Search result for

macho

(34 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macho-, *macho*
Possible hiragana form: まちょ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
macho[N] คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macho(มา'โช) n.,adj. (ซึ่งเป็น) คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย,ผู้ชายที่แข็งขัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I love it... Mr. Macho man.ชอบมันจัง มิสเตอร์มาโชแมน Five the Hard Way (2008)
I'm sure you're relieved there won't be a girl tagging along to spoil all your macho fun.ที่จะไม่ต้องมีผู้หญิงติดตาม ไปทำลายความสนุกแบบผู้ชายเสียหมด The Story of Lucy and Jessie (2009)
Are you going to stay here and act macho, or come and have some fun?คุณจะอยู่นี่แล้วแกล้งทำแมน หรือมากับฉันแล้วไปสนุกด้วยกัน Repo Men (2010)
Macho.ทำแมน Repo Men (2010)
You know the Macho Chicken just off Old Potch Road?นายรู้จักมาโชชิคเค่น แถวถนน โอลด์ พอชไหม The Bang Bang Club (2010)
You're one of the strongest, most macho man I know.คุณเป็นคนที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากที่สุดเท่าที่ฉันรู้จัก Chromolume No. 7 (2010)
- I can show you how macho I am right here.ว่าผมเป็นผู้ชายขนาดไหน Chromolume No. 7 (2010)
Well, enough with the macho pride.พอเถอะ อีโก้สูงจริงๆพ่อคุณ We All Deserve to Die (2010)
Macho man?พ่อสมชาย? Let No Man Put Asunder (2010)
Do you like this kind of thing? This controlling, macho bullshit?คุณชอบเรื่องแบบนี้เหรอ เข้ามาควบคุมบังคับ ผู้ชายที่ชอบขี้โกหกงั้นเหรอ Episode #1.2 (2010)
Do we know any other macho guys who could do the job?เรารู้จักคนอื่นอีกไหม ที่จะทำอย่างนั้นได้ Pleasant Little Kingdom (2010)
Well, normally I respect your macho rebellious attitude toward "The Man," but, in this case, I think you've made a foolish mistake.ปกติแล้วฉันนับถือทัศนคติมาดแมน ดื้อแพ่งของคุณต่อผู้มีอำนาจ แต่ในกรณีนี้ คุณทำผิดพลาดอย่างโง่เขลา The Benefactor Factor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone   FR: mâchoire [f]
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai bon) EN: maxilla ; upper jaw   FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHO    M AA1 CH OW0
MACHOLD    M AH0 HH OW1 L D
MACHOWSKI    M AH0 CH AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
macho    (n) (m a1 ch ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macho {m}macho [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis) [Add to Longdo]
マッチョ[, maccho] (n) macho [Add to Longdo]
悪魔調伏[あくまちょうぶく, akumachoubuku] (n) exorcism; praying down evil spirits [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
閻魔帳;えんま帳[えんまちょう, enmachou] (n) teacher's mark or grade book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Macho \Ma"cho\, n. [Sp.] (Zool.)
   The striped mullet of California ({Mugil cephalus}, syn.
   {Mugil Mexicanus}).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 macho \ma"cho\, a. [Sp.]
   Manly, especially with an assertive and domineering manner
   toward women.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 MACHO \MACHO\ (m[aum]"k[-o]), n. [acronym from Massive
   Astrophysical Compact Halo Object.]
   A form of dark matter in distant outer space unobservable
   except by its gravitational effect, and believed to be at
   least part of the "missing matter" which is unobservable as
   ordinary stars, but helps keep galaxies from flying apart;
   MACHOS are massive but compact objects such as neutron stars
   or brown dwarfs, which can be detected (with difficulty) by
   their effect in bending light from distant light sources,
   such as other galaxies. This can occur if by rare chance a
   MACHO passes in front of a more distant visible object, and
   the light from that object becomes temporarily amplified by
   the MACHO acting as a gravitational lens. Some MACHOs have
   been discovered in the halo of dark matter that surrounds our
   milky way. It is, however, questionable whether the amount of
   such matter is sufficient to explain the ability of galaxies
   to stay together in spite of rotation rates that would cause
   them to fly apart if the only matter present was that
   observable as visible stars.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 macho
   adj 1: used of men; markedly masculine in appearance or manner
       [syn: {butch}, {macho}]
   n 1: a male exhibiting or characterized by machismo

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 macho
   male; masculine
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Macho [matʃoː] (n) , s.(m )
   macho
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top