Search result for

lute

(106 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lute-, *lute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lute[N] เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์
lute[VT] เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์
lute[VI] เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์
lute[N] สารเหนียวชนิดหนึ่งสำหรับใช้อุดหรือเชื่อม
lute[VT] อุดหรือเชื่อมด้วยสารเหนียวชนิดหนึ่ง
lute[N] เกรียง, See also: เกรียงฉาบปูน
lute[VT] ฉาบด้วยเกรียง
lutecium[N] ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
lutenist[N] ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์, Syn. lutanist, lutist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lute(ลูท) n. เครื่องดนตรีประเภทพิณ คล้ายน้ำเต้า
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)

English-Thai: Nontri Dictionary
lute(n) พิณน้ำเต้า
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
flute(n) ขลุ่ย,ร่องเล็บมือ,ร่อง,ราง
flute(vi) เป่าขลุ่ย
fluted(adj) เป็นแถว,มีร่อง,มีเสียงคล้ายขลุ่ย
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lutescentสีเหลืองอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luteal Phaseครึ่งเดือนหลัง, ระยะหลังไข่ตก [การแพทย์]
Luteal Phase, Inadequateการไม่สมบูรณ์ของระยะลูเตียล [การแพทย์]
Lutein Cellsเซลล์ลูเตียน [การแพทย์]
Luteinizationไข่ตกหลุดออกไปแล้ว, ลูเตียนไนเซชั่น [การแพทย์]
Luteinizing Hormoneลูติไนซิงฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์รอบๆ, ลูเตียไนซิ่งฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้มีการตกไข่, ลูเทียไนซิ่งฮอร์โมน, ลูเตียนไนซ์ซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
luteinizing hormone (LH)ลูทิไนซิงฮอร์โมน (แอลเอช), ฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินชนิดหนึ่งสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในเพศหญิงทำหน้าที่กระตุ้นให้มีการตกไข่ และสร้างคอร์ปัสลูเทียม  ส่วนในเพศชายทำหน้าที่กระตุ้นให้ตัวอสุจิเติบโตเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ และกระตุ้นกลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเซียลให้สร้างฮอร์โมนเพศชายด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Luteotrophicฮอร์โมนลูทีโอทรอฟิค [การแพทย์]
Luteotrophic Functionกระตุ้นให้ลูเตี่ยมคงชีวิตทำหน้าที่ต่อไปได้ [การแพทย์]
Luteotropic Hormoneลูติโอโตรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Luteotropinคอร์พัสลูเตียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, no. Not the lute.โอ้ ไม่ เกาพิณอีกแล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Twilight! Your lute!ทไวไลมันเอาพิณไปแล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Europium, zirconium Lutetium, vanadiumRuthenium, uranium, europium, zirconium Lutetium, vanadium The Pants Alternative (2010)
Well, I play the akontig, the folk lute of the Jola tribe, but the guitar is not dissimilar.ใช่ ฉันเล่น akontig เป็นนะ เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์ของชาวเผ่า Jola แล้วกีต้าร์อันนี้ ก็ไม่ได้แตกต่างกันซักเท่าไหร่หรอก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I always like to quad my lutes and do some scrunches before an operational... op.และยืดเส้นยืดสายก่อนการปฏิบัติงานน่ะ Shrek Forever After (2010)
You took a year off to do yoga and play the lute, whatever, but I'm back.นายหยุดงานปีนึ่ง ไปเล่นโยคะ เล่นพิณ อะไรก็ตามแต่ แต่ฉันกลับมาแล้ว Heartache (2012)
It was made of pure lutetium.มันทำมาจากลูเตเที่ยมบริสุทธิ์เป็นแร่ที่แข็งที่สุดในโลก A New Hope (2012)
Abso bloody lutely.abso เลือด lutely. RED 2 (2013)
I will add a quart of lutefisk, so we have good feelings.ข้าจะลดราคาให้ 25% เราจะรู้สึกดีขึ้น Frozen (2013)
Oh, by the way, you worked at the Hotel Lutetia in Paris for two years.โอ้, แล้วก็นะ, คุณทำงานที่โรงแรม Lutetia ในปารีสมาสองปีแล้ว Booked Solid (2013)
John. I worked at the Hotel Lutetia.ผม จอห์น ผมเคยทำงานที่โรงแรมลูทีเชีย Booked Solid (2013)
Feigenbaum: Lutek,Jakob, Nacha. Yes ?แล้วก็วูลฟ์ Schindler's List (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวณิก[N] lutist, See also: lute player, Count unit: คน, Thai definition: คนดีดพิณ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUTE    L UW1 T
LUTEN    L UW1 T AH0 N
LUTER    L UW1 T ER0
LUTES    L UW1 T S
LUTEY    L UW1 T IY0
LUTECE    L UW2 T EH1 S
LUTECIA    L UW0 T IY1 SH Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lute    (n) (l uu1 t)
lutes    (n) (l uu1 t s)
lutenist    (n) (l uu1 t @ n i s t)
lutenists    (n) (l uu1 t @ n i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Blüte(n) |die, pl.Blüten| ดอกไม้, ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน, See also: S. Blume

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laute {f} | Lauten {pl}lute | lutes [Add to Longdo]
Lutetium {n} [chem.]lutetium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] lutetium Lu71, lanthanoid element [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] lutetium [Add to Longdo]
黄体期[huáng tǐ qī, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ ㄑㄧ, / ] luteal phase (period in the menstrual cycle when an embryo can implant in the womb) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname [Add to Longdo]
絶対ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector [Add to Longdo]
絶対誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error [Add to Longdo]
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lute \Lute\, v. i.
   To sound, as a lute. --Piers Plowman. --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lute \Lute\, v. t.
   To play on a lute, or as on a lute.
   [1913 Webster]
 
      Knaves are men
      That lute and flute fantastic tenderness. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lute \Lute\, n. [L. lutum mud, clay: cf. OF. lut.]
   [1913 Webster]
   1. (Chem.) A cement of clay or other tenacious infusible
    substance for sealing joints in apparatus, or the mouths
    of vessels or tubes, or for coating the bodies of retorts,
    etc., when exposed to heat; -- called also {luting}.
    [1913 Webster]
 
   2. A packing ring, as of rubber, for fruit jars, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Brick Making) A straight-edged piece of wood for striking
    off superfluous clay from mold.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lute \Lute\, v. t. [imp. & p. p. {Luted}; p. pr. & vb. n.
   {Luting}.]
   To close or seal with lute; as, to lute on the cover of a
   crucible; to lute a joint.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lute \Lute\, n. [OF. leut, F. luth; skin to Pr. la['u]t, It.
   li['u]to, le['u]to, Sp. la['u]d, Pg. alaude; all fr. Ar.
   al`[=u]d; al the + `[=u]d wood, timber, trunk or branch of a
   tree, staff, stick, wood of aloes, lute or harp.] (Mus.)
   A stringed instrument formerly much in use. It consists of
   four parts, namely, the table or front, the body, having nine
   or ten ribs or "sides," arranged like the divisions of a
   melon, the neck, which has nine or ten frets or divisions,
   and the head, or cross, in which the screws for tuning are
   inserted. The strings are struck with the right hand, and
   with the left the stops are pressed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lute
   n 1: a substance for packing a joint or coating a porous surface
      to make it impervious to gas or liquid [syn: {lute},
      {luting}]
   2: chordophone consisting of a plucked instrument having a pear-
     shaped body, a usually bent neck, and a fretted fingerboard

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top