Search result for

maté

(127 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maté-, *maté*
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mate[N] ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ, Syn. warrant officer, petty officer
mate[N] คู่สมรส, See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน, Syn. spouse, bedmate
mate[N] ผู้ช่วย
mate[N] ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่, See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่, Syn. analog, counterpart
mate[N] คู่ผสมพันธุ์ (สัตว์)
mate[N] เพื่อน, See also: เกลอ, เพื่อนร่วมทีม, Syn. partner, comrade
mate[VT] จับคู่ผสมพันธุ์
mate[VI] จับคู่ผสมพันธุ์
mate[VT] จับคู่กัน, See also: เป็นเพื่อน, คบหากัน
mate[VT] แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: สมรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
mater(เม'เทอะ) n.,แม่
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก,ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
maternal(มะเทอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับมารดา, See also: maternalism n. maternalistic adj. maternally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
mate(vt) เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก,แต่งงาน,สมรส
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
maternity(n) ความเป็นแม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mate selectionการเลือกคู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mater, arachnoid; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mater, arachnoidea; arachnoidea; mater, arachnoidเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mater, dura; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mater, piaเยื่อเพีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
materia albaขี้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material damage warrantyคำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mate selectionการเลือกคู่ครอง [TU Subject Heading]
Mate Selection and Marriageการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน [การแพทย์]
Mate Swappingประเภทชอบแลกเปลี่ยนสามีภรรยา [การแพทย์]
Mater, Whiteเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา [การแพทย์]
Materia medicaเครื่องยา [TU Subject Heading]
Materia medica, Vegetableยาจากพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัตถุดิบ [การบัญชี]
Material Controlการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ [การแพทย์]
Material Control, Rawการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
material handling (n ) การขนถ่ายวัสุด
material obligation ข้อผูกพันเป็นสำคัญ
materiallyอย่างร้ายแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังพัสดุ[N] materials store
วัตถุนิยม[ADJ] materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
ฝ่ายมารดา[N] maternal, Syn. ข้างมารดา
รูปธรรม[N] concrete object, See also: material object, natural form, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
วัตถุดิบ[N] raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
วัสดุ[N] material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai definition: วัตถุที่นำมาใช้
คู่สมรส[N] spouse, See also: mate, husband and wife, bride and groom, bridal pair, Syn. คู่บ่าวสาว, คู่ผัวตัวเมีย, คู่ชีวิต, สามีภรรยา, Example: ผมขออวยพรให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร, Count unit: คู่
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
โลกิยะ[ADJ] worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกีย์, ของโลก, ทางโลก, Example: คนที่มองไม่เห็นสัจธรรมยังมัวหลงระเริงในทางโลกิยะ, Thai definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām reudūkān) EN: climate   
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MATE    M EY1 T
MATER    M AA1 T ER0
MATEO    M AA0 T EY1 OW0
MATER    M AE1 T ER0
MATES    M EY1 T S
MATEY    M EY1 T IY0
MATED    M EY1 T AH0 D
MATER    M EY1 T ER0
MATEJA    M AA0 T EY1 Y AH0
MATELL    M AH0 T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mate    (v) (m ei1 t)
Mateo    (n) (m @ t ei1 ou)
mater    (n) (m ei1 t @ r)
mated    (v) (m ei1 t i d)
mates    (v) (m ei1 t s)
matey    (j) (m ei1 t ii)
materiel    (n) (m a t ii1 r i e l)
material    (n) (m @1 t i@1 r i@ l)
maternal    (j) (m @1 t @@1 n l)
materials    (n) (m @1 t i@1 r i@ l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] mate; one of a pair [Add to Longdo]
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality [Add to Longdo]
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] maternal grandfather (i.e. mother's father) [Add to Longdo]
姥爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] maternal grandfather [Add to Longdo]
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, / ] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.) [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [Add to Longdo]
料子[liào zi, ㄌㄧㄠˋ ㄗ˙, ] material [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent [Add to Longdo]
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff [Add to Longdo]
材料学[cái liào xué, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] material science [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system [Add to Longdo]
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data [Add to Longdo]
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] Wolkenkratzer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top