Search result for

mémoires

(42 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mémoires-, *mémoires*, mémoire
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mémoires มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mémoires*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memoir[N] บันทึกชีวิตประจำวัน, See also: บันทึก, ไดอารี่, Syn. diary, autobiography
aide-memoire[N] บันทึกช่วยจำ, Syn. position paper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memoir(เมม'วาร์,เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง,ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ,บันทึกความจำ,ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
memoirsบันทึกความทรงจำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ " 1. เป็นเอกสารที่สร้างข้อผูกพัน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญา 2. ในทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นเอกสารที่ช่วยย้ำประเด็นที่ได้มาพบและพูดไว้ " [การทูต]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or call it an aide-memoir.Oder ein Aide-mémoire. Topaz (1969)
He has the aide-memoir.Er hat das Aide-mémoire. Topaz (1969)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
การระลึกถึง[n.] (kān raleuk theung) EN: memory   FR: mémoire [f]
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
เขียนบันทึกความจำ[v. exp.] (khīen bantheuk khwāmjam) FR: écrire ses mémoires
ความจำ[n.] (khwāmjam) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration   FR: mémoire [f] ; souvenir [m]
เมมโมรี่[n.] (mēmmōrī ) EN: memory   FR: mémoire [f]
หน่วยความจำ[n. exp.] (nūay khwāmjam) EN: memory ; volatile memory ; RAM   FR: mémoire [f] ; mémoire volatile [f] ; mémoire vive [f] ; RAM [f]
หน่วยความจำภายนอก[n. exp.] (nūay khwāmjam phāinøk) EN: external memory   FR: mémoire externe [f]
เป็นที่ระลึก[v. exp.] (pen thīraleuk) FR: en mémoire de
พิมพ์เป็นที่ระลึก[X] (phim pen thī raleuk) EN: printed in remembrance ; printed as a souvenir   FR: imprimé en souvenir ; imprimé en mémoire
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist   
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot bantheuk) EN: memoirist ; recorder (of a meeting)   
แรม[n.] (raēm) EN: RAM   FR: ram [f. inv.] ; mémoire vive [f] ; mémoire volatile [f]
รอม[n.] (røm) EN: ROM   FR: rom [f inv.] ; mémoire rom [f] ; mémoire morte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMOIR    M EH1 M W AA2 R
MEMOIRS    M EH1 M W AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memoir    (n) (m e1 m w aa r)
memoirs    (n) (m e1 m w aa z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] (n) memoirs; reminiscences; (P) [Add to Longdo]
回想記[かいそうき, kaisouki] (n) memoir [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] (n) memoirs; reminiscence [Add to Longdo]
紀要[きよう, kiyou] (n) bulletin; memoirs [Add to Longdo]
思い出の記[おもいでのき, omoidenoki] (n) (1) one's memoirs; (2) keepsake (not from a dead person) [Add to Longdo]
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs [Add to Longdo]
捕り物控え[とりものひかえ, torimonohikae] (n) detective's memoirs [Add to Longdo]
由来書[ゆらいしょ, yuraisho] (n) history; memoirs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book [Add to Longdo]
回忆录[huí yì lù, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] memoir [Add to Longdo]
调查报告[diào chá bào gào, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / 調] memoir, report [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] Erinnerungen, Memoiren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top