หรือคุณหมายถึง masqü?
Search result for

masque

(60 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masque-, *masque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masque[N] ละครสวมหน้ากาก
masquerer[N] ผู้สวมหน้ากาก
masquerade[N] การเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: งานแฟนซี, Syn. mummery, masque
masquerade[N] เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: ชุดแฟนซี, Syn. fancy dress
masquerade[N] การเสแสร้ง, See also: การปลอมแปลงตัว, การตบตา
masquerade[VI] เสแสร้ง, See also: ปลอม, Syn. disguise
masquerade as[PHRV] ปลอมเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น, Syn. pose as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masque(แมสคฺ,มาสคฺ) n. งานรื่นเริงที่มีการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น,บทละครสำหรับการแสดงดังกล่าว,ละครสวมหน้ากาก., Syn. mask
masquer(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. =masker
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
masque(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก,ละครสวมหน้ากาก
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
masquerade(vi) สวมหน้ากาก,ปลอมแปลงตัว,หลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masqueละครหน้ากาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
masqueradeพราง, สวมรอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unfortunately, it is time for the masquerade to end.โชคร้ายหน่อยนะ ถึงเวลาแล้ว สำหรับการหลอกลวงสิ้นสุดสักที Princess Protection Program (2009)
Well... two years ago at the masquerade ball,ก็ สองปีก่อนที่งานบอลสวมหน้ากาก The Last Days of Disco Stick (2009)
Masquerading as family sentiment.การหลอกลวง เรื่องความรู้สึกของครอบครัว The Treasure of Serena Madre (2009)
To the masquerade.เพื่อการเต้นรำสวมหน้ากาก Whore (2010)
There is no masquerade.นั่นไม่ใช่การเต้นรำสวมหน้ากาก Whore (2010)
? 443 00:19: 00:19:28,883 a masquerade.สวมหน้ากาก The Witches of Bushwick (2010)
Plus, this isn't exactly my first masquerade party.แถม นี่ไม่ใช่ปาร์ตี้สวมหน้ากาก งานแรกของชั้นซะทีเดียวหรอก The Witches of Bushwick (2010)
For a masquerade ball.สำหรับงานเต้นรำใส่หน้ากาก Plan B (2010)
And I'm sorting stupid masquerade masksและฉันเหมือนกับใส่หน้ากากงานเลี้ยง Plan B (2010)
Tonight. At the masquerade ball.คืนนี้ ที่งานเต้นรำหน้ากาก Masquerade (2010)
I'm gonna go to the masquerade ball,ฉันจะไปงานเต้นรำหน้ากากนั่น Masquerade (2010)
To a masquerade ball. Tonight.งานเต้นรำหน้ากาก คืนนี้ Masquerade (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masqueCareless words and deeds masquerade of love.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวโขน[] (hūakhōn) EN: actor's mask ; mask   FR: masque d'acteur [m]
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close   FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
หน้ากาก[n.] (nākāk) EN: mask ; disguise   FR: masque [m]
หน้ากากอนามัย[n. exp.] (nākāk anāmai) FR: masque antiseptique [m]
หน้ากากออกซิเจน[n. exp.] (nākāk ǿksijēn) EN: oxygen mask   FR: masque à oxygène [m]
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight   FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī nā dam) EN: Masked Booby   FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn nā dam) EN: Black-faced Bunting   FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
สวมหน้ากาก[v. exp.] (sūam nākāk) FR: porter un masque

CMU English Pronouncing Dictionary
MASQUERADE    M AE2 S K ER0 EY1 D
MASQUERADING    M AE2 S K ER0 EY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masque    (n) (m aa1 s k)
masques    (n) (m aa1 s k s)
masquerade    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d)
masqueraded    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d i d)
masquerades    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d z)
masquerading    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maskenspiel {n} | Maskenspiele {pl}masque | masques [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮装舞踏会[かそうぶとうかい, kasoubutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
仮面劇[かめんげき, kamengeki] (n) masque; mask [Add to Longdo]
仮面舞踏会[かめんぶとうかい, kamenbutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade [Add to Longdo]
変装[へんそう, hensou] (n,vs) disguise; masquerade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] masquerade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偽装[ぎそう, gisou] masquerade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masque \Masque\, n.
   A mask; a masquerade.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masque
   n 1: a party of guests wearing costumes and masks [syn:
      {masquerade}, {masquerade party}, {masque}, {mask}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 masque [mask]
   mask
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top