Search result for

matt

(166 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matt-, *matt*
English-Thai: Longdo Dictionary
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
mattifyลดความมันของผิว (โดยใช้เครื่องสำอางค์)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matt[ADJ] ซึ่งไม่ส่งแสง, See also: ซึ่งไม่ฉายแสง, Syn. mat, matte
matte[N] ผิวด้าน, See also: ผิวหยาบ
matte[ADJ] ด้าน, See also: ซึ่งไม่วาว, Syn. dull
matted[ADJ] ซึ่งมีผิวด้าน
matter[N] สิ่งที่ต้องทำ, See also: ภารกิจ, งาน, ธุรกิจ, Syn. affair, business, chore, errand
matter[N] สาร, See also: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว, Syn. topic, argument, focus
matter[N] วัตถุ, See also: สสาร, สิ่งของ, Syn. object, substance
matter[N] สิ่งพิมพ์, See also: สิ่งตีพิมพ์
matter[VI] เป็นเรื่องสำคัญ, See also: มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ, Syn. carry weight, count
matters[N] สถานการณ์, See also: สภาพแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matte(แมท) adj. มีผิวด้าน,
matted(แมท'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยก้อนที่สานกันยุ่ง,ปูพรม,ปูเสื่อ,เป็นก้อนหนา,มีผิวหน้าที่ด้าน
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
matting(แมท'ทิง) n. สิ่งทอที่ใช้ทำเสื่อ พรมและผ้าปูคลุมหรือห่อต่าง ๆ ,ผิวหน้าด้านที่ค่อนข้างหยาบ
mattock(แมท'เทิค) n. เครื่องมือขุดดินคล้ายจอบชนิดหนึ่ง รูปคล้าย pickax (ดู) แต่ปลายหนึ่งกว้าง แทนที่จะแหลม
mattress(แมท'ทริส) n. ฟูก,แผ่นวัตถุคลุมผิว หน้าเขื่อนและอื่น ๆ เพื่อกันการสึกกร่อน
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
armatto(อาร์แนท'โท) n., (pl. -tos) = annatto
gray matterเนื้อเยื่อประสาทและสมองส่วนที่มีสีเทา
paramatta(แพระแมท'ทะ) n. ผ้าบางที่ทำด้วยขนสัตว์ผสมไหมหรือฝ้าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
matted(adj) เป็นขมวด,เป็นก้อนหนา
matter(n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง
matter(vi) เป็นเรื่องราว,สำคัญ,เป็นเหตุ
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
matting(n) ฟางปูพื้น,เครื่องปู
mattock(n) จอบ,พลั่ว,อีเต้อ
mattress(n) ฟูก,เบาะ
smattering(n) ความรู้แค่หางอึ่ง,ความรู้งูๆปลาๆ
SUBJECT subject matter(n) ประเด็น,เนื้อเรื่อง,หัวข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mattedสานเป็นพืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
matterสสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in deedกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in disputeข้อพิพาท, กรณีพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in issueประเด็นข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in paisกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยคำพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter of recordกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยสำนวนความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter of substanceข้อสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter, gray; matter, grey; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matter, grey; matter, gray; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mattedที่ติดรวมกัน [การแพทย์]
Matterสสาร [TU Subject Heading]
Mattersสสาร [การแพทย์]
Matters, Dryสิ่งแห้ง [การแพทย์]
Matters, Waterinsolubleสารที่ไม่ละลายน้ำ [การแพทย์]
Mattingการทอเสื่อ [TU Subject Heading]
mattressmattress, แผงตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mattress industryอุตสาหกรรมที่นอน [TU Subject Heading]
Mattressesที่นอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It doesn't matter, Lily.// มันไม่สำคัญหรอกลิลี่ The Serena Also Rises (2008)
What is the matter with you?ลูกทำอะไรเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
Does it matter?// ไม่สำคัญหรอก The Serena Also Rises (2008)
If it matters at all, I don't think it was Serena,ไม่ว่ายังไง ผมไม่คิดว่า เป็นฝีมือเซรีน่า The Ex-Files (2008)
It's only a matter of time before it's off with his head... or hers.มันเป็นเรื่องของเวลา ก่อนที่มันจะถึงจุด ที่เกินควบคุมของเขา... หรือของเธอ The Ex-Files (2008)
- That doesn't matter.นั่นมันไม่สำคัญเลยนะ Never Been Marcused (2008)
It doesn't matter.อืม.. It's a Wonderful Lie (2008)
What does that matter now? Chuck,แล้วตอนนี้มันทำไม? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I'm thankful to know that no matter What they say.ขอขอบคุณที่ทำให้รู้ว่า ไม่ว่าเราจะพูดอะไร The Magnificent Archibalds (2008)
I'm thankful that no matter How dark things might get,ขอขอบคุณ ในเรื่อง ไม่ว่าจะมืดสักแค่ไหน The Magnificent Archibalds (2008)
It doesn't matter. did you read these?มันไม่สำคัญหรอก ลูกอ่านรึยัง? The Magnificent Archibalds (2008)
No matter what you've done or how long agoไม่ว่าอะไรที่คุณทำหรือนานแค่ไหน The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mattI can't agree with them on this matter.
