Search result for

météores

(170 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -météores-, *météores*, météore
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา météores มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *météores*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meteor[N] ดาวตก, See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้, Syn. falling star, shooting star, meteorite
meteoric[ADJ] ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก, Syn. brilliant, swift
meteorite[N] อุกกาบาต, See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว, Syn. shooting star, meteor
meteoroid[N] สะเก็ดดาว, Syn. meteorite, shooting star, falling stone
meteoritic[ADJ] เกี่ยวกับอุกกาบาต
meteorology[N] อุตุนิยมวิทยา, Syn. climatology, aerology, climatography
meteorically[ADV] อย่างรุ่งเรือง
meteorologist[N] นักอุตุนิยมวิทยา, Syn. weatherman
meteorological[ADJ] เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา, Syn. atmospheric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)
meteor(มี'ทีเออะ) n. ดาวตก,ผีพุ่งใต้
meteoric(มีทีออ'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยดาวตกหรือผีพุ่งใต้,รุ่งเรืองชั่วคราว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา.
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(มีเทียรอล'โลจี) n. อุตุนิยมวิทยา, See also: meteorologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(n) อุตุนิยมวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skystone; cosmolite; meteoriteอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stony meteoriteอุกกาบาตหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biometeorologyชีวอุตุนิยมวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meteoric craterหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteoric waterน้ำจากบรรยากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteorism; flatulence; flatulency; tympania; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meteorite; cosmolite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmolite; meteorite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flatulence; flatulency; meteorism; tympania; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flatulency; flatulence; meteorism; tympania; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympania; flatulence; flatulency; meteorism; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanism; flatulence; flatulency; meteorism; tympania; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanites; flatulence; flatulency; meteorism; tympania; tympanismอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aeronautics in meteorologyการบินในงานอุตุนิยม [TU Subject Heading]
Evaporation (Meteorology)การระเหย (อุตุนิยมวิทยา) [TU Subject Heading]
LOWS (Meteorology)ดีเปรสชัน [TU Subject Heading]
Meteorologyอุตุนิยมวิทยา [TU Subject Heading]
Meteorology in aeronauticsอุตุนิยมวิทยาการบิน [TU Subject Heading]
Meteorology, Agriculturalอุตุนิยมวิทยาการเกษตร [TU Subject Heading]
Meteorsดาวตก [TU Subject Heading]
Radar meteorologyเรดาร์อุตุนิยมวิทยา [TU Subject Heading]
Tropical meteorologyอุตุนิยมวิทยาเขตร้อน [TU Subject Heading]
Meteoric Water น้ำจากบรรยากาศ
น้ำที่มีกำเนิดจากบรรยากาศ เช่น จากน้ำฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ หรือหิมะ [สิ่งแวดล้อม]
World Meteorological Organization (WMO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
องค์การชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือประสานงานกัน ส่งเสริมการวาง มาตรฐานในการทำงานและปรับปรุงกิจกรรมอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนสมรรถภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างประเทศในด้าน ผลประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ ของมวลมนุษย์ [สิ่งแวดล้อม]
Meteorology อุตุนิยมวิทยา
วิชาที่กล่าวถึงเรื่องราวของบรรยากาศ วิชานี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องทางกายภาพทางเคมีและทางพลวัตของบรรยากาศเท่า นั้น แต่ยังมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบรรยากาศกับพื้นโลกมหาสมุทรและสิ่งมี ชีวิตโดยทั่วไปอีกด้วย จุดมุ่งหมายของวิชานี้อยู่ที่การศึกษาให้เข้าใจในเรื่องราวของบรรยากาศ การพยากรณ์ลมฟ้าอากาศให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนการควบคุมภูมิอากาศในบรรยากาศหรือในสถานที่บางแห่งเพื่อใช้ประโยชน์ใน กิจการบางอย่างหรือการทำบรรยากาศเทียม วิชานี้จำแนกออกไปหลายสาขา เช่ย อุตุนิยมวิทยาการบิน (aeronautical meteorology) อุตุนิยมวิทยาการเกษตร (agricutural meteorology) อุตุนิยมวิทยาประยุกต์ (applied meteorology) อุตุนิยมวิทยาพลวัต (dynamic mateorology) อุทกอุตุนิยมวิทยา (hydrometeorology) กายภาพอุตุนิยมวิทยา (physical meteorology) อุตุนิยมวิทยาแผนที่และการพยากรณ์อากาศ (synoptic meteorology) เรดาร์อุตุนิยมวิทยา (radar meteorology) ฯลฯ (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานม 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Agricultural Meteorology อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับเกษตรศาสตร์ [สิ่งแวดล้อม]
Medical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการแพทย์
วิชาอุตุนิยมวิทยาว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างอุตุนิยมวิทยากับสุขภาพพลานามัยของมนุษย์ [สิ่งแวดล้อม]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน
สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Marine or Maritime Meteorology อุตุนิยมวิทยาภาคพื้นทะเล
