Search result for

mare

(71 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mare-, *mare*
Possible hiragana form: まれ
English-Thai: Longdo Dictionary
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mare[N] ม้าหรือลาตัวเมีย, See also: ม้าตัวเมียที่โตเต็มที่, Syn. femalehorse, brood, filly
mare[N] ฝันร้าย (คำโบราณ), Syn. nightmare
mare[N] พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร, Syn. moonscape, rill
Marengo[N] หมู่บ้านในอิตาลี
mare's-nest[N] สิ่งลวงตา, Syn. deception, hoax
mare nostrum[N] ชื่อโรมันของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mare(แมร์) n. ม้าตัวเมียที่โตเต็มที่,สัตว์ตัวเมียที่โตเต็มที่
amarelle(แอม' มะเรล) n. ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวจำพวก Prunus ceasus (sour cherry)
broodmaren. ม้าตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
nightmare(ไนทฺ'แมร์) n. ฝันร้าย,สภาวะที่โศกเศร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
mare(n) แม่ม้า,ลาตัวเมีย
nightmare(n) ฝันร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You oughta tame that little mare of yours.คุณ แน่ เชื่อง ที่ ม้า น้อย ของ คุณ I Spit on Your Grave (2010)
Looks like you ran a red light on Marengo Avenue at 9:30 p.m. on November 16.รู้สึกนายจะฝ่าไฟแดง\ ที่ถนนมาเรนโกนะ วันที่ 16 พฤศจิกายน\ เวลา 9.30 น. The Excelsior Acquisition (2010)
Marek. Stefanski. For the love of God!มาเร็ค สเตฟานสกี้ พระเจ้าช่วย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Marek Stefanski.มาเร็ค สเตฟานสกี้ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Sounds like a Mare.คงจะเป็นแมร์(ลา) Scream a Little Dream (2011)
Different kind of Mare.คนละแมร์กัน Scream a Little Dream (2011)
Mares give humans bad dreams and feed on the resulting fear.แมร์ทำให้มนุษย์ฝันร้าย และกินจากความกลัว Scream a Little Dream (2011)
And mares usually aren't so toxic.แต่ปกติแมร์ก็ไม่เก่งกาจขนาดนี้ Scream a Little Dream (2011)
Mares only feed on those who slumber.แมร์หากินแต่กับคนที่หลับ Scream a Little Dream (2011)
I think the Mare established a psychic connection with you, the first time she was on top of you.แมร์คงทำการเชื่อมต่อทางกาย ตอนที่เขาขึ้นคร่อมเธอ Scream a Little Dream (2011)
The Mare--ตัวแมร์ Scream a Little Dream (2011)
I feel like the Mare still has a psychic link to--มันเหมือนว่าแมร์ยังผูกจิตกับฉัน Scream a Little Dream (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, หัย, , Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, มัย, Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
บ่อ[n.] (bø) EN: pond ; pool   FR: mare [f] ; bassin [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ฝันร้าย[n. exp.] (fan rāi) EN: nightmare ; bad dream   FR: cauchemar [m] ; mauvais rêve [m] ; rêve affreux [m]
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams   FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
คลื่นยักษ์[n. exp.] (khleūn yak) EN: tsunami   FR: raz-de-marée [m] ; tsunami [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARE    M EH1 R
MARES    M EH1 R Z
MARET    M AA1 R EY0 T
MAREZ    M AA0 R EH1 Z
MAREK    M AA1 R EH0 K
MAREAN    M AA0 R IY1 N
MARESH    M AE1 R AH0 SH
MARENO    M AA0 R EH1 N OW0
MARE'S    M EH1 R Z
MARETT    M AE1 R EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mare    (n) (m e@1 r)
mares    (n) (m e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stute {f} [zool.] | Stuten {pl}mare | mares [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
とまれ[, tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case [Add to Longdo]
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
アマレット[, amaretto] (n) amaretto (ita [Add to Longdo]
タマレ;タマレス;タマーレ;タマーレス[, tamare ; tamaresu ; tama-re ; tama-resu] (n) tamale (spa [Add to Longdo]
テレコムマレーシア[, terekomumare-shia] (n) {comp} Telecom Malaysia [Add to Longdo]
ナイトメア[, naitomea] (n) nightmare [Add to Longdo]
マーマレード;ママレード[, ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade [Add to Longdo]
マレーガビアル[, mare-gabiaru] (n) false gharial (Tomistoma shlegelii) [Add to Longdo]
マレーシア[, mare-shia] (n) Malaysia; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lái, ㄌㄞˊ, ] mare, #226,462 [Add to Longdo]
母马[mǔ mǎ, ㄇㄨˇ ㄇㄚˇ, / ] mare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレコムマレーシア[てれこむまれーしあ, terekomumare-shia] Telecom Malaysia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mare \Mare\, n. [AS. mara incubus; akin to OHG. & Icel. mara;
   cf. Pol. mora, Bohem. m[*u]ra.] (Med.)
   Sighing, suffocative panting, intercepted utterance, with a
   sense of pressure across the chest, occurring during sleep;
   the incubus; -- obsolete, except in the compound nightmare.
   [1913 Webster]
 
      I will ride thee o' nights like the mare. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mare \Mare\ (m[^a]r), n. [OE. mere, AS. mere, myre, fem of AS.
   mearh horse, akin to D. merrie mare, G. m[aum]hre, OHG. marah
   horse, meriha mare, Icel. marr horse, OCelt. marka (Pausan.
   19, 19,4), Ir. marc, W. march. Cf. {Marshal}.]
   The female of the horse and other equine quadrupeds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 maria \maria\ n. pl.
   1. (Astron.) Plural form of {mare}, a dark region of
    considerable extent on the surface of the moon.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Bot.) A valuable timber tree of Panama.
 
   Syn: Calophyllum longifolium.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mare
   n 1: female equine animal [syn: {mare}, {female horse}]
   2: a dark region of considerable extent on the surface of the
     moon [syn: {mare}, {maria}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mare [marə]
   fame; hearsay; renown; repute; rumor; rumour
   advice; announcement; communication; message; notice; report
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mare
   sea
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Mare
    Arabian Sea
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 mare
    sea
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top