึ่งหลังของปี[xp] (nai chūang khreung lang khøng pī) EN: in the last six months of the year   FR: durant les six derniers mois de l'année ; durant le deuxième semestre
ในช่วงครึ่งแรกของปี[xp] (nai chūang khreung raēk khøng pī) EN: in the first six months of the year   FR: durant les six premiers mois de l'année ; durant le premier semestre
นายก เล็ก[n.] (nāyok lek) EN: mayor   FR: maire [m, f] ; bourgmestre (Belg.) [m, f]
นายกเทศมนตรี[n.] (nāyok thēsamontrī) EN: mayor   FR: maire [m, f] ; bourgmestre (Belg.) [m, f] ; maïeur = mayeur (Belg.) [m]
ภาค[n.] (phāk) EN: time ; session ; term ; period   FR: terme [m] ; période [f] ; semestre [m]
ภาคปลาย[n. exp.] (phāk plāi) FR: dernier semestre [m]
ภาคเรียน[n.] (phākrīen) EN: semester ; session ; term   FR: semestre [m] ; session [f]
ภาคต้น[n. exp.] (phāk ton) FR: premier semestre [m]
ผู้ใหญ่บ้าน[n.] (phūyaibān) EN: village headman ; village head ; village chief   FR: chef de village [m] ; maire [m] ; bourgmestre (Belg.) [m]
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays   FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
สอบซ้อม[n.] (søpsøm) EN: school test   FR: test [m] ; examen [m] ; interrogation [f] ; examen semestriel [m]
เทอม[n.] (thoēm) EN: school term ; semester   FR: semestre scolaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MESTRE    M EH1 S T ER0
MESTROVIC    M EH1 S T R OW0 V IH0 K
MESTRALLET    M EH1 S T R AH0 L EH2 T
HOMESTRETCH    HH OW1 M S T R EH2 CH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftentnahmestrom {m}sample flow rate [Add to Longdo]
Übernahmestrategie {f}acquisition strategy [Add to Longdo]
Wärmestrahlung {f}heat radiation [Add to Longdo]
Wärmestromdichte {f} | kritische Wärmestromdichteheat flux density | critical heat flux density [Add to Longdo]
halbjährlich {adj}semestral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホームストレッチ[, ho-musutorecchi] (n) homestretch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花束[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top