ก) สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างทะเลกับบรรยากาศ (เรียกว่า อุตุนิยมวิทยาทะเล - Oceanic meteorology) ข) วิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการเดินเรือ (เรียกโดยเฉพาะว่า วิชาอุตุนิยมวิทยาการเดินเรือ) [สิ่งแวดล้อม]
Hydrometeorology อุทกอุตุนิยมวิทยา
สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับวิชา อุทกวิทยา (Hydrology) [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Specialised Meteorology Centreศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียน ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการติดตามสภาพภูมิอากาศและสภาวะหมอกควันอันเกิดจากไฟ ไหม้ป่า [การทูต]
World Meteorological Organizationองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก [การทูต]
Hydrometeorologyอุทกอุตุนิยมวิทยา [อุตุนิยมวิทยา]
Lithometeorลิโธเมทิออร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Visual range (meteorological)พิสัยการมองเห็น (ในทางอุตุนิยมวิทยา) [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorological Optical Range (M.O.R.)พิสัยของแสงในทาง อุตุนิยมวิทยา [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorological Visibilityทัศนวิสัยทางอุตุ นิยมวิทยา [อุตุนิยมวิทยา]
Main meteorological visibilityทัศนวิสัยทางการบิน [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorological instrumentเครื่องมืออุตุนิยม วิทยา [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorographมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Aspiration meteorographมีทิออโรกราฟแบบ ระบายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Aerometeorographแอโรมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorogramมีทิออโรแกรม [อุตุนิยมวิทยา]
Telemeteorographเทเลมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
meteoric watermeteoric water, น้ำจากบรรยากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
meteorologymeteorology, อุตุนิยมวิทยา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydrometeorologyhydrometeorology, อุตุนิยมวิทยาอุทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
meteorologyอุตุนิยมวิทยา, วิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของลมฟ้าอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อต.[N] The Meteorological Department, See also: MET., Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
ฝนดาวตก[N] meteor shower, Example: นักดาราศาสตร์แจ้งว่าจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่ประเทศไทยเร็วๆ นี้, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลกเป็นปรอยๆ คล้ายสายฝน
อุกกาบาต[N] meteorite, See also: meteor, Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก, Example: ในวันหนึ่งๆ จะมีอุกกาบาตขนาดเล็กตกจากภายนอกโลกเข้ามายังโลกวันละหลายล้านลูก, Count unit: ลูก, ก้อน
อุตุนิยมวิทยา[N] meteorology, Example: เมื่อพิจารณาฤดูกาลประเทศไทยตอนบนตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู, Thai definition: วิชาว่าด้วยเรื่องราวของบรรยากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา[N] Meteorological Department, See also: MET., Syn. อต., Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าในช่วง 2 วันนี้จะมีพายุดีเปรสชั่นเข้ามาจากประเทศจีน
กลาบาต[N] shooting star, See also: falling star, meteor, Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต, Example: คนโบราณเชื่อว่ากลาบาตหรืออุกลาบาตเป็นลางบอกเหตุร้าย, Count unit: ก้อน, ลูก, Thai definition: ก้อนที่มีแสงซึ่งตกจากอากาศลงมาสู่ผิวโลกถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย
ดาวตก[N] meteor, See also: shooting star, Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ, Example: ดาวตกลิ่วมายังพื้นโลก, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
กรมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (Krom Utuniyomwitthayā) EN: Thai Meteorological Department ; Department of Meteorology ; Meteorological Department   FR: département météorologique [m] ; institut de météorologie [m]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) FR: fragment de météorite [m]
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star   
อุกกาบาต[n.] (ukkābāt) EN: meteorite ; meteor ; fireball   FR: météorite [f] ; aérolithe = aérolite [m]
อุตุนิยมวิทยา[n.] (utuniyomwitthayā) EN: meteorology   FR: météorologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
METEOR    M IY1 T IY0 ER0
METEORS    M IY1 T IY0 ER0 Z
METEORIC    M IY2 T IY0 AO1 R IH0 K
METEORITE    M IY1 T IY0 AO0 R AY2 T
METEOROLOGY    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH IY0
METEOROLOGIST    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
METEOROLOGICAL    M IY2 T IY0 AO2 R AH0 L AA1 JH AH0 K AH0 L
METEOROLOGISTS    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
METEOROLOGISTS    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S
METEOROLOGISTS    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meteor    (n) (m ii1 t i@ r)
meteors    (n) (m ii1 t i@ z)
meteoric    (j) (m ii2 t i o1 r i k)
meteorite    (n) (m ii1 t i@ r ai t)
meteorites    (n) (m ii1 t i@ r ai t s)
meteorology    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh ii)
meteorologist    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh i s t)
meteorological    (j) (m ii2 t y @ r @ l o1 jh i k l)
meteorologists    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
