Search result for

mer

(201 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mer-, *mer*
English-Thai: Longdo Dictionary
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mere[ADJ] เพียงเท่านั้น, See also: ไม่เกินกว่า, เท่านั้น, Syn. small, minor, insignificant
mere[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ไม่มีสิ่งเจือปน, แท้ๆ
mere[N] บึง (ทางวรรณกรรม), See also: ทะเลสาบ, หนองน้ำ, สระน้ำ
merl[N] นกดำ
mercy[N] ความเมตตา, See also: ความกรุณา, ความปราณี, Syn. excuse, pardon, forgiveness, Ant. condemnation, unforgiveness
merge[VI] รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, integrate, Ant. separate, divide
merge[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: รวม, Syn. combine, integrate, Ant. separate, divide
merge[VI] ทำให้กลืนหาย, See also: ทำให้ลบเลือน, ทำให้เปลี่ยนไป, Syn. fuse, blend, mix
merge[VT] กลืน, See also: ผสมผสาน, Syn. fuse, blend, mix
merit[N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue, Ant. uselessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercantile(เมอ'เคินทีล,-ไทลฺ) adj. เกี่ยวกับพ่อค้าหรือการค้า
mercantilism(เมอ'คันทิลลิสซึม) n. ความเป็นพ่อค้า
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
mercer(เมอ'เซอ) n. พ่อค้าผ้า
mercerize(เมอ`ชะไรซ) vt. ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอเพื่อเพิ่มความคงทน
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchandize(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchant(เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร
merchant bankn. ธนาคารพาณิชย์หรือเรือพาณิชย์สมุทร
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร,เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
mercantile(adj) เกี่ยวกับการค้า,ในทางการค้า
mercenary(adj) เห็นแก่เงิน,โลภ,งก
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง
mercer(n) คนขายผ้า
mercerize(vt) ทำให้สีไม่ตก,ทำให้เป็นแพรเทียม,ชุบด้วยด่าง
merchandise(n) สินค้า
merchant(adj) เกี่ยวกับธุรกิจ,เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับการค้า
merchant(n) พ่อค้า,ผู้ค้าขาย,เจ้าของร้าน
merchantman(n) เรือสินค้า
merciful(adj) เอื้อเฟื้อ,เมตตา,กรุณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meralgiaอาการปวดต้นขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercantile agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercantile lawกฎหมายพาณิชย์ [ดู commercial law] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercantile lawกฎหมายพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercantilismลัทธิพาณิชยนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercenaryผู้รับจ้างรบ, ทหารรับจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
merchandable qualityคุณภาพเหมาะแก่การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merchant lawกฎหมายพาณิชย์, กฎหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merchant marine; marine, merchantพาณิชยนาวี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
merchant shippingพาณิชยนาวี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merbromineยาแดง [การแพทย์]
Merbromineเมอร์โบรมีน, ยา; ยาแดง [การแพทย์]
Merbromine Solutionยาแดง [การแพทย์]
Mercantile systemลัทธิพาณิชยนิยม [TU Subject Heading]
Mercaptanเมอร์แคพตัน, เมอร์แคบแทน [การแพทย์]
Mercapto Ethanolเมอรแคปโธเอธธานอล [การแพทย์]
Mercapturic Acidกรดเมอร์แคบตูริก [การแพทย์]
Mercedes automobileรถยนต์เมอร์เซเดส [TU Subject Heading]
Mercenary troopsทหารรับจ้าง [TU Subject Heading]
Merchandisingการจัดการสินค้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
merchandise inventory (n) สินค้าคงเหลือ
See also: S. inventory,
merry go round[เมอร์รี่โกราวน์ด] (n ) เครื่องเล่นเด็กบนแท่นกลมหมุนได้โดยมีม้าจำลองหลายๆตัวให้เด็กๆขี่ได้ ตามงานและห้างต่างๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merde!ว้า! The Birdcage (1996)
Merry Christmas!สวัสดีปีใหม่! Heyy Babyy (2007)
Merlin.'เมอร์ลิน Excalibur (2008)
Meryl?Meryl? Did You Hear About the Morgans? (2009)
Merlin?เมอร์ลิน? Sweet Dreams (2009)
Meredith.เมเรดิธ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Meronym...іΜr. Cloud Atlas (2012)
I've waited nine years. I think that merits dinner.ฉันรอมาเก้าปี คิดว่าควรจะเป็นข้าวเย็นมากกว่า There Might be Blood (2008)
Tess Mercer.เทสส์ เมอร์เซอร์ Odyssey (2008)
You know, Mercy, it seems to me... like Lex may have been a little bit more than a mentor.เขาอุทิศชีวิตเพื่อความสงบสุขของโลก รู้อะไรมั๊ย เมอร์ซี่, ผมเองก็เหมือนกัน Committed (2008)
Mercy?ผมขอประกาศให้คุณเป็นสามีภรรยากัน Committed (2008)
Ms. Mercer?คุณเมอร์เซอร์? Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
merYou can't know his merits by his appearance.
merWe went to Paris the in the mercy of the waves.
merThe more, the merrier.
merThey are not merchants, but farmers.
merThe yacht was at the mercy of the dreadful storm.
merShe is a mere child.
merHis sympathy was mere show.
merEven the merest little thing irritated him.
merThe merger created the first largest bank in Japan.
merThe criminal begged the judge for mercy.
merThe merchant bribed the politician.
merLabor is not merely a necessity but a pleasure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบการค้า[N] trader, See also: merchant, dealer, Syn. ผู้ประกอบการ, Example: คลังสินค้าเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการค้า
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, wares, Syn. ของซื้อของขาย, ผลิตภัณฑ์
เท่านั้นเอง[ADV] only, See also: merely, Syn. เพียงเท่านั้น, Example: ผมเป็นเพียงผู้ช่วยเขาเท่านั้นเอง ไม่มีอำนาจสั่งการอะไร
อย่างสนุก[ADV] joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
อย่างสนุกสนาน[ADV] merrily, See also: cheerfully, joyfully, Syn. อย่างสนุก, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: เด็กๆ ทำพิธีอำลาโดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นรดน้ำสงกรานต์กันเองอย่างสนุกสนาน
สำราญ[ADV] happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, commodity, stock, stuff, cargo, Example: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น, Count unit: ชิ้น, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งของที่ซื้อขายกัน
ความดีงาม[N] goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
ความรื่นเริง[N] merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
ความเมตตาสงสาร[N] kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MER    M EH1 R
MER    M ER1
MERV    M ER1 V
MERC    M AA1 R K
MERE    M IH1 R
MERK    M ER1 K
MERC    M ER1 K
MERO    M EH1 R OW0
MERL    M ER1 L
MERZ    M ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mere    (n) (m i@1 r)
mercy    (n) (m @@1 s ii)
meres    (n) (m i@1 z)
merge    (v) (m @@1 jh)
merit    (v) (m e1 r i t)
merry    (j) (m e1 r ii)
merest    (n) (m ii1 r @ s t)
Merton    (n) (m @@1 t n)
mercer    (n) (m @@1 s @ r)
merely    (a) (m i@1 l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
メロン[めろん, meron] (n) แตงเมลอน หรือ มาส์กเมลอน ออกผลในฤดูร้อน เนื้อมีทั้งสีเขียวอ่อน และสีส้ม ตามพันธุ์

