Search result for

lofe

(60 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lofe-, *lofe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lofe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lofe*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diclofenacไดโคลฟีเนค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ernst Blofeld in just like every Bond movie.Ernst Blofeld in just like every Bond movie. I Love You, Beth Cooper (2009)
The man you are talking to now, the man inside your head, is Ernst Stavro Blofeld.คนที่นายกำลังคุยด้วยตอนนี้คนในหัวนาย... คือ เอิร์นท์ส สตาโฟร โบลเฟลด์ Spectre (2015)
The recently deceased head of Spectre, Ernst Stavro Blofeld, and his chief of intelligence, your new best friend, C.หัวหน้าสเปคเตอร์ที่เพิ่งล่วงลับ เอิร์นท์ส สตาโฟร โบลเฟลด์ และหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเขา ซี้คนใหม่ของคุณ ซี Spectre (2015)
You're a hard man to kill, Blofeld.นายหัวแข็งตายยากนะ โบลเฟลด์ Spectre (2015)
Look. It was stashed in his oil furnace.Hier, das war in seinem Ölofen! The Thing (1982)
(Blofeld) Well done, Dr Kovacs.(Blofeld)Gutgemacht,Dr. Kovacs. Never Say Never Again (1983)
Ask yourself why Perrine's having a classic car exhibition on a polo field.Warum hält Perrine seine Ausstellung auf einem Polofeld ab? Charity Begins at Home (1984)
The antique cars are lined up all over the polo field.Das ganze Polofeld ist voller Oldtimer. Charity Begins at Home (1984)
I promised to have some publicity pictures... taken tomorrow morning at the polo field.- Das geht nicht! Ich muss morgen früh auf dem Polofeld ein paar Pressefotos machen. Steele Spawning (1986)
It's more James Bondian but we are living in a Blofeldian world.Etwas James-Bond-mäßig, aber es gibt nun mal massig Blofelds. Sense and Antisense (1997)
Don't worry, Tinker Bell. I'm all over it.Bleib locker, Klofell, ich hab alles im Griff. Stuart Little (1999)
Tinker Bell!Klofell! Stuart Little (1999)
He called me Tinker Bell.Er hat Klofell zu mir gesagt! Stuart Little (1999)
Say good night, Tinker Bell.Sag gute Nacht, Klofell. Stuart Little (1999)
You can hardly tell what season it is.- Du kannst froh sein, wenn du aus dem Klofenster ein bißchen Himmel siehst. Clouds of May (1999)
You have a big terrace.Klofenster? Clouds of May (1999)
And if you'd care to join us on the polo field, then we can begin... with the afternoon's entertainment.Wenn Sie uns aufs Polofeld begleiten, dann kann die nachmittägliche Unterhaltung beginnen. Winning London (2001)
Can we say we've leveled the polo field?Sind wir quitt mit dem Polofeld? Winning London (2001)
A helicopter crashed opposite the race track, on a polo field, causing the death of a key figure...Ein Hubschrauber stürzt... vor der Pferderennbahn auf das Polofeld. Dabei kommen 2 Schlüsselfiguren um... Social Genocide (2004)
All right, bathroom window, 5minutes.Also, am Klofenster in fünf Minuten. Domino (2005)
THAT'S THE IMPORTANT THING.Willst du etwa wie'n kleiner Junge aus dem Klofenster fliehen? Raygin' Bulls (2005)
BESIDES, YOU KNOW, I LIKE MY LIFE. HAVE A GREAT HUSBAND...- Ja, gut, das Klofenster, prima! Raygin' Bulls (2005)
Ernst Stavro Blofeld.Ernst Stavros Blofeld. Lucky Number Slevin (2006)
Well, he played Blofeld in From Russia With Love.Blofeld in "Liebesgrüße aus Moskau". Lucky Number Slevin (2006)
Drink diclofenac.Nimm ein Diclofenac. Das ist auch gut für den Magen. Love Sick (2006)
Your symptoms aren't ALS related you just took to many baclofens... you probably just mixed up your meds...Deine Symptome hängen nicht mit der ALS zusammen, du hast nur zuviele Baclofen genommen... Vielleicht solltest du deine Medikation ändern... My Number One Doctor (2007)
I mean the Baclofens aren't so bad... but if you took too many benzodiazepinesIch meine, die Baclofens sind nicht soo schlecht... aber wenn du zuviele Benzodiazepine nimmst My Number One Doctor (2007)
