Search result for

math

(132 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -math-, *math*
English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
math[N] คณิตศาสตร์ (คำเรียกย่อของวิชาคณิตศาสตร์), See also: เลข, Syn. mathematics
maths[N] วิชาคณิตศาสตร์
mathematics[N] คณิตศาสตร์, See also: เลข, เลขคณิต, วิชาคำนวณ, Syn. math
mathematical[ADJ] เกี่ยวกับคณิตศาสตร์, See also: เกี่ยวกับการคำนวณ, Syn. arithmetical, numerical, scientific
mathematician[N] นักคณิตศาสตร์
mathematically[ADV] ทางคณิตศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
math(แมธ) n. คณิตศาสตร์,abbr. mathematics
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
mathematic(al) (แมธธะแมท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับคณิตศาสตร์,แน่นอน,แม่นยำ., See also: mathematic (al) ly adv.
mathematiciann. นักคณิตศาสตร์
mathematics(แมธธะแมท'ทิคซฺ) n. คณิตศาสตร์
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
chrestomathyn. รวมวรรณคดีที่เลือกสรรแล้ว, See also: chrestomathic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematician(n) นักคณิตศาสตร์
mathematics(n) คณิตศาสตร์
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical demographyประชากรศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mathematical economicsคณิตเศรษฐศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical inductionอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical logicคณิตตรรกศาสตร์, คณิตตรรกวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mathematical logicคณิตตรรกศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical model๑. แบบจำลองคณิตศาสตร์๒. ตัวแบบคณิตศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mathematical modelตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Math coprocessor ตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์]
MathCADแม็ธแค็ด [TU Subject Heading]
Mathemagenicการจัดสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้ [การแพทย์]
Mathematica (Computer program languages)แมธิแมติกา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mathematical abilityความสามารถทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Mathematical analysisคณิตศาสตร์วิเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical analysisการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Mathematical analysisการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a post-Corneal transplant math teacher.คุณเป็นครูคณิตศาสตร์หลังจากปลูกถ่ายแก้วตา Not Cancer (2008)
I deduced that you were a blind math teacher.ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นครูคณิตศาสตร์ตาบอดมาก่อน Not Cancer (2008)
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
Following the math on this?ทำให้เหมือนกัน Last Resort (2008)
You know what the figure "8" is the mathematical symbol for?นายรู้มั้ยสัญลักษณ์เลข 8 มีความหมายทางคณิตศาสตร์ว่าอะไร? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Mathis.หวัดดี Quantum of Solace (2008)
You know Mathis, I think retirement suits you.รู้ไหม แมทธิส ชีวิตหลังเกษียณเหมาะกับนายนะ Quantum of Solace (2008)
Do those orders include my friend Mathis?งั้นก็ช่วยบอกแมธีสเพื่อนผมด้วย Quantum of Solace (2008)
Mr Bond, Mathis has spoken a great deal about you.คุณบอนด์.. เมธีสชื่นชมคุณเอาไว้เยอะเลย Quantum of Solace (2008)
Mathis.เมธิส Quantum of Solace (2008)
Rene Mathis has been shot in Bolivia.เรเน เมธิส ถูกยิงในโบลีเวีย Quantum of Solace (2008)
- And Mathe...- นี่แมธ... Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mathHe did well in all subjects and, above all, in mathematics.
mathShe recognized that math was her weakest subject.
mathI don't study math as hard as English.
mathMathematics is basic to all sciences.
mathBill is good at mathematics.
mathPaul prefers English to math.
mathHe is proud of being good at mathematics.
mathHe had complete mastery over the necessary mathematics formula.
mathHe is superior to me in mathematics.
mathHe is good at mathematics.
mathShe has a dislike for snakes and mathematics.
mathI was always good at math.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาเลข[N] arithmetic, See also: mathematics, Syn. เลข, Example: เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลข ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ในขั้นต่ำ
เลข[N] mathematics, See also: maths, Syn. คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข, วิชาคณิตศาสตร์, Example: เด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักชอบเรียนเลขมากกว่าวิชาอื่นๆ, Thai definition: วิชาเกี่ยวกับการคำนวณ
คณิตศาสตร์[N] mathematics, Syn. คณิต, เลข, เลขคณิต, Example: โปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีจำหน่ายแล้ว, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยการคำนวณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic   FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā khanittasāt) EN: solve a mathematical problem   FR: résoudre un problème mathématique [m]
คณิตศาสตร์[n.] (khanittasāt) EN: mathematics ; math   FR: mathématiques [fpl] ; maths [fpl] (fam.)
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[n. exp.] (khanittasāt børisut) EN: pure mathematics ; pure math   
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt fisik) EN: mathematical physics   FR: physique mathématique [f]
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
ควันหลง[n.] (khwanlong) EN: consequence ; aftermath ; after effects   FR: conséquence [f]
ลัพธ์[n.] (lap) EN: consequence ; aftermath   FR: conséquence [f]
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[org.] (Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt) EN: Sukhothai Thammathirat Open University   FR: université libre Sukhothai Thammathirat [f]
นักคำนวณ[n.] (nakkhamnūan) EN: mathematician   

