Search result for

merles

(301 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merles-, *merles*, merle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา merles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *merles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merl[N] นกดำ
merle[N] นกดำ
merlin[N] นกเหยี่ยวขนาดเล็ก, Syn. kestrel, harrier, falcon
formerly[ADV] ก่อนหน้านี้, Syn. previously
summerlike[ADJ] เหมือนฤดูร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
merl(e) (เมร์ล) n. นกดำจำพวกหนึ่ง
merlin(เมอ'ลิน) n. นกเหยี่ยวยุโรปขนาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
hammerless(adj) ไม่มีค้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merlin.'เมอร์ลิน Excalibur (2008)
Merlin?เมอร์ลิน? Sweet Dreams (2009)
Pathetic.Jämmerlich. Dinner Rush (2000)
Merlin?Merlin? The Shroud (2007)
Merlin?Merlin? The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin!Merlin! The Mark of Nimueh (2008)
Merlin?Merlin. The Moment of Truth (2008)
Merlotte.Merlotte. Beautifully Broken (2010)
Merlyn!Merlyn! Eleven-Fifty-Nine (2016)
Merlin.เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin.เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Don't be such a girl, Merlin.อย่าทำตัวเป็นเด็กผู้หญิงน่าเมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin?เมอร์ลิน? The Labyrinth of Gedref (2008)
We can't assume that, Merlin.เราไม่สามารถเเน่ใจได้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin. Is it true about the crops? They're all dead?เมอร์ลิน มันจริงหรอเรื่องพืชผลน่ะ พวกเขาทั้งจะตายหรอ The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin!เมอร์ลิน! The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin.เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Don't you worry about keeping watch, Merlin!เจ้าอย่ากังวลกับการรอคอยนัก เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
We're all thirsty, Merlin.พวกเรากันหิวน้ำทั้งนั้นเมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
I suppose you have some explanation for this, Merlin?ข้าหวังว่าเจ้าจะอธิบายได้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Anything that would indicate someone passed that... Merlin!อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่จะชี้ให้เรารู้ว่ามีคนผ่านมาแถวนี้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin! He's here!เมอร์ลิน เขาอยู่ที่นี่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin, you are to stay here, and help the people as best you can.เมอร์ลิน, เจ้าต้องอยู่ที่นี่ และช่วยผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin?เมอร์ลิน? The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin is part of the test.เมอร์ลินเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
This is no time to be a hero, Merlin.นี่ไม่ใช่เวลาทำตัวเป็นฮีโร่นะ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm glad you are here, Merlin.ข้าดีใจ ที่เจ้าอยู่ที่นี่ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
You know me, Merlin. I never listen to you.เจ้ารู้จักข้า เมอร์ลิน ข้าไม่เคยฟังเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin, Arthur, there is good news.เมอร์ลิน อาร์เธอร์ มีข่าวดี The Labyrinth of Gedref (2008)
Only if Uther dies will you be free, Merlin.เมื่ออูเธอร์ตายเจ้าจะได้รับอิสรภาพ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin.เมอร์ลิน Valiant (2008)
Merlinเมอร์ลิน Valiant (2008)
Come on, Merlin. You're not even trying.เข้ามา เมอร์ลิน เจ้าไม่พยายามเลย Valiant (2008)
Come on, Merlin.เข้ามาเซ้ เมอร์ลิน Valiant (2008)
Merlin, about what I said yesterday...เมอร์ลิน, ที่ลุงพูดเมื่อวานน่ะ Valiant (2008)
Merlin?เมอร์ลิน? Valiant (2008)
And, Merlin, what you did was very brave.แล้วอีกอย่างนะเมอร์ลิน ที่เธอทำน่ะมันกล้าหาญมาก Valiant (2008)
(Merlin! )(เมอร์ลิน) Valiant (2008)
Hello, Merlin.สวัสดี เมอร์ลิน Valiant (2008)
I did it! MERLIN LAUGHSอืม Valiant (2008)
Merlin, you will pay for this!เมอร์ลิน เจ้าต้องชดใช้ Valiant (2008)
Merlin.เมอร์ลิน. The Mark of Nimueh (2008)
- Lend the physician your servant. - Merlin?แล้วก็อยู่ในที่ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ The Mark of Nimueh (2008)
Merlin, come here.เมอร์ลิน,มานี่สิ The Mark of Nimueh (2008)
Merlin, please help me!เมอร์ลิน! เมอร์ลิน! ช่วยฉันด้วย The Mark of Nimueh (2008)
Merlin! Please!เมอร์ลินนนนนน ช่วยด้วยยยย The Mark of Nimueh (2008)
An easy solution is like a light in a storm, Merlin.มันเหมือนกับการที่เราพบแสงในขณะที่เราล่องเรืออยู่ท่ามกลางพายุ The Mark of Nimueh (2008)
Merlin!เมอร์ลิน! The Mark of Nimueh (2008)
There's no way Merlin is a sorcerer.ไม่มีทางที่เมอร์ลินจะเป็นพ่อมดได้ The Mark of Nimueh (2008)
Merlin is a wonder, but the wonder is that he's such an idiot.เมอร์ลินเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความน่าพิศวง -แต่บางทีก็น่าพิศวงซะจนดูเหมือนเป็นคนโง The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
merlFormerly this building was a hospital.
merlHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
merlLess students study German today than formerly.
merlFormerly this harbor was prosperous.
merlFormerly people did not know that the earth is round and that it moves round the sun.
merlShe was formerly a bank clerk.
merlFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิมทีเดียว[ADV] formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
แรกเริ่มเดิมที[ADV] originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
เดิม[ADV] at first, See also: from the beginning, formerly, originally, Syn. แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน, Example: แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
เดิม[ADV] as before, See also: as formerly, as previously, originally, Syn. ก่อน, แต่ก่อน, Example: เขาทำคะแนนได้เท่าเดิม
เดิมที[ADV] formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
แต่ก่อน[ADV] before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น[ADV] formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
แต่เดิม[ADV] at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่เดิมนั้น[N] formerly, Syn. ก่อนนั้น, Example: แต่เดิมนั้นผู้หลักผู้ใหญ่มักจะแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา
ใบสอ[N] battlements, See also: ogival merlon, leaf-like boundary stone, Syn. ใบเสมา, Count unit: ใบ,แผ่น
ครั้งกระโน้น[ADV] previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
ครั้งก่อน[ADV] the last time, See also: the time before, previously, formerly, Syn. ครั้งกระโน้น, ครั้งที่แล้ว, Example: ครั้งก่อนการประชุมเรื่องการทำความสะอาดทะเลเหนือจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน
ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, Example: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เหมือนก่อน[ADV] as formerly, See also: as before, as it was, like it used to be, Syn. เหมือนเก่า, เหมือนแต่ก่อน, Example: เขายังคงปฏิบัติตนเหมือนก่อน ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
เมื่อก่อนนี้[ADV] formerly, See also: previously, Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, Ant. ในอนาคต, อนาคต, Example: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ก่อนหน้านี้[ADV] previously, See also: formerly, Syn. ก่อนหน้า, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ก่อนหน้านี้ วิทยากรเคยได้รับเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยอื่นมาแล้ว
เหมือนปกติ[ADV] as usual, See also: usually, still, as before, as formerly, always, often, frequently, Syn. เช่นเคย, เหมือนเคย, Thai definition: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning   
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]   
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām māyang) EN: form of address formerly used in official letters   
ครั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously   
ก่อนหน้านี้[adv.] (kønnānī) EN: previously ; formerly ; in former times   FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
นกเดินดงดำปีกเทา[n. exp.] (nok doēn dong dam pīk thao) EN: Grey-winged Blackbird   FR: Merle à ailes grises [m]
นกเดินดงหัวสีส้ม[n. exp.] (nok doēn dong hūa sī som) EN: Orange-headed Thrush   FR: Grive à tête orange [f] ; Grive orangée [f] ; Grive orange [f] ; Merle orange [m]
นกเดินดงคอดำ[n. exp.] (nok doēn dong khø dam) EN: Black-throated Thrush   FR: Grive à gorge noire [f] ; Merle à gorge noire [m]
นกเดินดงคอสีเข้ม[n. exp.] (nok doēn dong khø sī khem) EN: Dark-throated Thrush   FR: Grive à gorge rousse [f] ; Grive à gorge sombre [f] ; Merle à cou roux [m]
นกเดินดงลายเสือ[n. exp.] (nok doēn dong lāi seūa) EN: Scaly Thrush ; White's Thrush   FR: Grive dama [f] ; Grive dorée [f] ; Grive terrestre [f] ; Grive à petit bec [f] ; Merle doré [m] ; Merle varié [m]
