Search result for

météo

(91 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -météo-, *météo*
Possible hiragana form: んと
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meteor[N] ดาวตก, See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้, Syn. falling star, shooting star, meteorite
meteoric[ADJ] ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก, Syn. brilliant, swift
meteorite[N] อุกกาบาต, See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว, Syn. shooting star, meteor
meteoroid[N] สะเก็ดดาว, Syn. meteorite, shooting star, falling stone
meteoritic[ADJ] เกี่ยวกับอุกกาบาต
meteorology[N] อุตุนิยมวิทยา, Syn. climatology, aerology, climatography
meteorically[ADV] อย่างรุ่งเรือง
meteorologist[N] นักอุตุนิยมวิทยา, Syn. weatherman
meteorological[ADJ] เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา, Syn. atmospheric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meteor(มี'ทีเออะ) n. ดาวตก,ผีพุ่งใต้
meteoric(มีทีออ'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยดาวตกหรือผีพุ่งใต้,รุ่งเรืองชั่วคราว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา.
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(มีเทียรอล'โลจี) n. อุตุนิยมวิทยา, See also: meteorologist n.
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)

English-Thai: Nontri Dictionary
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(n) อุตุนิยมวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meteoric craterหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteoric waterน้ำจากบรรยากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteorism; flatulence; flatulency; tympania; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meteorite; cosmolite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteoric Water น้ำจากบรรยากาศ
น้ำที่มีกำเนิดจากบรรยากาศ เช่น จากน้ำฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ หรือหิมะ [สิ่งแวดล้อม]
meteoric watermeteoric water, น้ำจากบรรยากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meteorogramมีทิออโรแกรม [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorographมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorological instrumentเครื่องมืออุตุนิยม วิทยา [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorological Optical Range (M.O.R.)พิสัยของแสงในทาง อุตุนิยมวิทยา [อุตุนิยมวิทยา]
Meteorological Visibilityทัศนวิสัยทางอุตุ นิยมวิทยา [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝนดาวตก[N] meteor shower, Example: นักดาราศาสตร์แจ้งว่าจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่ประเทศไทยเร็วๆ นี้, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลกเป็นปรอยๆ คล้ายสายฝน
อุกกาบาต[N] meteorite, See also: meteor, Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก, Example: ในวันหนึ่งๆ จะมีอุกกาบาตขนาดเล็กตกจากภายนอกโลกเข้ามายังโลกวันละหลายล้านลูก, Count unit: ลูก, ก้อน
อุตุนิยมวิทยา[N] meteorology, Example: เมื่อพิจารณาฤดูกาลประเทศไทยตอนบนตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู, Thai definition: วิชาว่าด้วยเรื่องราวของบรรยากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา[N] Meteorological Department, See also: MET., Syn. อต., Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าในช่วง 2 วันนี้จะมีพายุดีเปรสชั่นเข้ามาจากประเทศจีน
ดาวตก[N] meteor, See also: shooting star, Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ, Example: ดาวตกลิ่วมายังพื้นโลก, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
กรมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (Krom Utuniyomwitthayā) EN: Thai Meteorological Department ; Department of Meteorology ; Meteorological Department   FR: département météorologique [m] ; institut de météorologie [m]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) FR: fragment de météorite [m]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nakphayākøn ākāt) EN: weather forecaster   FR: prévisionniste [m] {météo}
พยากรณ์อากาศ[v. exp.] (phayākøn ākāt) EN: predict the weather ; forecast the weather   FR: prédire le temps ; prévoir la météo

CMU English Pronouncing Dictionary
METEOR    M IY1 T IY0 ER0
METEORS    M IY1 T IY0 ER0 Z
METEORIC    M IY2 T IY0 AO1 R IH0 K
METEORITE    M IY1 T IY0 AO0 R AY2 T
METEOROLOGY    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH IY0
METEOROLOGIST    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
METEOROLOGICAL    M IY2 T IY0 AO2 R AH0 L AA1 JH AH0 K AH0 L
METEOROLOGISTS    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
METEOROLOGISTS    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S
METEOROLOGISTS    M IY2 T IY0 ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meteor    (n) (m ii1 t i@ r)
meteors    (n) (m ii1 t i@ z)
meteoric    (j) (m ii2 t i o1 r i k)
meteorite    (n) (m ii1 t i@ r ai t)
meteorites    (n) (m ii1 t i@ r ai t s)
meteorology    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh ii)
meteorologist    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh i s t)
meteorological    (j) (m ii2 t y @ r @ l o1 jh i k l)
meteorologists    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
ミーティアライト[, mi-teiaraito] (n) (See 隕石) meteorite [Add to Longdo]
メテオ;ミーティア[, meteo ; mi-teia] (n) meteor [Add to Longdo]
メテオロイド[, meteoroido] (n) (See 流星物質) meteoroid [Add to Longdo]
海洋気象台[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory [Add to Longdo]
管区気象台[かんくきしょうだい, kankukishoudai] (n) district meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
気象学[きしょうがく, kishougaku] (n) meteorology; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] meteorology; atmosphere, #4,778 [Add to Longdo]
流星[liú xīng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, ] meteor, #8,935 [Add to Longdo]
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, / ] meteorological office; weather forecasting office, #10,414 [Add to Longdo]
流星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, ] meteor shower, #10,800 [Add to Longdo]
气象学[qì xiàng xué, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] meteorology, #57,855 [Add to Longdo]
气象厅[qì xiàng tīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧㄥ, / ] meteorological office, #61,619 [Add to Longdo]
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, / ] meteorite; falling star, #88,900 [Add to Longdo]
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
气像人员[qì xiàng rén yuán, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] meteorologist [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
気象学[きしょうがく, kishougaku] Meteorologie [Add to Longdo]
測候所[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top