mattI am thinking about that matter.
mattLet us keep this matter to ourselves.
mattYou leave me no choice in the matter.
mattI have other matters on hand.
mattThe matter is nothing more than an accident.
mattConfine your remarks to the matter we are discussing.
mattI'll keep the matter in mind.
mattAs a matter of fact, he knows very little of the matter.
mattThe smart young woman passed the exam as a matter of course.
mattAs a matter of fact, he's going to the states.
mattShe asked me if anything was the matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สสาร[N] matter, Syn. สาร, Example: สสารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงและเน่าเปื่อยได้เพราะอะตอม, Thai definition: สิ่งที่มีมวลสาร ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ เช่น ทองคำ แก้ว น้ำ เกลือ อากาศ สสารอาจประกอบด้วยสารเดียวล้วนหรือหลายสารก็ได้
สิ่ง[N] thing, See also: matter, Example: เมื่อสติปัญญาของคนเริ่มพัฒนามากขึ้นมนุษย์ก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร, Thai definition: คำใช้แทนคำนามทั่วๆ ไป โดยไม่จำกัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
พระนาด[N] mattress on the elephant' back, Syn. พนาด, Example: ควาญช้างเตรียมพระนาดปูบนหลังช้างก่อนออกป่า, Count unit: อัน, Thai definition: เบาะสำหรับปูบนหลังช้างเพื่อออกป่า
ฟูก[N] mattress, Syn. เบาะ, ที่นอน, Example: ถ้าฉันไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆ คงนอนไม่หลับ, Count unit: แผ่น, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่นอนใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่น
เป็นไร[V] matter, See also: do matter, Syn. เป็นอย่างไร, Example: น้าล้ำเป็นไรไม่รู้ ไม่ยอมพูดกับจุ๋มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: มีเหตุการณ์อย่างไร
อีโหน่อีเหน่[N] matter, See also: affair, subject, Example: ความผิดพลาดที่ระบบกลไกของรถไฟอาจทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นกับผู้โดยสารที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วย, Thai definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้น (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ตัวเรือน[N] body, See also: matter, Example: เขาออกแบบตัวเรือนนาฬิกาเอง, Thai definition: ที่รองรับเพชรพลอยและ หน้าปัทม์นาฬิกา
ตัวเรือน[N] body, See also: matter, Example: เขาออกแบบตัวเรือนนาฬิกาเอง, Thai definition: ที่รองรับเพชรพลอยและ หน้าปัทม์นาฬิกา
ใจความ[N] essence, See also: matter, meaning, content, substance, pith, Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ, Example: บทความของเขามีใจความเป็นเชิงวิงวอนให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ที่นอน[N] mattress, See also: bed, Example: วันอาทิตย์นี้ น้อยจะเอาที่นอนออกมาผึ่งแดด, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องปูลาดสำหรับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; à vrai dire
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
เบาะลม[n.] (bǿlom) EN: air-cushion ; air-mattress   
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ด้าน[adj.] (dān) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)   FR: mat ; terne
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter   
โดยมารยาท[adv.] (dōi mārayāt) EN: as a matter of courtesy   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
ฟูก[n.] (fūk) EN: mattress   FR: matelas [m]
อีเต้อ[n.] (ītoē) EN: pick ; mattock   

CMU English Pronouncing Dictionary
MATT    M AE1 T
MATTA    M AE1 T AH0
MATTE    M AE1 T
MATTY    M AE1 T IY0
MATTS    M AE1 T S
MATTEO    M AA0 T EY1 OW0
MATTES    M AE1 T S
MATTEL    M AH0 T EH1 L
MATTEI    M AE1 T AY0
MATT'S    M AE1 T Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Matt    (n) (m a1 t)
matt    (j) (m a1 t)
Mattel    (n) (m a t e1 l)
matted    (v) (m a1 t i d)
matter    (v) (m a1 t @ r)
Matthew    (n) (m a1 th y uu)