He slipped through the bars and out the bathroom window. How? He wiggled through.Er schlüpfte durch die Gitterstäbe und aus dem Klofenster. Mr. Monk and the Naked Man (2007)
And Blofeld didn't smoke a cigar.- Und Blofeld hat keine Zigarre geraucht. Here Kitty (2009)
He's gone. Blocking the exit.Der Scheißkerl ist durch das Klofenster getürmt. Red Eagle (2010)
It's actually Judith slaying Holofernes.Es ist eigentlich Judith, die Holofernes umbringt. The Awakening (2011)
Baclofen. It should help stave off some of the spasticity.Baclofen, das hilft, die spastischen Anfälle abzuschwächen. Parades & Pariahs (2011)
How many Baclofen did you take?- Wie viel Baclofen haben Sie geschluckt? Parades & Pariahs (2011)
At least you didn't take your girl out line dancing, only to have her escape out the bathroom window.Wenigstens warst du nicht wie ich Line-Dancing, nur damit deine Süße aus dem Klofenster flüchtet. Aliens & Aliases (2012)
Joelle climbed out the bathroom window?Joelle ist aus einem Klofenster geklettert? Aliens & Aliases (2012)
He just passed the clean room, he's heading toward the lehr.Er ist eben am Reinraum vorbei Richtung Kühlofen. Undone (2012)
She said he's heading toward the lehr?Meinte sie, dass er Richtung Kühlofen ist? Undone (2012)
Like your namesake might have appeared before cutting off the head of Holofernes.Wie Ihre Namensvetterin, ehe sie Holofernes den Kopf abschnitt. Curtain: Poirot's Last Case (2013)
Thermophilum, haloferax, and methanobacterium.Thermophilum, Haloferax, und Methanobacterium. Gut. Les mauvaises têtes (2013)
Look, y'all snuck out the bathroom window last night just to skip out on a bill.- Nein! Ihr klettertet aus dem Klofenster, um die Zeche zu prellen. I Run to You (2013)
The man you are talking to now, the man inside your head, is Ernst Stavro Blofeld.Der Mann, mit dem du jetzt redest... Der Mann in deinem Kopf... ist Ernst Stavro Blofeld. Spectre (2015)
The recently deceased head of Spectre, Ernst Stavro Blofeld, and his chief of intelligence, your new best friend, C.Das kürzlich verstorbene Oberhaupt von SPECTRE. Ernst Stavro Blofeld. Und sein Spionagechef. Spectre (2015)
You're a hard man to kill, Blofeld.Man kann dich nur schwer töten, Blofeld. Spectre (2015)
On those days, take a baclofen first thing.Nehmen Sie an den Tagen nach dem Aufstehen eine Baclofen. The Unknown Girl (2016)
Baclofen is helping.- Die Baclofen tun Ihnen gut. The Unknown Girl (2016)
I'm really upset about the new toaster oven.Der neue Grillofen macht mich wahnsinnig. So Then a Bat or A Monkey (2017)
[Titus] Throw the key out the bathroom window so I can take it to the hardware store.Wirf den Schlüssel aus dem Klofenster, ich bring ihn zum Schlüsseldienst. Kimmy Pulls Off a Heist! (2017)
They've got a summer home in Nantucket with a polo field.- 25. Sie haben ein Sommerhaus in Nantucket mit einem Polofeld. Stalag 17 (1953)
Tell me more about this ocean-going stove of yours.- Erzähl mir, was dein schwimmender Kachelofen kann. Blood Alley (1955)
We dismantle it here, reduce the gold in this special furnace to ingots, which in turn will be released on the board and weigh approximately two tons.Wir nehmen ihn hier auseinander. Schmelzen das Gold in dem Spezialofen, der selbst etwa zwei Tonnen wiegt. Goldfinger (1964)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kachelofen {m} | Kachelöfen {pl}tiled stove | tiled stoves [Add to Longdo]
Muffelofen {m}muffle kiln [Add to Longdo]
Ziegelofen {m} | Ziegelöfen {pl}brickkiln | brickkilns [Add to Longdo]
ausklopfen; klopfen | ausklopfend; klofend | ausgeklopft; geklopftto beat {beat; beaten} | beating | beaten [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer [Add to Longdo]
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, / ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
双氯灭痛[shuāng lǜ miè tòng, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄇㄧㄝˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] diclofenac pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top