Search result for

longs

(69 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longs-, *longs*, long
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
longshore[ADJ] ที่เกิดขึ้น
longshoreman[N] ผู้ที่ทำงานขนของที่ท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
longshore(ลอง'ชอร์) adj. พบตามชายฝั่ง,ทำงานตามชายฝั่ง,ชายฝั่ง
longshoreman(ลอง'ชอร์'เมิน) n., กรรมกรท่าเรือ pl. longshoremen
longstanding(ลอง'สแทนดิง) adj. นาน,ยาวนาน, Syn. long, See also: lasting ###A. short lived
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง

English-Thai: Nontri Dictionary
longsighted(adj) สายตายาว,สายตาไกล,มองการณ์ไกล
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
longshore barสันดอนชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
longshore current; littoral currentกระแสน้ำชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm a longshoreman.ฉันกรรมกร Revolutionary Road (2008)
Why is the unsub keeping Brooke alive? And how longshe has until he kills her?ตัดผม, แต่งหน้า, เจาะหู แบบนั้นทำสองสามชั่วโมงก็ได้ Cold Comfort (2009)
Longshadow kept a coffin in back.เงาที่ยืนยาวถูกเก็บไว้ โลงศพที่อยู่ข้างหลัง Scratches (2009)
After enough time in a bacta tank, one longs for the mundane comfort of star charts.หลังจากอยู่ในถังแบคต้ามานานพอ ใครคนหนึ่งก็ปรารถนาความน่าเบื่อ ของแผนที่ดาวได้เหมือนกัน Legacy of Terror (2009)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
She looked like Pippi Longstocking,เธอดูเหมือนปิปปี้ ถุงเท้ายาว Hell-O (2010)
Guinevere informs me that you live in Longstead in the Feorre Mountains.เกวนนิเวียบอกข้าว่าท่านอาศัยอยู่ที่ Longstead Lamia (2011)
There must be some delay at Longstead, sire.พวกเขาคงจะล่าช้าที่ลองสเต็ด,ขอรับท่าน Lamia (2011)
Then we leave for Longstead at first light.งั้นเราก็ไปจากลองสเต็ดได้ตอนเช้า Lamia (2011)
We were sent to help the people of Longstead. - Their lives depend on us.เราถูกส่งตัวมาช่วยคนที่ลองสเต็ด ชีวิตพวกเขาขึ้นกับเรานะ Lamia (2011)
He comes with us. We'll make Longstead in a matter of hours.งั้นให้เขามากับเรา เราจะทำลองสเต็ดขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมง Lamia (2011)
Maybe we should go back to Longstead, try in the morning.บางที เราควรกลับไปที่ลองสเต็ด ลองอีกทีในตอนเช้า Lamia (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
longsA longsword sheathed in an intricately engraved scabbard.
longsEach of us has something in us that longs for a sense of oneness with others.
longsEvery nation longs for world peace.
longsHe longs for the fellowship of the rich.
longsOne who longs for death is miserable, but more miserable is he who fears it.
longsShe longs for her husband to arrive.
longsThe farmer longs for the day when the grain ripens.
longsThe human soul longs for something noble.
longsThe Longs are having a garage sale tomorrow.
longsThere is no one but longs for peace and security.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตายาว[N] presbyopia, See also: longsighted, farsighted, Ant. สายตาสั้น, Example: ในวัยเรียนและวัยทำงานมักพบผู้ที่มีสายตาพิการเช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเหล่ และตาส่อน, Thai definition: สายตาที่มองเห็นได้ไกล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกชายเลนบึง[n. exp.] (nok chāilēn beung) EN: Marsh sandpiper   FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก[n. exp.] (nok saēng-saēo hāng būang lek) EN: Lesser Racket-tailed Drongo   FR: Drongo à rames [m] ; Drongo à longs brins [m] ; Petit Drongo à raquettes [m]
นกสติ๊นท์นิ้วยาว[n. exp.] (nok satin niū yāo) EN: Long-toed Stint   FR: Bécasseau à longs doigts [m]
แซง[v.] (saēng) EN: come alongside of ; proceed alongside of ; flank   
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay   FR: accoler ; juxtaposer
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)
วัยผมยาว[v. exp.] (wai phom yāo) EN: wear one's hair long ; have long hair   FR: porter les cheveux longs ; avoir les cheveux longs

CMU English Pronouncing Dictionary
LONGS    L AO1 NG Z
LONGSPUR    L AO1 NG S P ER2
LONGSHOT    L AO1 NG SH AA2 T
LONGSHORE    L AO1 NG SH AO2 R
LONGSPURS    L AO1 NG S P ER2 Z
LONGSTAFF    L AO1 NG S T AE2 F
LONGSWORTH    L AO1 NG Z W ER2 TH
LONGSTREET    L AO1 NG S T R IY2 T
LONGSTRETH    L AA1 NG S T R EH0 TH
LONGSHOREMEN    L AO1 NG SH AO1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
longs    (v) (l o1 ng z)
longshoreman    (n) (l o1 ng sh oo m @ n)
longshoremen    (n) (l o1 ng sh oo m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish [Add to Longdo]
ロングショット[, rongushotto] (n) longshot [Add to Longdo]
ロングスナウトバタフライフィッシュ[, rongusunautobatafuraifisshu] (n) longsnout butterflyfish (Prognathodes aculeatus, was Chaetodon aculeatus) [Add to Longdo]
横付け[よこづけ, yokoduke] (n,vs) coming alongside [Add to Longdo]
沖仲仕[おきなかし, okinakashi] (n) longshoreman; stevedore [Add to Longdo]
居場所[いばしょ, ibasho] (n) (1) whereabouts; place; location; (2) place where one belongs; where one fits in; place where one can be oneself; (P) [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.) [Add to Longdo]
港湾労働者[こうわんろうどうしゃ, kouwanroudousha] (n) longshoreman; stevedore [Add to Longdo]
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙胜各族自治县[Lóng shèng Gè zú zì zhì xiàn, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Longsheng Gezu autonomous county in Guangxi [Add to Longdo]
龙山区[Lóng shān qū, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Longshan district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin [Add to Longdo]
龙山文化[Lóng shān wén huà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Longshan culture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top