Search result for

malle

(84 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malle-, *malle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mallet[N] เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนฆ้อน (เช่น ใช้สำหรับตอกสิ่ว)
mallet[N] ไม้สำหรับตีลูกในกีฬาโปโลหรือกีฬาตีคลี, See also: ไม้ตีคลี, Syn. club, maul
malleus[N] กระดูกค้อนในหูชั้นกลาง
malleable[ADJ] ที่สามารถตีเป็นแผ่นบางๆ หรือรูปร่างต่างๆ ได้, Syn. flexible, plaint
malleable[ADJ] ว่าง่าย, See also: อ่อนโยน, หัวอ่อน, Syn. flexible, plaint
malleability[N] การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง
malleableness[N] การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดแปลงได้,เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
mallee(แมล'ลี) n. ต้นยูคาลิปตัสเตี้ย
mallemuck(แมล'ละมัค) n. นกทะเล
mallet(แมล'ลิท) n. ตะลุมพุก,ไม้ตีคลี,ไม้ตีลูกโครเก้, Syn. croquet

English-Thai: Nontri Dictionary
malleable(adj) บิดไปมาได้,ดัดแปลงได้ง่าย
mallet(n) ตะลุมพุก,ไม้ตีคลี,ค้อนไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malleolus, externalตาตุ่มนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malleolus, internalตาตุ่มใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mallet finger; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malleusกระดูกรูปค้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malleolarเกี่ยวกับกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleoliตาตุ่ม, กระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleolusตาตุ่ม, กระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleolus, Lateralกระดูกตาตุ่มด้านนอก, ปุ่มกระดูกตาตุ่มด้านนอก, ตาตุ่มด้านนอก, ตาตุ่มนอก [การแพทย์]
Malleolus, Medialกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มใน, ปุ่มกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มอันใน, ด้านหลังกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleolus, Medianด้านหลังต่อตาตุ่มของข้อเท้าด้านใน [การแพทย์]
Mallerotomyการผ่าตัดส่วนของตาตุ่มด้านนอกออกเพื่อจัดกระดูก [การแพทย์]
Malleusกระดูกฆ้อน, กระดูกรูปฆ้อน, ฆ้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, Lauryn ward never strung him up in a barn and pummeled him with a mallet like the little pint of piss Henley did.เหมือนอย่างนังระยำ เฮนลีย์คนนั้นทำเลย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Well, sure it is-- look at all those remodeled lateral malleolus fractures.ก็ได้ ดูที่กระดูกด้านข้างซิ มีรอยแตก The X in the File (2010)
A blunt, malleable projectile moving at a relatively slow speed.ไม่มีคม เครื่องยิงเป็นของหัวอ่อน ส่งผลให้มีแรงเคลื่อน ไปข้างหน้าค่อนข้างช้า The Body and the Bounty (2010)
Your gait and the contour of your ankle indicate that you've suffered compound fractures to the medial and the lateral malleolus.จากท่าเดินและการเขยื้อน หัวเข่าของคุณ บ่งบอกได้ว่า คุณทรมานจากรอยแตกร้าว จากตรงส่วน ที่อยู่ตรงกลางและส่วน The Bones That Weren't (2010)
Lateral mallebious.ที่อยู่ด้านข้างหัวเข่า The Bones That Weren't (2010)
AS A BENDABLE, MALLEABLE MATERIALริชาร์ด แมสี ยังคง พยายามที่จะตอบคำถามว่า Beyond the Darkness (2010)
I mean, Gail's body was beaten in a very specific way-- a mallet to the hands and feet.ผมหมายถึงร่างของกิลถูกซ้อม ในแบบที่เฉพาะ ค้อนไม้ตีที่มือและเท้า Today I Do (2011)
Human beings are malleable.มนุษย์ ว่าง่าย Lonelyhearts (2011)
And the secret is you dry the stones, and then you break them with a mallet.สตาร์คจะไม่เสี่ยงเคลื่อนพล มาต่อกรกับแคสเตอร์ลี่ ร็อค The Prince of Winterfell (2012)
Malleus maleficarum.เมลลิเอียส เมลลิฟิเครั่ม Crystal (2012)
Conrad is a cunning man, and Lydia's the very definition of malleable.คอนราดเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ และลิเดียถือเป็นคำจำกัดความ ของคำว่าหัวอ่อน Reckoning (2012)
I mean, look at all the old stuff he's got -- a cricket mallet, golf clubs, a Kendo sword, archery equipment.ฉันหมายถึง ดูทั้งหมด มีแต่ของเก่าๆที่เขามี ไม้ คลิ๊กเก็ต ไม้กอล์ฟ ดาบเคนโด้ อุปกรณ์ยิงธนู Heartache (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้อน[N] hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
