Search result for

manila

(35 entries)
(0.0494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manila-, *manila*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Manila[N] กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
Manila paper[N] กระดาษทำจากป่านมะนิลา
Manila tamarind[N] มะขามเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were killed in an explosion in Manila.พวกเขาตายในการระเบิดที่มะนิลา S.O.B. (2009)
So do you, though I do question your manila evening bag.แต่หนูสงสัยเรื่องกระเป๋าที่แม่ถือมากกว่า Touch of Eva (2010)
- We should have used a manila envelope.- ใส่ซองเอกสารยังได้ Horrible Bosses (2011)
I mean, I remember getting kicked out of preschool because I was having panic attacks when they made us use manila paper, but...จำได้ว่าเคยโดนไล่ ออกจากโรงเรียนอนุบาล เพราะตื่นเต้นตกใจมากเกิน ตอนเขาให้ทำงานฝีมือ จากกระดาษสา แต่... Born This Way (2011)
Left two hours after Emily's murder on a flight to Manila.บินไปมะนิลา หลังจากที่เอมิลี่ถูกฆ่า 2 ชั่วโมง Ka Ho' Oponopono (2012)
Last call for Hawaiian Airlines flight 455, direct service to Manila.เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับ ฮาวายเอี้ยน แอร์ไลน์ ไฟฟ์ 455 บินตรงไปยังกรุงมะนิลา Pu'olo (2012)
We will have plenty of fresh supplies after we stop in Manila.เราจะมีอาหารสดมากมาย หลังจากเราแวะที่มะนิลา Life of Pi (2012)
It was four days out of Manila, above the Mariana trench, the deepest part on earth.มันเป็นวันที่สี่หลังออกจากมะนิลา เหนือช่องแคบมาเรียนา ส่วนที่ลึกที่สุดบนโลก Life of Pi (2012)
The rematch drew the biggest audience since the Thrilla in Manila nine years earlier.การแข่งขันเข้ามา ผู้ชมที่ใหญ่ที่สุด ... ตั้งแต่ Thrilla ในมะนิลา เก้าปีก่อน Grudge Match (2013)
The Rumble in the Jungle, the Thrilla in Manila.ดังก้องในป่าที่ Thrilla ในมะนิลา Grudge Match (2013)
And then, only six months later the second attack hit Manila.จนกระทั่ง 6 เดือนต่อมา... การโจมตีครั้งที่ 2 เกิดขึ้นที่มะนิลา... Pacific Rim (2013)
- That's right. Manila.- ใช่ครับ ที่มะนิลา Pacific Rim (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manilaThe ship is about to sail for Manila tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะขามเทศ[N] Manila tamarind, Example: เด็กๆ กำลังกินมะขามเทศจากฝักที่ร่วงอยู่ใต้ต้น, Count unit: ต้น, ฝัก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pithecellobium dulce Benth. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะขามเทศ[n.] (makhāmthēt) EN: Manila tamarind   
หมากนวล[n. exp.] (māk nūan) EN: Manila palm ; Christmas palm   
มะนิลา = มนิลา[n. prop.] (Manilā) EN: Manila   FR: Manille
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā) EN: Royal Thai Embassy in Manila   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANILA    M AH0 N IH1 L AH0
MANILA'S    M AH0 N IH1 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manila    (n) (m @1 n i1 l @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manilapapageiamadine {f} [ornith.]Green-faced Parrot Finch [Add to Longdo]
Manila (Hauptstadt der Philippinen)Manila (capital of Philippines) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニラ[, manira] (n) Manila; (P) [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
浅蜊;蛤仔;鯏[あさり;アサリ, asari ; asari] (n) Manila clam (Ruditapes philippinarum) [Add to Longdo]
茶封筒[ちゃぶうとう, chabuutou] (n) brown envelope; manila envelope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马尼拉[Mǎ ní lā, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ, / ] Manila (capital of Philippines) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manila \Ma*nil"a\, Manilla \Ma*nil"la\, a.
   1. Of or pertaining to Manila or Manilla, the capital of the
    Philippine Islands; made in, or exported from, that city.
    [1913 Webster]
 
   2. {Manila paper} or the color of {manila paper}.
    [PJC]
 
   {Manila cheroot} or {Manila cigar}, a cheroot or cigar made
    of tobacco grown in the Philippine Islands.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manila
   n 1: a strong paper or thin cardboard with a smooth light brown
      finish made from e.g. Manila hemp [syn: {manila}, {manila
      paper}, {manilla}, {manilla paper}]
   2: the capital and largest city of the Philippines; located on
     southern Luzon [syn: {Manila}, {capital of the Philippines}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 manila
 
 1. Manila, Filipin adalarının başşehri
 2. Manila keneviri
 3. Manila purosu. Manila paper Manila kenevirinden Yapılmış sağlam ambalaj kağıdı Manila rope. Manila kenevirinden yapılmış halat.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top