นกเดินดงอกดำ[n. exp.] (nok doēn dong ok dam) EN: Black-breasted Thrush   FR: Merle à poitrine noire [f] ; Grive à poitrine noire [f]
นกเดินดงอกลาย[n. exp.] (nok doēn dong ok lāi) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush   FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกเดินดงอกเทา[n. exp.] (nok doēn dong ok thao) EN: Grey-sided Thrush   FR: Merle de Fea [m] ; Grive de Fea [f] ; Grive rousse [f]
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok doēn dong phan Yīpun) EN: Japanese Thrush   FR: Merle du Japon [m] ; Grive du Japon [m] ; Merle japonais [m]
นกเดินดงสีดำ[n. exp.] (nok doēn dong sī dam) EN: Eurasian Blackbird ; Common Blackbird   FR: Merle noir [m] ; Merle à bec jaune [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[n. exp.] (nok doēn dong sī khlam) EN: Eyebrowed Thrush   FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกเดินดงสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok doēn dong sī nāmtān daēng) EN: Chestnut Thrush   FR: Merle à tête grise [m] ; Grive marron [f] ; Grive à tête grise [f]
นกเดินดงสีเทาดำ[n. exp.] (nok doēn dong sī thao dam) EN: Siberian Thrush   FR: Grive de Sibérie [f] ; Merle sibérien [m] ; Grive sibérienne [f] ; Merle de Sibérie [m] ; Merle à sourcils blancs [m]
นกเอี้ยงสาริกา[n. exp.] (nok īeng sārikā) EN: Common Myna   FR: Martin triste [m] ; Martin familier [m] ; Mainate triste [m] ; Merle des Moluques [m]
นกเอี้ยงถ้ำ[n. exp.] (nok īeng tham) EN: Blue Whistling-Thrush   FR: Arrenga siffleur [m] ; Merle siffleur bleu [m] ; Merle bleu siffleur [m] ; Myophone siffleur [m]
นกกางเขนบ้าน[n. exp.] (nok kāngkhēn bān) EN: Oriental Magpie Robin ; Magpie Robin   FR: Shama dayal [m] ; Merle dhyal = Merle dyal [m] ; Dyal des Indes [m] ; Merle shama [m]
นกกางเขนดง[n. exp.] (nok kāngkhēn dong) EN: White-rumped Shama   FR: Shama à croupion blanc [m] ; Merle shama [m] ; Shama d’orient [m] ; Merle shama à croupion blanc [m]
นกกะรางอกลาย[n. exp.] (nok karāng ok lāi) EN: Spot-breasted Laughingthrush   FR: Garrulaxe à poitrine tachetée [m] ; Garrulax tacheté [m] ; Garrulaxe merle [m]
นกกิ้งโครงสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kingkhrōng sī kulāp) EN: Rosy Starling   FR: Étourneau roselin [m] ; Martin roselin [m] ; Martin rose [m] ; Merle rose [m]
นกกระเบื้องคอขาว[n. exp.] (nok krabeūang khø khāo) EN: White-throated Rock-Thrush   FR: Monticole à gorge blanche ; Merle à gorge blanche [m]
นกกระเบื้องผา[n. exp.] (nok krabeūang phā) EN: Blue Rock-Trush   FR: Monticole merle-bleu [m] ; Merle bleu [m] ; Monticole bleu ; Merle de roche bleu [m] ; Pétrocincle bleu [m] ; Merle solitaire [m]
นกกระเบื้องท้องแดง[n. exp.] (nok krabeūang thøng daēng) EN: Chestnut-bellied Rock-Thrush   FR: Monticole à ventre marron ; Merle à ventre marron [m] ; Merle de roche à ventre marron [m] ; Monticole à ventre roux
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs]   FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
สมัยก่อน[adv.] (samaikøn) EN: in former times ; in previous times ; formerly ; in the old days ; in the past   FR: jadis ; autrefois ; anciennement ; dans l'ancien temps
แต่ก่อน[adv.] (taēkøn) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago   FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement
เหยี่ยวเมอร์ลิน[n.] (yīo Moēlin) EN: Merlin   FR: Faucon émerillon [m] ; Émérillon des pigeons [m] ; Hobereau des pigeons [m] ; Faucon de roche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MERL    M ER1 L
MERLO    M EH1 R L OW0
MERLE    M ER1 L
MERLIS    M ER1 L IY0 Z
MERLIN    M ER1 L IH2 N
MERLOT    M ER1 L AH0 T
MERLINE    M ER1 L AY0 N
