Search result for

mack

(75 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mack-, *mack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mack[N] เครื่องคอมพิวเตอร์แม็กอินทอช (คำไม่เป็นทางการ)
mackerel[N] ปลาทะเลแม็กเคอเร็ล
mackintosh[N] เสื้อกันฝน, Syn. raincoat
Mackinaw coat[N] เสื้อขนสัตว์หนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mackerel(แมค'เคอเริล) n. ปลาว่ายเร็วชนิดหนึ่งที่มนุษย์นิยมกินเป็นอาหาร
mackintosh(แมค'คินทอช) n. เสื้อฝนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยผ้ายาง,ผ้าดังกล่าว, Syn. macintosh.
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง,คล่องแคล่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
mackerel(n) ปลาแม็คเคอเร็ล
mackintosh(n) เสื้อฝน
smack(n) กลิ่น,รส,ทำนอง,ท่วงท่า
smack(n) การตี,การหวีดร้อง,การต่อยผาง,การจูบเสียงดัง
smack(vi) ตี,หวีดร้อง,ตบ,ต่อยผาง,จูบเสียงดัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Mack, what's going on back there?- แมค เมื้อกี้เกิดอะไรขึ้น? The Gungan General (2009)
This is jerry mackey,ceo.นี่คือ เจอร์รี่ แมคกี้ ประธานกรรมการบริหาร Bad Seed (2009)
I've asked mr. Mackey not to speak during the interview.ผมขอร้องให้คุณแมคกี้ ไม่พูดอะไรระหว่างการสืบสวน Bad Seed (2009)
But mr. Mackey has heard yo concerns,แต่คุณแมคกี้ทราบว่าคุณเป็นห่วงเรื่องนี้ Bad Seed (2009)
Lieutenant,as before,i've asked mr. Mackey not to speak.ผู้หมวด เหมือนคราวที่แล้ว ผมขอให้คุณแมคกี้ไม่ต้องให้การ Bad Seed (2009)
I'd like to speak to mr. Mackey alone.ผมต้องการพูดกับคุณแมคกี้ตามลำพัง Bad Seed (2009)
Mr. Mackey is entitled to legal representation.คุณแมคกี้ให้สิทธิตัวแทนตามกฎหมาย Bad Seed (2009)
I know it's late, so I'll skip the pleasantries and hand things over to our chairman, Richard Mackey.เราเริ่มประชุมช้าแล้ว เพื่อไม่ให้เสียเวลา ดิฉันของเชิญ ท่านประธาน ริชาร์ด แม็คกีย์ ค่ะ TRON: Legacy (2010)
...where ENCOM's chairman, Richard Mackey, will be launching...ซึ่งประธานเอ็นคอม ริชาร์ด แม็คกีย์ จะส่งบริษัทเข้าสู่... TRON: Legacy (2010)
Relax, Mackey.ใจเย็น! แม็คกีย์ ใจเย็นๆ TRON: Legacy (2010)
Mackey, put it up on the big screen. We've gotta almost be there.แมกกี้ เอาขึ้นจอใหญ่เลย เราคงได้เกือบถึงแล้ว The Social Network (2010)
- Mackey.-แมกกี้ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mackToday's breakfast was dried mackerel and miso soup.
mackIt's hot, so you'd better head back quickly. Mackerel goes off so fast that they coined 'fresh-looking rotten fish'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาทู[N] mackerel, Example: คนไทยนิยมบริโภคปลาทูมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ เนื่องจากหาซื้อง่าย และราคาค่อนข้างถูก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Rastrelliger brachysoma ในวงศ์ Scombridae ตัวยาวเรียว แบนข้างเป็นรูปกระสวย คอดหางแคบ ปากกว้างเอียงขึ้นเล็กน้อย มีครีบหลัง 2 ตอน เกล็ดเล็กบาง ข้างหลังสีน้ำเงิน ข้างท้องสีขาวเงิน อาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ผิวน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
เมี่ยงปลาทู[n. exp.] (mīeng plā thū) EN: spicy fried mackerel   
นกกินปลีคอสีทองแดง[n. exp.] (nok kin plī khø sī thøng daēng) EN: Copper-throated Sunbird   FR: Souimanga de Macklot [m] ; Souimanga à gorge cuivrée [m] ; Souimanga cuivré [m]
เผียะ[X] (phia) EN: slapping sound ; slap ; smack   
ปลาอินทรี[n.] (plā insī) EN: Spanish mackerel   FR: maquereau [m]
ปลาอินทรี[n. exp.] (plā insī) EN: Spanish mackerel   
ปลาแมคเคอเรล[n.] (plā maēkkhoērēl) EN: mackerel   FR: maquereau [m]
ปลาโอลาย[n. exp.] (plā ō lāi) EN: mackerel tuna   
ปลาทู[n.] (plā thū) EN: mackerel   FR: maquereau [m]
ปลาทูสด [n. exp.] (plā thū sot) EN: fresh mackerel   FR: maquereau frais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACK    M AE1 K
MACKO    M AE1 K OW0
MACKE    M AE1 K
MACKS    M AE1 K S
MACK'S    M AE1 K S
MACKEY    M AE1 K IY0
MACKEN    M AE1 K AH0 N
MACKIE    M AE1 K IY0
MACKIN    M AE1 K IH2 N
MACKEL    M AE1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mackerel    (n) (m a1 k r @ l)
mackintosh    (n) (m a1 k i n t o sh)
mackintoshes    (n) (m a1 k i n t o sh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสนิยม
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Das ist nicht mein Geschmack.มันไม่ใช่รสนิยมของฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macke {f}kink [Add to Longdo]
Mackinlaytaube {f} [ornith.]Mackinlay's Cuckoo Dove [Add to Longdo]
Mackinnonwürger {m} [ornith.]Mackinnon's Shrike [Add to Longdo]
Mackenzie River {m}Mackenzie River [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
どすっ[, dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]
ばしっと[, bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
ばちん[, bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ぺんぺん[, penpen] (n,vs) smack; spanking [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アイススマック[, aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream) [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, / ] mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus) [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] mackerel; mullet [Add to Longdo]
麦肯锡[mài kěn xī, ㄇㄞˋ ㄎㄣˇ ㄒㄧ, / ] MacKenzie; McKinsey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mack \mack\ n.
   A {mackintosh}; -- a shortened form.
 
   Syn: macintosh, mackintosh, mac.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mack
   n 1: a waterproof raincoat made of rubberized fabric [syn:
      {macintosh}, {mackintosh}, {mac}, {mack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top