Search result for

merdes

(62 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merdes-, *merdes*, merde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา merdes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *merdes*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement)ขบวนการอาเจห์เสรี " เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 มี นาย Hasan Tiro เป็นหัวหน้า " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merde!ว้า! The Birdcage (1996)
Merde.Merde. Bullets Over Broadway (1994)
La Merde - Face since he got back.ตั้งแต่เขากลับมา.. Something Wicked This Fae Comes (2011)
Okay, so you remember a couple of months back when la merde was hitting la fan?โอเค จำเมื่องสองสามเดือนก่อน ตอนที่งานงอกได้ไหม Fae-de to Black (2013)
Merde!ว้า! Pulp Fiction (1994)
Merde.merde! 10 Things I Hate About You (1999)
French? Holy merde.ฝรั่งเศสงั้น เคร่งชะมัด The Nanny Diaries (2007)
We ask you to watch over all those who aren't with us tonight both now and forever.Wir bitten dich, beschütze alle, die heute nicht bei uns sein können, jetzt und immerdar. The Furlough (1980)
A lizard's skin, three feet and a half in length, stuffed with hay a pleasing curiosity to hang on the ceiling."eine Eidechsenhaut, viertelhalb Fuß lang und mit Heu ausgestopft, "eine Kuriosität, zum Aufhängen an einer Zimmerdecke, The Miser (1980)
- Preach the word all the way- Predigen das Wort des Herrn immerdar The Blues Brothers (1980)
"Goodness and mercy will follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever."Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. The Elephant Man (1980)
These three attendants and two pages know everything.Diese drei Bediensteten und die zwei Kammerdiener wissen Bescheid. Kagemusha (1980)
Forever and ever.- Jetzt und immerdar. Amen! The Skeleton in the Cupboard (1982)
Pendant les vacances my desires are simply a good valet, a...tisane de menthe poivrée at eight o'clock in the morning precisely, and of course some wax, some beeswax for my shoes. That's all.Ich brauche lediglich einen guten Kammerdiener, etwas Pfefferminztee... und natürlich etwas Bienenwachs für meine Schuhe. Evil Under the Sun (1982)
Merde!Merde! Trail of the Pink Panther (1982)
- Merde.- Merde. Trail of the Pink Panther (1982)
The ceiling is dangerous. There, you see, it's already collapsed.Vorsicht, die Zimmerdecke, hier ist sie schon eingestürzt. Akce: Sesit 1 (1983)
I can see me now. Tin cans, TV dinners, garbage can lids.Blechdose, Fernsehtisch, Mülleimerdeckel. Blind Spot (1983)
Well, so far I can't complain about the valet service.Über den Zimmerdienst kann ich mich wirklich nicht beschweren. Octopussy (1983)
Put salt on your peanuts. You'll have them drinking' like the ground after a summer drought.Salzen Sie die Erdnüsse - die Leute werden trinken wie die Erde nach der Sommerdürre. Maria's Lovers (1984)
Now and foreverJetzt und immerdar The Muppets Take Manhattan (1984)
Now and foreverJetzt und immerdar The Muppets Take Manhattan (1984)
"and ever shall be,"und wird es immerdar sein, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
I'd only think about the wine cellar and then during the confusion the valet came for the president's glass of wine.Ich dachte nur an den Weinkeller und während des Durcheinanders holte der Kammerdiener des Präsidenten das Glas Wein für ihn. Sour Grapes (1985)
No one tells the President's valet what to do.Dem Kammerdiener trägt niemand was auf. Sour Grapes (1985)
"And I shall dwell in the house" "of the Lord forever.""Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar." Pale Rider (1985)
Now, look, don't stand over me, okay? You're gonna make me nervous.Dass du wie 'n Kammerdiener dastehst, macht mich nervös. Out in the Cold (1987)
