Search result for

mante

(76 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mante-, *mante*
Possible hiragana form: まんて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mantel[N] หิ้งที่อยู่เหนือเตาผิง, Syn. fireboard
manteltree[N] ไม้ขวางที่วางบนเตาผิง
mantelpiece[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-piece[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-shelf[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manteau(แมน'โท) n เสื้อคลุม
mantel(แมน'เทิล) n. หิ้งบนเตาไฟผิง,หิ้งเหนือเตาไฟผิง.
mantelet(แมน'ทะเลท) n. หิ้งสั้นเหนือเตาไฟผิง
portmanteau(พอร์ทแมน'โท) n. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่ใช้ในการเดินทาง,คำผสม pl. -teaus,-teaux

English-Thai: Nontri Dictionary
mantel(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
portmanteau(n) กระเป๋าหิ้ว,กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why are you still after this general's head? For your mantel?คุณยังสนเจ้านายพลนั่นอยู่ใช่ไหม หรือมีเป้าหมายอื่น ? Quantum of Solace (2008)
So Katherine has a picture that I painted for Mike hanging over her mantelpiece.คือแคทเทอรีนมีรูปวาดที่ฉันวาดให้กับไมค์ แขวนอยู่บนหิ้ง Crime Doesn't Pay (2009)
Katherine hung one of Mike's paintings over the mantel till she found out Susan painted it.แคทเทอรีนแขวนรูปวาดของไมค์ไว้บนหิ้ง จนเมื่อเธอพบว่าซูซานเป็นคนวาด Crime Doesn't Pay (2009)
I just wanted a clean mantelpiece.ฉันแค่อยากจะทำความสะอาดหิ้งเท่านั้น Crime Doesn't Pay (2009)
- [rapping] discoteca, muneca, la biblioteca es en bigote grande, perro, manteca.Discoteca, muneca, la biblioteca es en bigote grande, perro, manteca. Debate 109 (2009)
- manteca, bigote, gigante-- - cut, cut.Manteca, bigote, gigante... คัท คัท Debate 109 (2009)
It's in there. On the mantelpiece!มันอยู่ในนั้น อยู่บนหิ้งบูชา Episode #1.1 (2010)
The two of them now share a coffee can on my mother's mantel.ที่บนหิ้งของแม่ฉันเรียบร้อย The Engagement Reaction (2011)
He's on my mantel.มันอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิง Duress (2012)
I'm going to give it to my father and tell him to put it on the mantelpiece and imagine it's a first-class degree in medicine.ฉันจะเอาไปให้พ่อของฉัน และบอกให้เขาวางไว้บนหิ้ง และคิดว่ามันเป็นระดับชั้นแรกในการแพทย์ Rush (2013)
The Master's mantel ... was there for the taking ... and you threw it all away.และคุณพัดมันออกไป ทำไม? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
There's not gonna be a stocking on your mantel for Jimmy Butler at your place?จุดไม่ติด อยู่ฉลองคนเดียวเหรอ Office Christmas Party (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manteIt's on the mantelpiece.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กั้ง[n. prop.] (kang) EN: Mantis shrimp   FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
คำสนธิ[n. exp.] (kham sonthi) EN: portmanteau ; portmanteau word   FR: mot-valise [m]
เครื่องพิมพ์[n. exp.] (khreūangphim) EN: printer ; computer printer   FR: imprimante [f]
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก[n. exp.] (khreūangphim baēp phon meuk) EN: inkjet printer   FR: imprimante à jet d'encre [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphim døt maēthrik) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer   FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
เครื่องพิมพ์เลเซอร์[n. exp.] (khreūangphim lēsoē) EN: laser printer   FR: imprimante laser [f]
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
แมงม้า[n.] (maēng mā) EN: mantis   FR: mante (religieuse) [f]
แมลงม้า[n.] (malaēng mā) EN: mantis   FR: mante (religieuse) [f]
นางบำเรอ[n.] (nāng bamroē) EN: mistress   FR: maîtresse [f] ; amante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANTEI    M AE1 N T AY0
MANTEL    M AE1 N T AH0 L
MANTER    M AE1 N T ER0
MANTEY    M AE1 N T IY0
MANTEER    M AE2 N T IY1 R
MANTELL    M AE0 N T EH1 L
MANTEUFEL    M AE1 N T OY0 F AH0 L
MANTERNACH    M AE1 N T ER0 N AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mantel    (n) (m a1 n t l)
mantels    (n) (m a1 n t l z)
Mantegna    (n) (m a n t e g n @)
mantelpiece    (n) (m a1 n t l p ii s)
mantelpieces    (n) (m a1 n t l p ii s i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
満点[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mantel {m}; Jacke {f}; Jackett {n} | Mäntel {pl}; Jacken {pl}coat | coats [Add to Longdo]
Mantel {m}jacket; liner; shell; wrap [Add to Longdo]
Mantel {m}; Ummantelung {f}; Armierung {f}; Scheide {f}; Futteral {n}sheath [Add to Longdo]
Mantel {m} | Mäntel {pl}cloak | cloaks [Add to Longdo]
Mantel {m} | Mäntel {pl}mantle | mantles [Add to Longdo]
Mantel eines optischen Leiters [techn.]cladding [Add to Longdo]
Mantelblech {n}jacket sheet [Add to Longdo]
Mantelflansch {m} für Vorkammer [techn.]shell flange channel end [Add to Longdo]
Mantelkühler {m}shell type cooler [Add to Longdo]
Mantelleitung {f}non-metallic sheated cable [Add to Longdo]
Mantelreibung {f}carcass friction [Add to Longdo]
Mantelmöwe {f} [ornith.]Great Black-backed Gull (Larus marinus) [Add to Longdo]
Mantelbussard {m} [ornith.]Mantled Hawk [Add to Longdo]
Mantelwollrücken {m} [ornith.]Lined Antshrike [Add to Longdo]
Mantelkardinal {m} [ornith.]Yellow-billed Cardinal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
イオマンテ;イヨマンテ[, iomante ; iyomante] (n) Ainu bear festival (ain [Add to Longdo]
セマンティクス;セマンティックス[, semanteikusu ; semanteikkusu] (n) semantics [Add to Longdo]
セマンティック[, semanteikku] (n) semantic [Add to Longdo]
セマンティックウェブ[, semanteikkuuebu] (n) semantic web [Add to Longdo]
セマンティックエラー[, semanteikkuera-] (n) {comp} semantic error [Add to Longdo]
セマンティックディファレンシャル法[セマンティックディファレンシャルほう, semanteikkudeifarensharu hou] (n) (See SD法) semantic differential method [Add to Longdo]
パー璧[パーぺき, pa-peki] (adj-na) (obsc) (col) (sl) (portmanteau of two words) (See パーフェクト,完璧) perfect [Add to Longdo]
マンティス[, manteisu] (n) mantis [Add to Longdo]
マンテルピース[, manterupi-su] (n) mantelpiece [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
満点[まんてん, manten] hoechste_Punktzahl, beste_Zensur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top