ミーティアライト[, mi-teiaraito] (n) (See 隕石) meteorite [Add to Longdo]
メテオ;ミーティア[, meteo ; mi-teia] (n) meteor [Add to Longdo]
メテオロイド[, meteoroido] (n) (See 流星物質) meteoroid [Add to Longdo]
海洋気象台[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory [Add to Longdo]
管区気象台[かんくきしょうだい, kankukishoudai] (n) district meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
気象学[きしょうがく, kishougaku] (n) meteorology; (P) [Add to Longdo]
気象情報[きしょうじょうほう, kishoujouhou] (n) weather (meteorology) information [Add to Longdo]
気象台[きしょうだい, kishoudai] (n) meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
気象庁[きしょうちょう, kishouchou] (n) (Japanese) Meteorological Agency; JMA; (P) [Add to Longdo]
気象予報[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast [Add to Longdo]
鼓腸;鼓脹[こちょう, kochou] (n,adj-no) flatulence; meteorism; tympanites; bloat; bloating [Add to Longdo]
恒星[こうせい, kousei] (n,adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P) [Add to Longdo]
世界気象機関[せかいきしょうきかん, sekaikishoukikan] (n) World Meteorological Organization (Organisation); WMO [Add to Longdo]
測候[そっこう, sokkou] (n,vs) meteorological observation [Add to Longdo]
百葉箱[ひゃくようばこ, hyakuyoubako] (n) Stevenson screen (louvre-sided box housing for meteorological gauges) [Add to Longdo]
霧状[きりじょう, kirijou] (n,adj-no) spray; mist (not meteorological) [Add to Longdo]
夜這星;夜這い星;婚星[よばいぼし, yobaiboshi] (n) meteor; shooting star [Add to Longdo]
流れ星[ながれぼし, nagareboshi] (n) shooting star; meteor; (P) [Add to Longdo]
流星[りゅうせい, ryuusei] (n) meteor; falling star [Add to Longdo]
流星雨[りゅうせいう, ryuuseiu] (n) meteor shower [Add to Longdo]
流星群[りゅうせいぐん, ryuuseigun] (n) meteor swarm; meteor shower [Add to Longdo]
流星塵[りゅうせいじん, ryuuseijin] (n) micrometeorite [Add to Longdo]
流星物質[りゅうせいぶっしつ, ryuuseibusshitsu] (n) meteoroid [Add to Longdo]
隕星[いんせい, insei] (n) meteor; falling star [Add to Longdo]
隕石;いん石[いんせき, inseki] (n) meteorite [Add to Longdo]
隕石孔[いんせきこう, insekikou] (n) meteorite crater [Add to Longdo]
隕鉄[いんてつ, intetsu] (n) meteoric iron [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界气象组织[shì jiè qì xiàng zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
划破[huà pò, ㄏㄨㄚˋ ㄆㄛˋ, / ] to scratch (damage by cutting); to slash; to streak across (lightning, meteor etc); to pierce (scream, searchlight etc) [Add to Longdo]
天象[tiān xiàng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] a meteorological or astronomical phenomenon (e.g. rainbow or eclipse) [Add to Longdo]
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
气像人员[qì xiàng rén yuán, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] meteorologist [Add to Longdo]
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] meteorology; atmosphere [Add to Longdo]
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, / ] meteorological office; weather forecasting office [Add to Longdo]
气象学[qì xiàng xué, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] meteorology [Add to Longdo]
气象学者[qì xiàng xué zhě, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] a meteorologist [Add to Longdo]
气象局[qì xiàng jú, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ, / ] weather bureau; meteorological office [Add to Longdo]
气象厅[qì xiàng tīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧㄥ, / ] meteorological office [Add to Longdo]
气象站[qì xiàng zhàn, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ, / ] weather office; meteorological desk [Add to Longdo]
流星[liú xīng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, ] meteor [Add to Longdo]
流星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, ] meteor shower [Add to Longdo]
流星体[liú xīng tǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, / ] meteoroid [Add to Longdo]
球粒陨石[qiú lì yǔn shí, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧˋ ㄩㄣˇ ㄕˊ, / ] chondrite (type of meteorite) [Add to Longdo]
百叶箱[bǎi yè xiāng, ㄅㄞˇ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄤ, / ] Stevenson screen (white box with ventilated sides, housing meteorological instruments); thermometer screen; instrument shelter [Add to Longdo]
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, / ] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency [Add to Longdo]
降水量[jiàng shuǐ liàng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, ] measured quantity of precipitation (meteorology) [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, / ] fall; meteor; perish [Add to Longdo]
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, / ] meteorite; falling star [Add to Longdo]
陨石[yǔn shí, ㄩㄣˇ ㄕˊ, / ] stony meteorite [Add to Longdo]
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, / ] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career [Add to Longdo]
韦格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳 [Add to Longdo]
飞黄腾达[fēi huáng téng dá, ㄈㄟ ㄏㄨㄤˊ ㄊㄥˊ ㄉㄚˊ, / ] lit. the divine steed Huang flashes past (成语 saw); fig. a meteoric rise; career success; The Apprentice (UK reality TV series) [Add to Longdo]
魏格纳[Wèi gé nà, ㄨㄟˋ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
気象学[きしょうがく, kishougaku] Meteorologie [Add to Longdo]
測候所[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top