Search result for

mandate

(46 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandate-, *mandate*
Possible hiragana form: まんだて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandate[N] คำสั่ง, See also: ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. command, decree, order, commission
mandate[VT] สั่งการ, See also: ออกคำสั่ง, ควบคุม, บังคับ
mandate[VT] มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง), See also: ให้อำนาจ
mandated[N] ซึ่งได้รับคำสั่ง, Syn. adminstered, assigned, ordered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
mandate(vt) ทำให้อยู่ในอาณัติ,มอบอำนาจ,ออกประกาศิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mandateอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandate๑. คำสั่งศาลสูง (ป. วิ. แพ่ง)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. อาณัติ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandate of heavenอาณัติแห่งสวรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandate territoryอาณาเขตในอาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandated territoryอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandateอาณัติ [การทูต]
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Leaving the Jade Warlord in charge by mandate of Heaven.ปล่อยให้แม่ทัพหยกปกครอง ภายใต้อาณัติแห่งสวรรค์ The Forbidden Kingdom (2008)
The reality is the International Whaling Commission does have a mandate to look at issues affecting dolphins, but the Japanese are trying to legitimize a practice that just about every country in the world has said no to.แต่มันก็เป็นหน่วยงานเดียวที่มีในตอนนี้ IWC ห้ามการล่าวาฬเพื่อการค้าในปี 1986 1 ปีต่อมา ญี่ปุ่นตอบรับด้วยการเพิ่มจำนวนการสังหารโลมา อีก 3 เท่าตัว และเริ่มโครงการวิจัยเกี่ยวกับวาฬขนาดใหญ่ มีวลีอยู่หนึ่งวลี The Cove (2009)
Gave me a very strong mandate to shake things up. Great.หนูคิดว่าจากมติเอกฉันท์ ทำให้หนูมีอำนาจมากในการสั่งงาน Mattress (2009)
Or by papal mandate.หรือโดยสันตะปาปาอาณัติ. Angels & Demons (2009)
We have a mandate from government to develop a safe and clean energy source... based on fusion technology.ดังนั้น นอร์ทมอร์ ซื้อที่นี่ จากรัฐบาลกลาง ใช่ไหม ? ไม่ใช่, เราเช่ามัน Edge of Darkness (2010)
You mean the mathematics teacher from Wisconsin? I'd say not our mandate.มันเป็นแค่ครูสอนเลขที่มหาลัยในชนบท ฉันว่าเค้าไม่เป็นไรหรอก The Tourist (2010)
Not our mandate.ภารกิจเราไม่ได้ไว้คุ้มครองมัน The Tourist (2010)
If the beard... if the scarce-bearded Caesar hath not sent you his powerful mandate...หากหนวด หากซีซ่าหนวดยาว Hath not sent you his powerful mandate... The Glamorous Life (2010)
This is being mandated at the district level, guys.มันอยู่ในอาณัติของระดับการทำงาน Audition (2010)
I know that, uh, a lot of you are only here because this has been mandated.ผมรู้ข่าวเรื่องนั้น... เรื่องมากมายของคุณ คุณมาที่นี่กันเพราะถูกสั่งให้มา With You I'm Born Again (2010)
Name-calling aside, once these matters come to light we are mandated to address them promptly and swiftly.อย่าด่ากันค่ะ ทันทีที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เรามีหน้าที่ให้จัดการมันโดยทันที และอย่างรวดเร็ว The Math Class (2011)
Quinn, I don't think you can mandate who pairs up for Nationals, all right?ควิน ครูว่าเธอคงจะมา กะเกณฑ์ไม่ได้หรอกนะ ว่าใครจะร้องคู่กันในระดับประเทศ ใช่ไหม? Rumours (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณัติ[N] mandate, See also: regulation, order, command, injunction, ordinance, Syn. ข้อบังคับ, คำสั่ง, กฎ, Example: เขามีความเป็นอยู่ง่ายๆ จึงไม่ชอบอยู่ในอาณัติหรือข้อบังคับวินัยของใครได้นานๆ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
มอบอำนาจ[v. exp.] (møp-amnāt) EN: authorize ; assign authority   FR: accréditer ; mandater
สั่งจ่าย[v. exp.] (sang jāi) EN: order to pay for ; demand payment ; request payment   FR: mandater

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDATE    M AE1 N D EY2 T
MANDATED    M AE1 N D EY2 T AH0 D
MANDATES    M AE1 N D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandate    (v) (m a1 n d ei t)
mandated    (v) (m a1 n d ei t i d)
mandates    (v) (m a1 n d ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wählerauftrag {m}mandate (given by the electorate) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンデート[, mande-to] (n) (See 負託) mandate [Add to Longdo]
委任統治[いにんとうち, inintouchi] (n) mandate [Add to Longdo]
医者の指図[いしゃのさしず, ishanosashizu] (n) doctor's mandate [Add to Longdo]
運用委託[うんよういたく, unyouitaku] (n) mandate (e.g. to use resources); lease (e.g. to use facilities) [Add to Longdo]
国民服[こくみんふく, kokuminfuku] (n) national uniform (such as mandated for Japanese males in 1940) [Add to Longdo]
指図(P);指し図[さしず, sashizu] (n,vs,adj-no) instruction; mandate; directions; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mandate \Man"date\, n. [L. mandatum, fr. mandare to commit to
   one's charge, order, orig., to put into one's hand; manus
   hand + dare to give: cf. F. mandat. See {Manual}, {Date} a
   time, and cf. {Commend}, {Maundy Thursday}.]
   1. An official or authoritative command, order, or
    authorization from a superior official to a subordinate;
    an order or injunction; a commission; a judicial precept.
    [1913 Webster]
 
       This dream all-powerful Juno; I bear
       Her mighty mandates, and her words you hear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: (Politics) An authorization to carry out a specific
    public policy, given by the electorate to their
    representatives; -- it is considered to be implied by the
    election of a candidate by a significant margin after that
    candidate has campaigned with that policy as a prominent
    element of the campaign platform.
    [PJC]
 
   3. Hence: Authorization by a multinational body to a nation
    to administer the government and affairs of a territory,
    usually a former colony; as, termination of the British
    mandate in Palestine.
    [PJC]
 
   4. (Canon Law) A rescript of the pope, commanding an ordinary
    collator to put the person therein named in possession of
    the first vacant benefice in his collation.
    [1913 Webster]
 
   5. (Scots Law) A contract by which one employs another to
    manage any business for him. By the Roman law, it must
    have been gratuitous. --Erskine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandate
   n 1: a document giving an official instruction or command [syn:
      {mandate}, {authorization}, {authorisation}]
   2: a territory surrendered by Turkey or Germany after World War
     I and put under the tutelage of some other European power
     until they are able to stand by themselves [syn: {mandate},
     {mandatory}]
   3: the commission that is given to a government and its policies
     through an electoral victory
   v 1: assign under a mandate; "mandate a colony"
   2: make mandatory; "the new director of the school board
     mandated regular tests"
   3: assign authority to

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mandate [mandaːtə] (n) , pl.
   mandates
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top