MERLINA    M ER0 L IY1 N AH0
MERLINO    M ER0 L IY1 N OW0
SIMERLY    S AY1 M ER0 L IY0
HEIMERL    HH AY1 M ER0 L
MERLINS    M ER1 L IH2 N Z
SUMERLIN    S AH1 M ER0 L IH2 N
TEMERLIN    T EH1 M ER0 L IH2 N
TOMERLIN    T AA1 M ER0 L IH2 N
ZIMMERLE    Z IH1 M ER0 AH0 L
ZIMMERLY    Z IH1 M ER0 L IY0
FORMERLY    F AO1 R M ER0 L IY0
HAMMERLE    HH AE1 M ER0 AH0 L
HEMMERLE    HH EH1 M ER0 L IY0
KIMMERLE    K IH1 M ER0 AH0 L
POMERLEAU    P AA1 M ER0 L OW0
SUMMERLIN    S AH1 M ER0 L IH2 N
EMMERLING    EH1 M ER0 L IH0 NG
SHIMMERLIK    SH IH1 M ER0 L IH0 K
HEMMERLING    HH EH1 M ER0 L IH0 NG
HAMMERLOCK    HH AE1 M ER0 L AA2 K
KEMMERLING    K EH1 M ER0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formerly    (a) (f oo1 m @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haufen {m}; Gruppe {f} | ein jämmerlicher Haufencluster | a pathetic bunch [Add to Longdo]
Jämmerlichkeit {f}despicableness [Add to Longdo]
Jämmerlichkeit {f}distressfulness [Add to Longdo]
Kümmerling {m} | Kümmerlinge {pl}scalawag | scalawags [Add to Longdo]
Pilz {m}; Schwammerl {n} [Ös.] (essbar) | Pilze {pl} | Pilze suchen | wie Pilze aus dem Boden schießenmushroom | mushrooms | to go mushrooming | to mushroom (up) [Add to Longdo]
Raumerleben {n}spatial experience [Add to Longdo]
Schlaflied {n}; Wiegenlied {n}; Schlummerlied {n} | Schlaflieder {pl}; Wiegenlieder {pl}; Schlummerlieder {pl}lullaby | lullabies [Add to Longdo]
Schlemmerlokal {n}gourmet restaurant [Add to Longdo]
Schwächling {m}; Kümmerling {m} [ugs.]weed [coll.] [Add to Longdo]
Sommerloch {n}; Saure-Gurken-Zeit {f} [ugs.]silly season; summer recess [Add to Longdo]
Zimmermann {m}; Zimmerer {m} | Zimmermänner {pl}; Zimmerleute {pl}; Zimmerer {pl}carpenter | carpenters [Add to Longdo]
armselig; kümmerlich {adj}hand-to-mouth [Add to Longdo]
ehedem; früher {adv}formerly [Add to Longdo]
ehemals {adv}formerly [Add to Longdo]
gering; schwach; kümmerlich {adj}puny [Add to Longdo]
jämmerlich {adj}despicable [Add to Longdo]
jämmerlich {adv}miserably [Add to Longdo]
jämmerlich {adv}despicably [Add to Longdo]
jämmerlich {adj} | jämmerlicher | am jämmerlichstenmiserable | more miserable | most miserable [Add to Longdo]
leicht {adv}gossamerly [Add to Longdo]
rührend; Mitleid erregend; erbärmlich; jämmerlich {adj}pathetic [Add to Longdo]
sommerlich {adj}summer; summery; summer's [Add to Longdo]
sommerlich {adv}summerly [Add to Longdo]
sommerlich warmwarm as summer [Add to Longdo]
Blaumerle {f} [ornith.]Blue Rock Thrush (Monticola solitarius) [Add to Longdo]
Merlin {m}; Zwergfalke {m} [ornith.]Merlin (Falco columbarius) [Add to Longdo]
Schimmerlori {m} [ornith.]Yellow-streaked Lory [Add to Longdo]
Hämmerling {m} [ornith.]Three-wattled Bellbird [Add to Longdo]
Rötelmerle {f} [ornith.]Chestnut-bellied Rock Thrush [Add to Longdo]
Spitzschnabelämmerling {m} [ornith.]Peg-billed Sparrow [Add to Longdo]
Schieferämmerling {m} [ornith.]Slaty Finch [Add to Longdo]
Einfarbämmerling {m} [ornith.]Uniform Finch [Add to Longdo]
Schwarzflecken-ämmerling {m} [ornith.]Band-tailed Sierra Finch [Add to Longdo]
Kapuzenämmerling {m} [ornith.]Black-hooded Sierra Finch [Add to Longdo]
Schwarzbrustämmerling {m} [ornith.]Carbonated Sierra Finch [Add to Longdo]
Braunmantelämmerling {m} [ornith.]Red-backed Sierra Finch [Add to Longdo]
Weißkehlämmerling {m} [ornith.]White-throated Sierra Finch [Add to Longdo]
Strauchämmerling {m} [ornith.]Mourning Sierra Finch [Add to Longdo]
Kordillerenämmerling {m} [ornith.]Grey-hooded Sierra Finch [Add to Longdo]
Magellanämmerling {m} [ornith.]Patagonian Sierra Finch [Add to Longdo]
Aschbrustämmerling {m} [ornith.]Ash-breasted Sierra Finch [Add to Longdo]
