Search result for

martyr

(53 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyr-, *martyr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyr[N] ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน, See also: ผู้ยอมพลีชีพ
martyr[N] ผู้ทุกข์ทรมาน, See also: ผู้ทนทุกข์, Syn. sufferer
martyr[N] ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ, See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyr[VT] ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา, See also: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
martyred[ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
martyrdom[N] ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain
martyrize[VT] ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize[VT] ทำให้ทุกข์ทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The martyr's heart is beating dangerously slow.หัวใจของผู้ยอมทรมาน เต้นช้าจนถึงระดับอันตราย Last Resort (2008)
Who's the martyr now?ตอนนี้ใครเป็นผู้สละตน Last Resort (2008)
He's supposed to do a martyrdom operation but he doesn't wanna fucking die.ความจริงเขาต้องปฏิบัติการพลีชีพ แต่เสือกกลัวตายขึ้นมา Body of Lies (2008)
They said they need me to become shahid for martyrdom.พวกเขาต้องการให้ฉันไปปฏิบัติการ เป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
When a man knows too much, they say martyrdom.ถ้าใครรู้มากไป จะถูกส่งไปเป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
You know, I know enough to be martyred.มากเลย มากพอจะต้องถูกพลีชีพ Body of Lies (2008)
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ Body of Lies (2008)
The senator wants to play hero... he can be a martyr to his own cause.ท่านวุฒิต้องการเป็นฮีโร่ เค้าจะเป็นนักบุญ จากเหตุการณ์นี้เลยล่ะ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Ekin Bulut died a martyr during station ambush.เอคิน บูเลธ ตายอย่างสมเกียรติ.. ระหว่างการถูกโจมตีที่สถานี The Breath (2009)
If we die a martyr, the government will pay reparation.- ถ้าเราตายในหน้าที่.. รัฐจะชดเชยให้เรา - จ่ายให้เท่าไหร่วะ? The Breath (2009)
Then you're a martyr and you'll go straight to heaven.งั้นนายก็ถือว่า ตายในหน้าที่.. ได้ขึ้นสวรรค์ทันทีเลยไง The Breath (2009)
I'm becoming a martyr if I die here?ว่าฉันจะถือว่าตายในหน้าที่ The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death   FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYR    M AA1 R T ER0
MARTYRE    M AA0 R T AY1 R
MARTYRS    M AA1 R T ER0 Z
MARTYRED    M AA1 R T ER0 D
MARTYRDOM    M AA1 R T ER0 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyr    (v) (m aa1 t @ r)
martyrs    (v) (m aa1 t @ z)
martyred    (v) (m aa1 t @ d)
martyrdom    (n) (m aa1 t @ d @ m)
martyring    (v) (m aa1 t @ r i ng)
martyrdoms    (n) (m aa1 t @ d @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer [Add to Longdo]
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] (n) martyr [Add to Longdo]
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P) [Add to Longdo]
殉難者[じゅんなんしゃ, junnansha] (n) victim; martyr [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyr \Mar"tyr\, n. [AS., from L. martyr, Gr. ma`rtyr, ma`rtys,
   prop., a witness; cf. Skr. sm[.r] to remember, E. memory.]
   [1913 Webster]
   1. One who, by his death, bears witness to the truth of the
    gospel; one who is put to death for his religion; as,
    Stephen was the first Christian martyr. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To be a martyr, signifies only to witness the truth
       of Christ; but the witnessing of the truth was then
       so generally attended with persecution, that
       martyrdom now signifies not only to witness, but to
       witness by death.           --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, one who sacrifices his life, his station, or what
    is of great value to him, for the sake of principle, or to
    sustain a cause.
    [1913 Webster]
 
       Then if thou fall'st, O Cromwell,
       Thou fall'st a blessed martyr !    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyr \Mar"tyr\, v. t. [imp. & p. p. {Martyred}; p. pr. & vb.
   n. {Martyring}.]
   1. To put to death for adhering to some belief, esp.
    Christianity; to sacrifice on account of faith or
    profession. --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. To persecute; to torment; to torture. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The lovely Amoret, whose gentle heart
       Thou martyrest with sorrow and with smart.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Racked with sciatics, martyred with the stone.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martyr
   n 1: one who suffers for the sake of principle [syn: {martyr},
      {sufferer}]
   2: one who voluntarily suffers death as the penalty for refusing
     to renounce their religion
   v 1: kill as a martyr; "Saint Sebastian was martyred"
   2: torture and torment like a martyr [syn: {martyr},
     {martyrize}, {martyrise}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 martyr
   martyr
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 martyr [martir]
   martyr
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 martyr
   martyr
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 martyr
   martyr
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top