หรือคุณหมายถึง loveleß?
Search result for

loveless

(10 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loveless-, *loveless*, loveles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loveless[ADJ] ที่ปราศจากความรัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted out of a loveless marriage and was too much of a coward.พ่ออยากหนีจากชีวิตคู่ที่ไม่ได้รักกัน และขี้ขลาดเกินไป Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
He was a loveless, violent drunk and no good to anybody.เขาเป็นคนขี้เมา ไร้ซึ่งความรักใดๆ และเป็นอันตรายต่อบุคคลรอบตัว Cherokee Rose (2011)
In one fell swoop, you'll have saved Blair from a loveless future, and I will have saved Monaco from a thankless princess.คุณจะสามารถช่วยแบลร์ จากอนาคตที่ไร้ความรัก และฉันจะได้ช่วยโมนาโคจากเจ้าหญิงที่ไร้ค่าได้ G.G. (2012)
At 1:14, Nicole posted a status update saying she's waiting for somebody to rescue her from a loveless relationship.ตอน 13.14 น. นิโคลโพสท์สเตตัสว่า เธอกำลังรอใครซักคนมาช่วยเธอ The Gathering (2013)
And I think I was too much of a romantic to stay forever in a loveless marriage.ฉันคิดว่า ฉันโรแมนติคมากๆ อยู่ด้วยกันตลอดไปในการแต่งงาน Bonfire of the Vanity (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVELESS    L AH1 V L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loveless    (j) (l uh1 v l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loveless \Love"less\, a.
   1. Void of love; void of tenderness or kindness. --Milton.
    Shelton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not attracting love; unattractive.
    [1913 Webster]
 
       These are ill-favored to see to; and yet, as
       loveless as they be, they are not without some
       medicinable virtues.         --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loveless
   adj 1: without love; "a loveless marriage"
   2: receiving no love; "a loveless childhood"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top