Bleiämmerling {m} [ornith.]Plumbeous Sierra Finch [Add to Longdo]
Grauämmerling {m} [ornith.]Cinereous Finch [Add to Longdo]
Kobaltämmerling {m} [ornith.]Blue Finch [Add to Longdo]
Feinschnabelämmerling {m} [ornith.]Slender-billed Finch [Add to Longdo]
Grüne Schmerle {f} (Botia modesta) [zool.]orange finned loach [Add to Longdo]
Grüne Schmerle {f} (Botia modesta) [zool.]yellow-tailed botia [Add to Longdo]
Horas Schmerle {f}; Aalstrichschmerle {f} (Botia morleti) [zool.]skunk loach [Add to Longdo]
Prachtschmerle {f} (Botia macracantha) [zool.]clown loach [Add to Longdo]
Rüsselschmerle {f} (Acantopsis dialuzona) [zool.]long-nose loach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa) [Add to Longdo]
ハンマーロック[, hanma-rokku] (n) hammerlock [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
ブラックバンディッドホッグフィッシュ[, burakkubandeiddohoggufisshu] (n) black-banded hogfish (Bodianus macrourus, formerly Bodianus hirsutus) [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
ホワイティング[, howaiteingu] (n) whiting (Merlangius merlangus) [Add to Longdo]
マラリア療法[マラリアりょうほう, mararia ryouhou] (n) malaria therapy (formerly used to treat syphilis, etc.) [Add to Longdo]
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean) [Add to Longdo]
メルルーサ[, meruru-sa] (n) any fish of family Merlucciidae (which includes the hakes) (spa [Add to Longdo]
メルロー;メルロ[, meruro-; meruro] (n) Merlot (fre [Add to Longdo]
モア[, moa] (n) moa (extinct, flightless bird formerly found in New Zealand) [Add to Longdo]
以往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
英連邦[えいれんぽう, eirenpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
俺(P);己;乃公[おれ(P);だいこう(乃公);ないこう(乃公), ore (P); daikou ( daikou ); naikou ( daikou )] (pn,adj-no) (male) I; me (rough or arrogant-sounding first-person pronoun, formerly also used by women); (P) [Add to Longdo]
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness) [Add to Longdo]
夏めく[なつめく, natsumeku] (v5k,vi) to become summerly; to become like summer [Add to Longdo]
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]
海上保安庁[かいじょうほあんちょう, kaijouhoanchou] (n) Japan Coast Guard (formerly Maritime Safety Agency); (P) [Add to Longdo]
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]
旧来[きゅうらい, kyuurai] (adj-no,n-adv,n-t) traditional; from ancient times; formerly; (P) [Add to Longdo]
恐鳥[きょうちょう, kyouchou] (n) (See モア) moa (extinct, flightless bird formerly found in New Zealand) [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) [Add to Longdo]
古く[ふるく, furuku] (adv,n) anciently; formerly [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] (n) {comp} International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT); ITU-TS [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
在京[ざいきょう, zaikyou] (n,vs) being in the capital (i.e. Tokyo, or formerly Kyoto); (P) [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village [Add to Longdo]
[しま, shima] (n) (also formerly written as 島 and 嶋) stripe; bar; streak; (P) [Add to Longdo]
秋季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 秋分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox [Add to Longdo]
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox [Add to Longdo]
嘗て(P);曾て;都て[かつて(P);かって(曾て), katsute (P); katte ( katsute )] (adv,adj-no) (1) (uk) once; before; formerly; ever; former; ex-; (2) (uk) never yet (with negative verb); never before; first time; still not happened; (P) [Add to Longdo]
小長元坊[こちょうげんぼう;コチョウゲンボウ, kochougenbou ; kochougenbou] (n) (uk) merlin (species of falcon, Falco columbarius); pigeon hawk [Add to Longdo]
消防庁[しょうぼうちょう, shoubouchou] (n) Fire and Disaster Management Agency (formerly [Add to Longdo]
