Search result for

môme

(94 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -môme-, *môme*
Possible hiragana form: んめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moment[N] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. minute, second, bit, instant, Ant. forever, eternity
moment[N] โอกาสสำคัญ, See also: เวลาสำคัญ, Syn. occasion
moment[N] ความสำคัญ, Syn. importance, consequence, significance
momently[ADV] อย่างชั่วขณะ, See also: บางครั้งบางคราว
momentum[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
momentum[N] ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ, See also: โมเมนตัม
momentary[ADJ] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. fleeting, passing, brief, Ant. eternal, continual
momentous[ADJ] ชั่วขณะ
momentarily[ADV] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. momently, briefly
momentarily[ADV] ในเวลาอันใกล้นี้, See also: ในไม่ช้า, Syn. instantly, at once, immediately, soon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality
momentarily(โมเมินแท'ริลี,โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ในเวลาที่สั้นมาก,เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
anemometer(แอนนีมอม' มิเทอะ) n. เครืองวัดอัตราความเร็วของลม (measuring the speed of the wind)
arithmometer(อะริธมอม'มิเทอะ) n. เครื่องคิดเลข,เครื่องคำนวณ
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
electrodynamometern. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
thermometer(n) เทอร์โมมิเตอร์,ปรอทวัดความร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
momentโมเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
moment of last suspenseช่วงระทึกใจสุดท้าย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
momentum diffusivityสภาพแพร่โมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a forceโมเมนต์ของแรง, ผลหมุนอันเนื่องจากแรงกระทำรอบแกนหมุนหรือจุดหมุน ขนาดของโมเมนต์เท่ากับผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงที่กระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย, ปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยต่อการหมุน จะมีบทบาทเหมือนกับมวลในกรณีของการเลื่อนที่ โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentumแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย [การแพทย์]
momentum (linear momentum)โมเมนตัม, ผลคูณของมวลกับความเร็วของวัตถุ โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหุรดี[N] moment, See also: short time, a little/short while, Syn. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง, Notes: (สันสกฤต)
แป๊บเดียว[ADV] momentarily, See also: a minute, a little moment, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ, Example: นักกีฬาได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงแข่งต่อ, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น
เดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: momentarily, a minute, a (short) moment, a little while, Syn. สักครู่, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วครู่, ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว
ตระบัด[ADV] momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด
เฉพาะกาล[ADV] temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: brief, fleeting, passing, transient, Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร, Ant. ถาวร, ตลอดไป, Example: เขาฆ่าเธอเพราะความโกรธชั่วแล่นของเขาเอง, Thai definition: ลักษณะทีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: fleeting, Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว, Example: เขาเกิดสมองใสขึ้นมาชั่วแล่น, Thai definition: ระยะเวลาขณะหนึ่ง, ระยะเวลาที่เป็นไปชั่วครู่ชั่วคราว, ระยะเวลาพักหนึ่ง
ครู่[N] moment, See also: instant, while, Syn. ประเดี๋ยว, ขณะหนึ่ง, ชั่วครู่, สักครู่, Example: กรุณาคอยดิฉันเพียงครู่เดียวได้ไหม, Thai definition: เวลาชั่วขณะหนึ่ง
สักประเดี๋ยว[N] moment, See also: a short time, one moment, Syn. ประเดี๋ยว, ครู่เดียว, เดี๋ยว, ครู่หนึ่ง, Ant. นาน, ยาวนาน, Example: ผมนั่งฟังเขาเล่าประวัติศาสตร์ในชีวิต สักประเดี๋ยวเรือหางยาวก็มารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana neung) EN: for a moment ; for a while   
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while   FR: momentanément ; passagèrement
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī pen yāngrai) EN: how's it going ?   FR: comment ça va en ce moment ?

CMU English Pronouncing Dictionary
MOMENT    M OW1 M AH0 N T
MOMENTS    M OW1 M AH0 N T S
MOMENT'S    M OW1 M AH0 N T S
MOMENTUM    M OW0 M EH1 N T AH0 M
MOMENTARY    M OW1 M AH0 N T EH2 R IY0
MOMENTOUS    M OW0 M EH1 N T AH0 S
MOMENTARILY    M OW2 M AH0 N T EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moment    (n) (m ou1 m @ n t)
moments    (n) (m ou1 m @ n t s)
momentum    (n) (m @1 m e1 n t @ m)
momentary    (j) (m ou1 m @ n t r ii)
momentous    (j) (m @1 m e1 n t @ s)
momentarily    (a) (m ou1 m @ n t r @ l ii)
momentously    (a) (m @1 m e1 n t @ s l ii)
momentousness    (n) (m @1 m e1 n t @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力偶[lì ǒu, ㄌㄧˋ ㄡˇ, ] moment of forces (mechanics) [Add to Longdo]
动量[dòng liàng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] momentum [Add to Longdo]
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency [Add to Longdo]
即时即地[jí shí jí dì, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧˊ ㄉㄧˋ, / ] moment-to-moment [Add to Longdo]
时刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] moment [Add to Longdo]
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful [Add to Longdo]
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] moment; momentary; in a flash [Add to Longdo]
声势[shēng shì, ㄕㄥ ㄕˋ, / ] momentum [Add to Longdo]
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] moment of inertia (mechanics) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
度忘れ[どわすれ, dowasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]
木綿[もめん, momen] Baumwolle [Add to Longdo]
瞬時[しゅんじ, shunji] Moment, Augenblick, Sekunde [Add to Longdo]
胴忘れ[どうわすれ, douwasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top