German-Thai: Longdo Dictionary
merken(vt) |merkte, hat gemerkt| สังเกตเห็น , See also: beobachten
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich
Kamera(n) |die, pl. Kameras| กล้องถ่ายรูป
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้อง, See also: Raum
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม
jammern(vt) |jammerte, hat gejammert| บ่นครวญคราง, รำพึงรำพัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mergel {m}marl [Add to Longdo]
Meridian {m}meridian [Add to Longdo]
Meridiankreis {m} [astron.]meridian circle [Add to Longdo]
Merkblatt {n}instructions; leaflet; pamphlet [Add to Longdo]
Merkmal {n}; Eigenschaft {f}attribute [Add to Longdo]
Merkmal {n}distinguishing mark [Add to Longdo]
Merkmal {n}; Anzeichen {n}; Kennzeichen {n}symptom [Add to Longdo]
Merkmal {n}; Eigenschaft {f}; Besonderheit {f} | Merkmale {pl}; Eigenschaften {pl}; Besonderheiten {pl} | technisches Merkmal | eine durchgängige Eigenschaft | hervortretende Eigenschaftfeature; particular feature | features | technical feature | a constant feature | salient feature [Add to Longdo]
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability [Add to Longdo]
Merkur {m} [astron.]Mercury [Add to Longdo]
Merkwürdigkeit {f}curiosity [Add to Longdo]
Merkwürdigkeit {f}odd thing [Add to Longdo]
Merkwürdigkeit {f}remarkableness [Add to Longdo]
Merzerisierung {f}; Mercerisierung {f} [textil.] | Foulard-Mercerisierung {f}mercerization; mercerizing | Padder mercerizing [Add to Longdo]
merkwürdig {adj} | merkwürdiger | am merkwürdigstenstrange | more strange | most strange [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
merciขอบคุณ, ขอบใจ
mercredi(n) |m| วันพุธ
mère(n) |f| แม่, มารดา
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不过尔尔[bù guò ěr ěr, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ ㄦˇ, / ] merely mediocre; just middling [Add to Longdo]
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, / ] merge into; incorporate in [Add to Longdo]
人鱼[rén yú, ㄖㄣˊ ㄩˊ, / ] merman; mermaid; merperson [Add to Longdo]
人鱼小姐[rén yú xiǎo jie, ㄖㄣˊ ㄩˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, / ] mermaid; the Little Mermaid [Add to Longdo]
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point [Add to Longdo]
分生组织[fēn shēng zǔ zhī, ㄈㄣ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] meristem [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.) [Add to Longdo]
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] merit; efficacy; competence; skill; power [Add to Longdo]
功过[gōng guò, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] merits and demerits; contributions and errors [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
カスタマ[かすたま, kasutama] customer [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
水星[すいせい, suisei] Merkur [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] merklich, bemerkenswert, auffallend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mer [me]
   sea
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mer
   more
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dim
 
