Search result for

mw

(52 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mw-, *mw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MW[ABBR] คำย่อของ medium wave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)
dimwit(ดิม'วิท) n. คนโง่เง่า
firmwareเฟิร์มแวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
gromwell(กรอม'เวล) n. พืชไม้ดอกสีต่าง ๆ จำพวกหนึ่ง
gumwood(กัม'วูด) n. ไม้ของต้นgum-tree

English-Thai: Nontri Dictionary
teamwork(n) การทำงานเป็นพวก,การทำงานเป็นทีม,การกระทำร่วมกัน
tramway(n) รางรถราง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mwah![มว่า] (slang ) เป็นเสียงจูบ เป็นการจูบหลอก ๆ เรียกว่า air kiss หรือจูบทางอากาศ
See also: S. kiss sound, R. kiss

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mm. Mwah.จุ๊บ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Mwah.Mwah. Manhattan (2013)
Mwah!จุ๊บ! Cain and Gabriel (2014)
- Mwah!จุ๊บ อันนี้ด้วย Confessions of a Shopaholic (2009)
Mwah! Bye.จุ๊บๆ บาย. Bound (2009)
Mmm! mwah! missed you guys.พ่อคิดถึงลูกๆ จัง Connect! Connect! (2009)
I wanna live-a here with you. Mwah. Mwah.ผมอยากอยู่กับคุณ จุ๊บ จุ๊บ Crime Doesn't Pay (2009)
Mwah. Ohh. You couldn't shave?มัวฟ โอ้ คุณยังไม่โกนหนวดหรอ? Crime Doesn't Pay (2009)
Oh! Mwah.โอ้ มัวฟ Crime Doesn't Pay (2009)
Come on. Mwah.มานี่เถอะ Marry Me a Little (2009)
Hi. Mwah.หวัดดี จ๊วบบ! Marry Me a Little (2009)
Mwah. Oh, wait--โอ้ เดี๋ยวๆ Never Let Me Go (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กปน.[N] The Metropolitan Waterworks Authority, See also: MWA, Syn. การประปานครหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีเอ็มดับเบิลยู[TM] (Bī Ēm Dapboēnyū) EN: BMW   FR: BMW [f]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[n. exp.] (jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān) EN: teamwork development psychology   
กล้วยน้ำว้า[n. exp.] (klūay nāmwā) EN: “namwa” banana ; pisang awak   FR: banane “namwa” [f] ; pisang awak
ปทุมวัน[n. prop.] (Pathumwan) EN: Pathumwan   FR: Pathumwan
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
สุขุมวิท[prop.] (Sukhumwit) EN: Sukhumwit   FR: Sukhumwit
ทีมเวิร์ก = ทีมเวิร์ค[n.] (thīmwoēk) EN: teamwork   
เวสต์บรอมวิช[TM] (Wēst Brømwich) EN: West Bromwich   FR: West Bromwich

CMU English Pronouncing Dictionary
MWANZA    M W AA1 N Z AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Warmwasserheizung(n) |die, pl. Warmwasserheizungen| เครื่องทำความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากน้ำร้อน
Umwelt(n) |die, nur Sg.| สิ่งแวดล้อม, See also: die Umgebung
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
Baumwolle(n) |die, pl. Baumwollen| ฝ้าย
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
MwSt., MWSt. : MehrwertsteuerVAT : value-added tax [Add to Longdo]
MW : Mittelwelle {f}MW : medium wave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブサン油[アブサンゆ, abusan yu] (n) absinthe oil; wormwood oil [Add to Longdo]
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware [Add to Longdo]
ジュニアバンタム級[ジュニアバンタムきゅう, juniabantamu kyuu] (n) junior bantamweight [Add to Longdo]
ストリームワークス[, sutori-muwa-kusu] (n) {comp} StreamWorks [Add to Longdo]
チームワーク[, chi-muwa-ku] (n) teamwork; (P) [Add to Longdo]
ビキニ[, bikini] (n) (1) bikini (swimwear); (2) Bikini island; (P) [Add to Longdo]
ファームウェア;ファームウエア;ファアームウエア[, fa-muuea ; fa-muuea ; faa-muuea] (n) {comp} firmware [Add to Longdo]
ベーエムベー[, be-emube-] (n) Bayrische Motorenwerke; BMW; (P) [Add to Longdo]
雨水桝[うすいます, usuimasu] (n) stormwater inlet; street inlet [Add to Longdo]
河原蓬;河原艾[かわらよもぎ;カワラヨモギ, kawarayomogi ; kawarayomogi] (n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris); yin-chen wormwood [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファームウェア[ふぁーむうえあ, fa-muuea] firmware [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
ストリームワークス[すとりーむわーくす, sutori-muwa-kusu] StreamWorks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top