常用漢字[じょうようかんじ, jouyoukanji] (n) (See 当用漢字) kanji for common use (list of 2,136 kanji established in 2010, formerly a list of 1,945 established in 1981); (P) [Add to Longdo]
神武天皇祭[じんむてんのうさい, jinmutennousai] (n) Festival of Emperor Jimmu (formerly held annually on April 3rd, the supposed day of his death) [Add to Longdo]
[ほ, ho] (n) (obsc) (See 畝・せ) mu (Chinese measure of land area, formerly ~600 m.sq., currently ~667 m.sq.) [Add to Longdo]
先に[せんに, senni] (adv) formerly [Add to Longdo]
先年[せんねん, sennen] (n-adv,n-t) former years; formerly; a few years ago [Add to Longdo]
総務省[そうむしょう, soumushou] (n) Ministry of Internal Affairs and Communications (formerly Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications) [Add to Longdo]
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank) [Add to Longdo]
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago [Add to Longdo]
以往[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] in the past; formerly [Add to Longdo]
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia [Add to Longdo]
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to taste; flavor; (past tense marker); already; formerly; already; ever; once; test [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
基里巴斯[Jī lǐ bā sī, ㄐㄧ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄙ, ] Kiribati (formerly the Gilbert Islands) [Add to Longdo]
塔尔寺[Tǎ ěr sì, ㄊㄚˇ ㄦˇ ㄙˋ, / ] Kumbum (Chinese Ta'er), monastery in Qinhai, formerly Amdo province of Tibet [Add to Longdo]
大兴区[Dà xīng qū, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄩ, / ] Daxing county level district of Beijing municipality, formerly Daxing county [Add to Longdo]
孟买[Mèng mǎi, ㄇㄥˋ ㄇㄞˇ, / ] Mumbai (formerly Bombay) [Add to Longdo]
宿昔[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿] formerly; in the past [Add to Longdo]
宁洱哈尼族彝族自治县[Níng ěr Hā ní zú Yí zú zì zhì xiàn, ㄋㄧㄥˊ ㄦˇ ㄏㄚ ㄋㄧˊ ㄗㄨˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ning'er Hani and Yi autonomous county in Yunnan, capital Pu'er city 普洱市; formerly Pu'er Hani and Yi autonomous county [Add to Longdo]
帖木儿[Tiē mù ér, ㄊㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄦˊ, / ] Timur or Tamerlane (1336-1405), Mongol emperor and conqueror [Add to Longdo]
帖木儿大汗[Tiē mù ér Dà hàn, ㄊㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄦˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] Timur or Tamerlane (1336-1405), Mongol emperor and conqueror [Add to Longdo]
平谷区[Píng gǔ qū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄑㄩ, / ] Pinggu county level district of Beijing municipality, formerly Pinggu county [Add to Longdo]
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be [Add to Longdo]
从前[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] previously; formerly [Add to Longdo]
怀柔区[Huái róu qū, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ ㄑㄩ, 怀 / ] Huairou county level district of Beijing municipality, formerly Huairou county [Add to Longdo]
房山区[Fáng shān qū, ㄈㄤˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Fangshan county level district of Beijing municipality, formerly Fangshan county [Add to Longdo]
斯里兰卡[Sī lǐ lán kǎ, ㄙ ㄌㄧˇ ㄌㄢˊ ㄎㄚˇ, / ] Sri Lanka; (formerly) Ceylon [Add to Longdo]
昌平区[Chāng píng qū, ㄔㄤ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] Changping county level district of Beijing municipality, formerly Changping county [Add to Longdo]
昔日[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
梅林[Méi lín, ㄇㄟˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Merlin [Add to Longdo]
武水[Wǔ shuǐ, ˇ ㄕㄨㄟˇ, ] the Wu river in Hunan and Guangdong; formerly Shuang river 瀧水|泷水 [Add to Longdo]