Merde.Merde. The Last Outpost (1987)
And will dwell in the house of the Lord forever.Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Over the Top (1987)
Owner of the largest chain of unpainted furniture and bathroom fixture outlets throughout the Southwest.EigentümerdergrößtenLadenkettefür... ..unbehandelte Möbel und Badinstallationen im ganzen Südwesten. Raising Arizona (1987)
Half the royal family, a dozen guests. They're all listed.Butler, Lakaien, Kammerdiener, die halbe Königsfamilie und ein Dutzend Gäste. Episode #1.2 (1988)
- Merde.- Merde. Elementary, Dear Data (1988)
I mean, merde.Äh, merde. Bright Lights, Big City (1988)
It's good luck to say merde."Merde" soll Glück bringen. Frantic (1988)
Nokolay Latev Tsanko Petrov Stefka Berova editor Todor Monov consultants Tsvetana Georgieva, Atanas Semerdjiev, Ganka Mihaylova, Hristo Dermedjiev costumes Nokolay Nokolov, Sonya KalchevaNokolay Latev Tsanko Petrov Stefka Berova Editor Todor Monov consultants Tsvetana Georgieva, Atanas Semerdjiev, Ganka Mihaylova, Hristo Dermedjiev costumes Nokolay Nokolov, Sonya Kalcheva Time of Violence (1988)
Arkwright, your new roommate's here.- Arkwright, dein neuer Kammerdiener. The Prisoner (1989)
- Frampton, Mr. Reedburn's head servant, sir.- Frampton. Mr. Reedburns Kammerdiener, Sir. The King of Clubs (1989)
You know, it's funny.- Macht sicher Spaß, draußen zu schlafen. - Ich mag Zimmerdecken. Don't Be Afraid of the Dark (1989)
My assistant, a promising mathematician.Mein Kammerdiener, mein Assistent, Mathematiker mit glänzender Zukunft. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Looks like the toad overestimated the height of his living room ceiling.Sieht aus, als ob die Kröte die Höhe der Wohnzimmerdecke überschätzte. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
I will dwell in the house of the Lord forever.Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. It (1990)
Now and forever.Jetzt und immerdar. Attention, Papa Arrives! (1991)
Now and forever.Jetzt und immerdar! Attention, Papa Arrives! (1991)
"SURELY, I SHALL DWELL IN THE HOUSE OF THE LORD... FOREVER."Und ich werde bleiben im Hause des Herrn... immerdar." Paradise (1991)
Mr. Homn is my valet.Mr Homn ist mein Kammerdiener. Half a Life (1991)
Orlando.Mein Name ist Shermerdine. Orlando (1992)
you can do whatever you want.Du hast die Wahl. Als Mann kann man wählen, Shelmerdine. -Orlando, du kannst tun, was du willst. Orlando (1992)
not for the house Shelmerdine.Nein, nicht für das Haus, Shelmerdine. Orlando (1992)
when it's gonna begin... today?Diese deine Zukunft, Shelmerdine, wann wird sie beginnen? Orlando (1992)
Shelmerdine!Auf Wiedersehen, Shelmerdine. Orlando (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: feces ; excrement ; stools   FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)
ว้า[interj.] (wā) EN: Oh no! ; Shit! ; Damn!   FR: Merde ! (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MERDYCE    M ER1 D AY0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kammerdiener {m} | Kammerdiener {pl}valet | valets [Add to Longdo]
Vorkammerdeckel {m} [techn.]channel cover [Add to Longdo]
Zimmerdecke {f}; Decke {f} | Zimmerdecken {pl}; Decken {pl} | abgehängte Decke | begehbare Decke | drucklose Decke | eingezogene Decke | eine Zimmerdecke einziehen | (Zimmerdecke) verputzen; gipsen; täfeln; verschalenceiling | ceilings | suspended ceiling | accessible ceiling | non-pressurized ceiling | false ceiling | to ceil | to ceil [Add to Longdo]
hämmern | hämmernd | gehämmert | hämmert | hämmerteto hammer | hammering | hammered | hammerd | hammered [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天井[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top