ตะลุมพุก[N] mallet, See also: rice-pounding mallet, pestle with a handle at right angles, Syn. ไม้ตำข้าว, กระลุมพุก, Example: ชาวบ้านใช้ไม้ตะลุกพุกตำข้าว, Count unit: อัน, ท่อน, Thai definition: ไม้ท่อนกลมๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่ามาก
กระลุมพุก[N] mallet, Syn. ไม้ตะลุมพุก, ไม้ตำข้าว, ตะลุมพุก, Thai definition: ไม้ท่อนกลมๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่ามาก
เหล็กหล่อ[N] cast iron, See also: malleable iron, pig iron, Syn. เหล็กหลอม, เหล็กถลุง, Example: เหล็กหล่อมักจะแข็งกว่าเหล็กกล้า, Thai definition: เหล็กที่ได้มาจากเตาถลุง มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ 2.2 - 4.5 นอกจากนี้ยังมีธาตุแมงกานีส ฟอสฟอรัส ซิลิคอน และกำมะถันปนอยู่ด้วย หลอมละลายที่ประมาณ 1200 ํ ซ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบเดินทาง[n. exp.] (hīp doēnthāng) FR: malle [f]
ค้อน[n.] (khøn) EN: hammer ; mallet ; gavel   FR: marteau [m]
กินรูป [v.] (kinrūp) EN: look smaller than reality ; mistake a small size for a large size   
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekkasān) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio   FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
เหล็กหล่อ[n.] (lek lø) EN: cast iron ; malleable iron ; pig iron   FR: fonte [f]
น้อยลง[X] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate   FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
ตาตุ่ม[n.] (tātum) EN: malleolus ; anklebone   FR: malléole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALLE    M AE1 L
MALLEY    M AE1 L IY0
MALLET    M AE1 L AH0 T
MALLER    M AO1 L ER0
MALLEN    M AO1 L AH0 N
MALLEK    M AE1 L IH0 K
MALLERY    M AE1 L ER0 IY0
MALLETT    M AE1 L AH0 T
MALLETON    M AE1 L AH0 T AH0 N
MALLETTE    M AH0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mallet    (n) (m a1 l i t)
mallets    (n) (m a1 l i t s)
malleable    (j) (m a1 l i@ b l)
malleability    (n) (m a2 l i@ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thermometerhuhn {n} [ornith.]Malle Fowl [Add to Longdo]
Malleescheindrossel {f} [ornith.]Southern Scrub Robin [Add to Longdo]
Malleeborstenschwanz {m} [ornith.]Mallee Emu Wren [Add to Longdo]
Malleeschwatzvogel {m} [ornith.]Black-eared Miner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] (n) (1) (e.g. 〜より小さい) less than ...; (2) (e.g. より小さい〜) smaller ... [Add to Longdo]
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic) [Add to Longdo]
スモールアイ・ラビットフィッシュ;スモールアイラビットフィッシュ[, sumo-ruai . rabittofisshu ; sumo-ruairabittofisshu] (n) smalleyed rabbitfish (Hydrolagus affinis); Atlantic chimaera; deepwater chimaera [Add to Longdo]
ナミシュモクザメ;スモールアイ・ハンマーヘッド;スモールアイハンマーヘッド[, namishumokuzame ; sumo-ruai . hanma-heddo ; sumo-ruaihanma-heddo] (n) smalleye hammerhead (Sphyrna tudes, species of hammerhead shark common in the western Atlantic) [Add to Longdo]
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus) [Add to Longdo]
マリー[, mari-] (n) mallee (var. of eucalyptus) [Add to Longdo]
一回り小さい[ひとまわりちいさい, hitomawarichiisai] (exp,adj-i) a size smaller [Add to Longdo]
一回り小さな[ひとまわりちいさな, hitomawarichiisana] (adj-f) a size smaller [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
延性[えんせい, ensei] (n,adj-no) ductility; malleability [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小槌[xiǎo chuí, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄟˊ, ] mallet; drumstick [Add to Longdo]
手锤[shǒu chuí, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄟˊ, / ] mallet; drumstick [Add to Longdo]
琴锤[qín chuí, ㄑㄧㄣˊ ㄔㄨㄟˊ, / ] mallet; drumstick [Add to Longdo]
锤骨[chuí gǔ, ㄔㄨㄟˊ ㄍㄨˇ, / ] malleus or hammer bone of middle ear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  malle [mal]
     trunk
  

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  malle
     prefer
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top