หรือคุณหมายถึง maßé?
Search result for

massé

(53 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -massé-, *massé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masses[N] มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks
masseur[N] พนักงานนวดชาย, See also: คนนวดผู้ชาย, หมอนวดชาย, Syn. osteopath, chiropractor, masseuse
masseuse[N] พนักงานนวดหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masseur(มะเซอ') n. หมอนวดผู้ชาย,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นผู้ชาย
masseuse(มะซูส',มะซูซ') n. หมอนวดที่เป็นหญิง,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นหญิง
en masse(อานแมส',เอนแมส') fr. เป็นกลุ่ม,ด้วยกันทั้งหมด, Syn. together

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masseter muscleกล้ามเนื้อแมสซีเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Massetersกล้ามเนื้อมุมขากรรไกร [การแพทย์]
Masseursหมอนวด [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลชน[N] masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage   FR: masser
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum phon) FR: masser des troupes
ดัชนีมวลร่างกาย[n. prop.] (datchanī mūan rāngkāi) EN: Body Mass Index (BMI)   FR: indice de masse corporelle [m]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; hoard   FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage   FR: ramasser les ordures
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mūanchon) EN: mass transportation ; public transportation   FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSE    M AE1 S
MASSES    M AE1 S AH0 Z
MASSER    M AE1 S ER0
MASSEY    M AE1 S IY0
MASSED    M AE1 S T
MASSETT    M AE1 S EH0 T
MASSENET    M AE1 S AH0 N EH2 T
MASSENET'S    M AE1 S AH0 N EH2 T S
MASSENGILL    M AE1 S AH0 N G IH2 L
MASSENBURG    M AE1 S AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Masses    (n) (m a1 s i z)
massed    (v) (m a1 s t)
masses    (v) (m a1 s i z)
masseur    (n) (m a1 s @@1 r)
masseurs    (n) (m a1 s @@1 z)
masseuse    (n) (m a1 s @@1 z)
masseuses    (n) (m a1 s @@1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Masse(n) |die, pl. Massen| มวล, กอง, กองขนาดใหญ่, ก้อน
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
マスゲーム[, masuge-mu] (n) massed calisthenics (wasei [Add to Longdo]
マッサージ師[マッサージし, massa-ji shi] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
按摩さん(oK)[あんまさん, anmasan] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
按摩師(oK)[あんまし, anmashi] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to [Add to Longdo]
沖縄社会大衆党[おきなわしゃかいたいしゅうとう, okinawashakaitaishuutou] (n) Okinawa Socialist Masses Party [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] (n) the people; multitude; masses [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女按摩师[nǚ àn mó shī, ㄋㄩˇ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, / ] masseuse [Add to Longdo]
男按摩师[nán àn mó shī, ㄋㄢˊ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, / ] masseur [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top