CMU English Pronouncing Dictionary
MATH    M AE1 TH
MATHY    M AE1 TH IY0
MATHE    M EY1 DH
MATHAN    M EY1 TH AH0 N
MATHYS    M EY1 TH IY0 Z
MATHAI    M AA0 DH AA1 IY0
MATHEY    M AE1 DH IY0
MATHEW    M AE1 TH Y UW0
MATHER    M AE1 DH ER0
MATHIA    M AA1 DH IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
math    (n) (m a1 th)
maths    (n) (m a1 th s)
mathematics    (n) (m a2 th @ m a1 t i k s)
mathematical    (j) (m a2 th @ m a1 t i k l)
mathematician    (n) (m a2 th @ m @ t i1 sh @ n)
mathematically    (a) (m a2 th @ m a1 t i k l ii)
mathematicians    (n) (m a2 th @ m @ t i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mathematik {f} | Mathe {f} | angewandte Mathematikmathematics | maths; math | applied mathematics [Add to Longdo]
Mathematiker {m}; Mathematikerin {f} | Mathematiker {pl}mathematician | mathematicians [Add to Longdo]
mathematischer Uhrzeigersinn (linksdrehend)counter clockwise (CCW) [Add to Longdo]
mathematisch {adj}mathematical; math [Add to Longdo]
mathematisch {adv}mathematically [Add to Longdo]
mathematische Einheitensemantics [Add to Longdo]
mathematischer Rechnerarithmetic computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian [Add to Longdo]
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]
アロマテラピー;アロマセラピー[, aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre [Add to Longdo]
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P) [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
インボリュート[, inboryu-to] (n) {math} involute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析学[fēn xī xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematical analysis; calculus [Add to Longdo]
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical [Add to Longdo]
数学分析[shù xué fēn xī, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] mathematical analysis; calculus [Add to Longdo]
数学家[shù xué jiā, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] mathematician [Add to Longdo]
数学模型[shù xué mó xíng, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] mathematical model [Add to Longdo]
数学物理[shù xué wù lǐ, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˋ ㄌㄧˇ, / ] mathematical physics [Add to Longdo]
数理[shù lǐ, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] mathematical sciences [Add to Longdo]
数理分析[shù lǐ fēn xī, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] mathematical analysis; calculus [Add to Longdo]
数理逻辑[shù lǐ luó jí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, / ] mathematical logic; symbolic logic [Add to Longdo]
方程[fāng chéng, ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] mathematical equation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算子[えんざんし, enzanshi] operator (math) [Add to Longdo]
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image [Add to Longdo]
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
数学的[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
数値演算コプロセッサ[すうちえんざんコプロセッサ, suuchienzan kopurosessa] math coprocessor [Add to Longdo]
数理計画システム[すうりけいかくシステム, suurikeikaku shisutemu] MPS, Mathematical Programming System [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数学[すうがく, suugaku] Mathematik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Math \Math\ (m[a^]th), n. [AS. m[=ae][eth]; akin to m[=a]wan to
   mow, G. mahd math. See {Mow} to cut (grass).]
   A mowing, or that which is gathered by mowing; -- chiefly
   used in composition; as, an aftermath. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The first mowing thereof, for the king's use, is wont
      to be sooner than the common math.    --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 math
   n 1: a science (or group of related sciences) dealing with the
      logic of quantity and shape and arrangement [syn:
      {mathematics}, {math}, {maths}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top