武溪[Wǔ xī, ˇ ㄒㄧ, / 谿] the Wu river in Hunan and Guangdong; formerly Shuang river 瀧水|泷水 [Add to Longdo]
海波[hǎi bō, ㄏㄞˇ ㄅㄛ, ] hypo (loan); sodium thiosulphate Na2S2O3 used in fixing photos (formerly hyposulphite) [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] gems or pearls formerly put into the mouth of a corpse [Add to Longdo]
瓦努阿图[Wǎ nǔ ā tú, ㄨㄚˇ ㄋㄨˇ ㄚ ㄊㄨˊ, / ] Vanuatu in south pacific (formerly New Hebrides) [Add to Longdo]
甘孜[Gān zī, ㄍㄢ ㄗ, ] Garze or Kandze, Chinese Ganzi, capital of Garze Tibetan autonomous prefecture, formerly in Kham province of Tibet, present Sichuan [Add to Longdo]
甘孜藏族自治州[Gān zī Zàng zú zì zhì zhōu, ㄍㄢ ㄗ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Garze or Kandze Tibetan autonomous prefecture, formerly in Kham province of Tibet, present Sichuan [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] black; police runners, from the black clothes formerly worn by them [Add to Longdo]
福州[Fú zhōu, ㄈㄨˊ ㄓㄡ, ] Fuzhou prefecture level city and capital of Fujian province in east China; formerly known as Foochow or Fuchow [Add to Longdo]
福州市[Fú zhōu shì, ㄈㄨˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Fuzhou prefecture level city and capital of Fujian province in east China; formerly known as Foochow or Fuchow [Add to Longdo]
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, / ] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium [Add to Longdo]
罗汉果[luó hàn guǒ, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] sweet fruit of Siraitia grosvenorii (formerly Momordica grosvenori, a gourd of the Curcubitaceae family), grown in Guangxi and used in Chinese medicine [Add to Longdo]
叶卡特琳娜堡[Yè kǎ tè lín nà bǎo, ㄧㄝˋ ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄅㄠˇ, / ] Ekaterinaburg or Ekaterinburg (formerly Sverdlovsk), Russian town on the Ural mountains [Add to Longdo]
褒禅山[Bāo chán shān, ㄅㄠ ㄔㄢˊ ㄕㄢ, / ] Mt Baochan in Anhui; formerly known as Mt Hua 華山|华山 [Add to Longdo]
走禽[zǒu qín, ㄗㄡˇ ㄑㄧㄣˊ, ] Ratitae (formerly Cursores) flightless birds such as ostriches [Add to Longdo]
通州区[Tōng zhōu qū, ㄊㄨㄥ ㄓㄡ ㄑㄩ, / ] Tongzhou district east of Beijing, a county level district of Beijing municipality, formerly Tong county [Add to Longdo]
郭泉[Guō Quán, ㄍㄨㄛ ㄑㄩㄢˊ, ] Guo Quan, formerly Professor of Nanjing Normal University, sacked after founding New People's Party of China 中國新民黨|中国新民党 [Add to Longdo]
重庆[Chóng qìng, ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] Chongqing city, formerly in Sichuan province, a municipality since 1997, abbr. 渝 [Add to Longdo]
重庆市[Chóng qìng shì, ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] Chongqing city, formerly in Sichuan province, a municipality since 1997, abbr. 渝 [Add to Longdo]
金瓶梅[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, ] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content [Add to Longdo]
关东[Guān dōng, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Kantō, east of Japan; formerly written Kwantung, e.g. in accounts of the war [Add to Longdo]
阻抗[zǔ kàng, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ, ] impedance; electrical impedance (formerly resistance) [Add to Longdo]
阿坝[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, / ] Ngawa (Tibetan, Chinese Aba), town formerly in Kham province of Tibet, present Sichuan [Add to Longdo]
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, ] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
耐乏生活[たいぼうせいかつ, taibouseikatsu] kuemmerliches_Leben [Add to Longdo]
酒屋[さかや, sakaya] Weinhaendler, Kraemerladen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top