Search result for

melon

(68 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melon-, *melon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melon[N] เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม), Syn. cantaloupe, honeydew

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melon(เมล'เอิน) n. ผลไม้จำพวกแตง,ผลกำไรมากที่แบ่งให้กับผู้ถือหุ้น,เงินจำนวนมาก
watermelon(วอ'เทอะเมลเลิน) n. แตงโม

English-Thai: Nontri Dictionary
melon(n) แตงไทย
muskmelon(n) แตงชนิดหนึ่ง
watermelon(n) แตงโม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There could a melon seed in the reed, take it out quickly.บางทีอาจจะมีเม็ดแตงอยู่ที่ลิ้นของขลุ่ยนะ เอาออกซะ Beethoven Virus (2008)
Hey guys, come here. Check this out! He's got his melon stucked.พวกเรามาดูนี่สิ\ หัวเขาติดกับเหล็กน่ะ Bolt (2008)
Yup, that is one stucked melon.ช่ายยย หัวติดกับเหล็ก Bolt (2008)
Ted Jones messed with the wrong melon farmers.เท็ด โจนส์มันมาแหยมผิดคนแล้ว Pineapple Express (2008)
That's 'cause you're working that ugly melon too hard.นั่นก็เพราะว่านายทำงาน ไอ้พวกขี้ยาหนักจนเกินไปนะสิ Bit by a Dead Bee (2009)
Dude, she's got our melon!เพื่อน เธอมีแตงโมของเรา Don't Walk on the Grass (2009)
It's like bailing a melon.มันก็เหมือน ปอกกล้วยเข้าปาก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Oh, Gordon Gordon, okay, they took out a brain tumor the size of a melon ball out of my head.โอ... กอร์ดอน กอร์ดอน... พวกเขาเอาเนื้องอก ก้อนเท่ากับแตงออกจากหัวของผมนะ The Dwarf in the Dirt (2009)
- What the hell is a lemon squeeze? - It's like a backwards melon bag.อะไรคือบีบมะนาวอ่ะ? Easy A (2010)
Melons lined with paraffin and filled with dense agar gelatin, which mimics skull and brain matter.ลูกทรงกลมทำจากพาราฟินและอัดบรรจุ ด้วยวุ้นเจลาติน ซึ่งเลียนแบบกะโหลกและเนื้อสมอง The X in the File (2010)
Yeah, but these guys... ate their way out of a cop's melon.ใช่, แต่ว่าชายคนนี้ กินจากข้างในออกมาจากหัวตำรวจ The Third Man (2010)
But, Dean, I am still me... same melon, same memories.แต่ดีน ฉันยังคงเป็นฉัน หัวเดิม ความทรงจำเดิม All Dogs Go to Heaven (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melonAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
melonCut the melon into six equal pieces.
melonHalf of the melons were eaten.
melonHalf of the melon was eaten.
melonMy sister likes melons and so do I.
melonThe melon smells sweet and tastes very nice.
melonThey are melons.
melonThey grow melons under glass.
melonThis is a new kind of melon.
melonThis melon sounds hollow. That's why it was so cheap.
melonThis melon will be good to eat tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตง[N] melon, Example: ก่อนจะออกจากตัวเมือง ผ่านกองแตงที่วางขายอยู่ข้างถนนเราก็แวะซื้อติดมือขึ้นรถมากันหลายลูก, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้เถาล้มลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Cucurbitaceae เถามีผล มีมือเกาะ บางชนิดยอด ดอก และผลกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple   FR: mamelon [m]
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe   FR: melon [m] ; cantaloup [m]
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet taēng mō) EN: crack melon seeds in order to eat the kernels   
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa thui) EN: Melon-headed Whale   
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng mō) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon   FR: chair de pastèque [f]
นกกระทา [n. exp.] (nok krathā) EN: Aluminum plant ; Watermelon pilea   
แตงโม[n.] (taēng mō) EN: watermelon   FR: pastèque [f] ; melon d'eau [m]
แตงโมอ่อน [n. exp.] (taēng mō øn) EN: Young Water Melon   
แตงไทย[n. exp.] (taēng thai) EN: musk melon   FR: melon [m] ; cantaloup [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MELON    M EH1 L AH0 N
MELONE    M EH0 L OW1 N IY0
MELONI    M EH0 L OW1 N IY0
MELONS    M EH1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melon    (n) (m e1 l @ n)
melons    (n) (m e1 l @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melone {f} [bot.] | Melonen {pl}melon | melons [Add to Longdo]
Melonenperle {f}melon bead [Add to Longdo]
Rippelstreifen-Falterfisch {m}; Rotsaum-Falterfisch {m} (Chaetodon trifasciatus) [zool.]melon butterfly [Add to Longdo]
Melone {f}; Vorderkopf {m} (eines Delfins) [zool.]melon; forehead (of a dolphin) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターメロン[, uo-ta-meron] (n) watermelon [Add to Longdo]
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area) [Add to Longdo]
スイートメロン[, sui-tomeron] (n) sweet melon [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
ハミ瓜;哈密瓜[ハミうり;ハミウリ, hami uri ; hamiuri] (n) (uk) Hami melon (Cucumis melo var. inodorus); Chinese Hami melon; snow melon [Add to Longdo]
プリンスメロン[, purinsumeron] (n) prince melon [Add to Longdo]
マスクメロン[, masukumeron] (n) musk melon; cantaloup [Add to Longdo]
メロン[, meron] (n) melon; (P) [Add to Longdo]
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another) [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] melon; claw; gourd; squash [Add to Longdo]
瓜子[guā zǐ, ㄍㄨㄚ ㄗˇ, ] melon seeds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melon \Mel"on\ (m[e^]l"[u^]n), n. [F., fr. L. melo, for melopepo
   an apple-shaped melon, Gr. mhlope`pwn; mh^lon apple + pe`pwn
   a species of large melon; cf. L. malum apple. Cf.
   {Marmalade}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) The juicy fruit of certain cucurbitaceous plants,
    as the muskmelon, watermelon, and citron melon; also, the
    plant that produces the fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A large, ornamental, marine, univalve shell of the
    genus {Melo}.
    [1913 Webster]
 
   {Melon beetle} (Zool.), a small leaf beetle ({Diabrotiea
    vittata}), which damages the leaves of melon vines.
 
   {Melon cactus}, {Melon thistle}.
    (a) (Bot.) A genus of cactaceous plants ({Melocactus})
      having a fleshy and usually globose stem with the
      surface divided into spiny longitudinal ridges, and
      bearing at the top a prickly and woolly crown in which
      the small pink flowers are half concealed. {Melocactus
      communis}, from the West Indies, is often cultivated,
      and sometimes called {Turk's cap}.
    (b) The related genus {Mamillaria}, in which the stem is
      tubercled rather than ribbed, and the flowers
      sometimes large. See Illust. under {Cactus}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melon
   n 1: any of numerous fruits of the gourd family having a hard
      rind and sweet juicy flesh
   2: any of various fruit of cucurbitaceous vines including:
     muskmelons; watermelons; cantaloupes; cucumbers [syn:
     {melon}, {melon vine}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 melon
   melon
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 melon [məlõ]
   melon
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 melon
   melon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top