 1. (mer, mest) Ioş, donuk, sönük, bulanık, belirsiz, müphem
 2. donuklaştırmak, karartmak, bulandırmak: kararmak, donuklaşmak: out ile ışıkları kısmak, karartmak, maskelemek. dimly donuk bir surette, duman içinde gibi, bulanık olarak. dimness donukluk, loşluk, müphemlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grim
 
 1. (mer, mest) vahşi, gaddar, merhametsiz, zalim
 2. çirkin, suratsız
 3. ümitsiz
 4. korkunç, kerih
 5. boyun eğmez, yavuz, çetin. grimly zulüm altında bütün kuvvetiyle çaIışarak
 6. gaddarca, vahşiyane. grimness gaddarlık, zulüm.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slim
 
 1. (-mer, -mest) ince, uzun yapılı
 2. zayıf
 3. yetersiz, cüzi. slim'ly ince olarak. slim'ness incelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 trim
 
 1. (-mer, -mest), (-med, -ming), temiz ve yakışıklı, biçimli, şık
 2. budamak, kırkmak, kesip düzeltmek
 3. süslemek
 4. temizleyip nizama koymak
 5. (den.) yükü düzgün istif ederek gemiyi denk etmek
 6. yelkenleri rüzgâra göre düzeltmek
 7. (hav.) ayar etmek
 8. (k. dili) yenmek, bozmak
 9. aldatmak
 10. azarlamak
 11. (den.) denk olmak
 12. iki parti arasında her ikisine de taraftar görünmek
 13. nizam intizam
 14. hal, vaziyet
 15. süs
 16. artık
 17. (den.) geminin dengi
 18. kıyafet, kılık
 19. (mim.) .binanın iç tarafında bulunan süve gibi hafif tahtalar. trim by the bow (den.) gemiyi başı kıçından daha fazla suya batacak şekilde denkleştirmek. trim one' sails ayağını denk almak. in good trim iyi halde veya vaziyette
 20. denk, oranlı (gemi) out of trim fena vaziyette
 21. idmansız
 22. dengi bozuk (gemi, uçak) trim'ly biçimli olarak. trim'ness biçimli oluş.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top