matters    (v) (m a1 t @ z)
matting    (v) (m a1 t i ng)
mattins    (n) (m a1 t i n z)
mattock    (n) (m a1 t @ k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mattscheibenring {m}matt collar [Add to Longdo]
Matt {n}mate [Add to Longdo]
Matte {f} | Matten {pl}mat | mats [Add to Longdo]
Mattglas {n}obscured glass [Add to Longdo]
Mattglasur {f}matt glaze [Add to Longdo]
Mattigkeit {f}faintness [Add to Longdo]
Mattigkeit {f}languor [Add to Longdo]
Mattigkeit {f}lassitude [Add to Longdo]
Mattlackierung {f}matte lacquer [Add to Longdo]
Mattscheibe {f}ground glass screen; matt screen [Add to Longdo]
mattierento delustre [Add to Longdo]
mattierento tarnish [Add to Longdo]
matt; gedeckt {adj}dim [Add to Longdo]
matt {adj} (Farbe; Papier)matte; matt; mat; flat [Add to Longdo]
matt {adj} (Farbe)dull [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
こっちゃ[, koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
すくい綴じ[すくいとじ, sukuitoji] (n) (uk) mattress stitch [Add to Longdo]
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair, #175 [Add to Longdo]
物质[wù zhì, ˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic, #1,855 [Add to Longdo]
事项[shì xiàng, ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] matter; item, #3,768 [Add to Longdo]
床垫[chuáng diàn, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] mattress, #22,791 [Add to Longdo]
生死存亡[shēng sǐ cún wáng, ㄕㄥ ㄙˇ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, ] matter of life and death, #32,786 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] mattress, #43,708 [Add to Longdo]
蓬乱[péng luàn, ㄆㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] matted (of straw or hair); unkempt; overgrown; scraggly; thatch, #63,070 [Add to Longdo]
利玛窦[Lì Mǎ dou, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡ˙, / ] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China, #75,326 [Add to Longdo]
蓬头跣足[péng tóu xiǎn zú, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨˊ, / ] matted hair and bare feet; unkempt, #782,801 [Add to Longdo]
利马窦[Lì Mǎ dòu, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, / ] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China; erroneous spelling of 利瑪竇|利玛窦 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format [Add to Longdo]
ネイティブフォーマット[ねいていぶふぉーまっと, neiteibufo-matto] native format [Add to Longdo]
ファイルフォーマット[ふぁいるふぉーまっと, fairufo-matto] file format [Add to Longdo]
フォーマッティング[ふぉーまっていんぐ, fo-matteingu] formatting [Add to Longdo]
フォーマット[ふぉーまっと, fo-matto] format [Add to Longdo]
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting [Add to Longdo]
ローカル事項[ローカルじこう, ro-karu jikou] local matter [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
全く[まったく, mattaku] ganz, vollstaendig [Add to Longdo]
曇りガラス[くもりがらす, kumorigarasu] Mattglas, Milchglas [Add to Longdo]
物憂い[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mat \Mat\ (m[a^]t), n. [Cf. {Matte}.]
   A name given by coppersmiths to an alloy of copper, tin,
   iron, etc., usually called white metal. [Written also
   {matt}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matt \Matt\, n.
   See {Matte}. --Knight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matt
   adj 1: not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a
       photograph with a matte finish" [syn: {flat}, {mat},
       {matt}, {matte}, {matted}]
   n 1: the property of having little or no contrast; lacking
      highlights or gloss [syn: {flatness}, {lusterlessness},
      {lustrelessness}, {mat}, {matt}, {matte}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 matt [mat]
   dull; faint; languid; languidly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top