Search result for

lonesome

(50 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lonesome-, *lonesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lonesome[ADJ] หงอยเหงา, See also: เงียบเหงา, ไร้เพื่อน, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, ห่างไกลผู้คน, อ้างว้าง, วังเวง, Syn. lonely, alone, forlorn
lonesomeness[N] ความอ้างว้าง, See also: ความโดดเดี่ยว, ความเงียบเหงา, Syn. loneliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
lonesome(adj) เปลี่ยวใจ,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง,เปล่าเปลี่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hm, you're feeling lonesome, don't you?ข้า.. Goemon (2009)
♪ And tell me that my lonesome nights are over# And tell me that my lonesome nights are over Nowhere Boy (2009)
Is having a party all by your lonesome.คือมีปาร์ตี้อย่างโดดเดี่ยว The Grandfather (2009)
You're so lonesome, Sam.คุณมันอ้างว้าง, แซม Never Let Me Go (2009)
¶¶ Already I'm so lonesome ¶¶# ฉันกำลังกลายเป็นคนโดดเดี่ยว # Pilot (2009)
"Dear Willy, it's been awful lonesome since you've been away.""วิลลี่ที่รัก, ฉันเหงามาก ตั้งแต่คุณจากไป And Then There Were Fewer (2010)
* if today was not a crooked highway * * if tonight was not a crooked trail * * if tomorrow wasn't such a long time * * then lonesome would mean nothing to you at all... ** if today was not a crooked highway * * if tonight was not a crooked trail * * if tomorrow wasn't such a long time * TS-19 (2010)
In the distance, we hear a lonesome train whistle..."ในที่ห่างไกล, เราได้ยินเสียง หวีดหวิวหงอยเหงาเป็นทางยาว The Thespian Catalyst (2011)
Schrader's looking into you totally on his lonesome.ชาลเดอร์กำลังหาข้อมูลของคุณ แน่นอนไม่มีใครสนใจคำพูดของเขา Hermanos (2011)
All by my lonesome.ฉันอยู่คนเดียว The Goodbye Look (2011)
"Threesome"? Looks more like a lonesome to me.ดูยังไงก็เห็นอยู่คนเดียว Always in Control (2011)
All by your lonesome, what then?คุณจะอยู่ตามลำพัง จากนั้นล่ะ Deadfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lonesomeShe looks lonesome.
lonesomeThe child is lonesome for its mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าเปลี่ยว[ADJ] lonesome, See also: lonely, Example: เขากำลังเหงา ยิ่งอยู่ในชนบทที่เปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นคงยิ่งอยากกลับบ้านมากขึ้นอีก, Thai definition: ที่ห่างไกลผู้คน
ความอ้างว้าง[N] loneliness, See also: lonesomeness, solitude, desolation, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา, Example: เป็นเวลานานนับสิบปีที่เขาอยู่กับความหลัง อยู่กับความอ้างว้างสิ้นหวัง เฝ้าดูคนรอบข้างตายจากไปทีละคน
เปล่าเปลี่ยว[V] lonesome, See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded, Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก, Example: คนแก่ที่อยู่บ้านพักคนชรามักถูกลูกหลานทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างนั้น
วาก[ADJ] lonely, See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing, Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่, Example: เขารู้สึกใจวากเมื่อได้ยินที่เธอพูดว่าจะจากเขาไปแล้ว
หงอยเหงา[ADJ] lonely, See also: lonesome, Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, เปลี่ยวใจ, เหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ถึงลูกหมาจะยังได้อยู่ร่วมกัน แต่ทุกตัวก็ดูหงอยเงา
ระทก[ADV] lonesomely, Syn. หนาวใจ
ความวังเวง[N] lonesomeness, See also: loneliness, solitariness, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่, Example: บรรยากาศในห้องเงียบเสียงลงจึงเกิดความวังเวงขึ้นถนัด, Thai definition: บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยวใจ
จับเจ่า[ADV] lonesomely, See also: lonelily, dejectedly, low-spiritedly, Syn. เหงาหงอย, เหงาก๋อย, หงอยเหงา, Example: ผมไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่นั่งจับเจ่าอยู่อย่างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome   FR: solitaire ; seul
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic   
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic   FR: mélancolique ; cafardeux
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary   FR: être seul
เปล่าเปลี่ยว[adj.] (plāo plīo) EN: lonesome   
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty   FR: seul ; solitaire
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome   

CMU English Pronouncing Dictionary
LONESOME    L OW1 N S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lonesome    (j) (l ou1 n s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
寂々;寂寂[せきせき;じゃくじゃく;さびさび, sekiseki ; jakujaku ; sabisabi] (adj-t,adv-to) sad; lonesome; desolate [Add to Longdo]
寂しい(P);淋しい[さびしい(P);さみしい, sabishii (P); samishii] (adj-i) lonely; lonesome; solitary; desolate; (P) [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
心寂しい[こころさびしい, kokorosabishii] (adj-i) lonely; lonesome [Add to Longdo]
心寂しい;うら寂しい;心淋しい[うらさびしい, urasabishii] (adj-i) lonesome; lonely; forlorn [Add to Longdo]
人懐かしい[ひとなつかしい, hitonatsukashii] (adj-i) lonesome for [Add to Longdo]
落莫[らくばく, rakubaku] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; lonesome [Add to Longdo]
佗歌[わびうた, wabiuta] (n) sad song; singing in a lonesome tone [Add to Longdo]
佗寝;佗び寝[わびね, wabine] (n) lonesome sleep; sleeping alone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] lonesome [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] lonesome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lonesome \Lone"some\, a. [Compar. {Lonesomer}; superl.
   {Lonesomest}.]
   1. Secluded from society; not frequented by human beings;
    solitary.
    [1913 Webster]
 
       Like one that on a lonesome road
       Doth walk in fear and dread.     --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Conscious of, and somewhat depressed by, solitude; as, to
    feel lonesome.
    [1913 Webster] -- {Lone"some*ly}, adv. --
    {Lone"some*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lonesome
   adj 1: being the only one; single and isolated from others; "the
       lone doctor in the entire county"; "a lonesome pine"; "an
       only child"; "the sole heir"; "the sole example"; "a
       solitary instance of cowardice"; "a solitary speck in the
       sky" [syn: {lone(a)}, {lonesome(a)}, {only(a)},
       {sole(a)}, {solitary(a)}]
   2: marked by dejection from being alone; "felt sad and lonely";
     "the loneliest night of the week"; "lonesome when her husband
     is away"; "spent a lonesome hour in the bar" [syn: {lonely},
     {lonesome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top