Search result for

luth

(51 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luth-, *luth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Lutheran[ADJ] ที่เกี่ยวกับมาร์ติน ลูเธอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anacoluthia(แอนนาคะลู' เธีย) n. การไร้ความต่อเนื่องหรือสัมพันธ์ทางไวยกรณ์. -anacoluthic adj.
anacoluthon(แอนนาคะลู' ธอน) n., (pl. -tha) กรณีของ anacoluthia

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the very least, this could prove Mr. Luther is still alive.และเท่าที่รู้เราท์เตอร์นั่นหายไปจากเรดาห์แล้ว Committed (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
Trust me, Lex Luthor did not meet his end on some dwindling ice cap.เชื่อฉันสิ เล็กซ์ ลูเธอร์ไม่มีทางพบจุดจบของเขาใน 42 00: 02: 50,390 Odyssey (2008)
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
Don't you remember your little journey up north in the LuthorCorp jet right before Lex disappeared?อย่าลืมการเดินทางเล็กไปขั้วโลกเหนือใน เครื่องลูเธอร์คอร์ป ก่อน เล็กซ์ หายตัวไป Odyssey (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)
I've been hunting down innocent people for LuthorCorp. That's who you work for, isn't it?ฉันกำลังล่าคนผุ้บริสุทธิ์ให้ ลูเธอร์คอร์ป คนเหล่านั้นทำงานให้คุณรึ? Odyssey (2008)
Do whatever it takes to find out what happened to Lex Luthor.ทำอะไรก็ได้เพื่อหาว่าอะไรเกิดขึ้นกับ เล็กซ์ Odyssey (2008)
But it's not Mr. Luthor's.มันไม่ใช่ของคุณลูเธอร์ Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luth(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.
luthMillions of people all over the world knew about (Rev. Martin Luther) King and his beliefs.
luth(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.
luth(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
luthNobody could have guessed, in those days, the place in history that Martin Luther King, Jr., was to have.
luthMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
luthIn 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
luth(Rev. Martin Luther) King fell backwards, shot in the neck.
luthAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
luthMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
luthEverything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.
luthIn April of 1968, (Rev. Martin Luther) King was in Memphis, Tennessee.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิวะ[n.] (biwa) EN: biwa   FR: biwa [m] ; luth à frettes [m]
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither   FR: luth [m]
พิณ[n.] (phin) EN: Indian lute   FR: lyre [f] ; luth [m] ; harpe [f]
ซามิเซง[n.] (sāmiseng) EN: shamisen   FR: shamisen [m] ; luth japonais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUTH    L UW1 TH
LUTHI    L UW1 DH IY0
LUTHY    L AH1 TH IY0
LUTHER    L UW1 TH ER0
LUTHERAN    L UW1 TH ER0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Luther    (n) (l u1 th @ r)
Lutheran    (n) (l uu1 th @ r @ n)
Lutherans    (n) (l uu1 th @ r @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lutheraner {m}; Lutheranerin {f}Lutheran [Add to Longdo]
lutherisch {adj}Lutheran [Add to Longdo]
luth. : lutherischLuth. : Lutheran [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーテル教会[ルーテルきょうかい, ru-teru kyoukai] (n) Lutheran Church [Add to Longdo]
ルーテル派[ルーテルは, ru-teru ha] (n) Lutheranism [Add to Longdo]
ルター派教会[ルターはきょうかい, ruta-hakyoukai] (n) (obsc) (See ルーテル教会) Lutheran Church [Add to Longdo]
執事[しつじ, shitsuji] (n,adj-no) (1) steward; butler; (2) court official; (3) deacon (Anglican, Lutheran, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路德[Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, ] Luther (name); Martin Luther (1483-1546), reformation protestant minister [Add to Longdo]
路德宗[Lù dé zōng, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ ㄗㄨㄥ, ] Lutheran church [Add to Longdo]
路德会[Lù dé huì, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Lutheran church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Luth \Luth\, n. [F.] (Zool.)
     The leatherback.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  luth [lyt]
     lute
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top