Search result for

locked

(52 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -locked-, *locked*, lock, locke
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
landlocked(แลนดฺ'ลอคทฺ) adj. ไม่มีทางออกสู่ทะเล,ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน,อยู่ในน้ำที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
waterlocked(วอ'เทอะลอคทฺ) adj. มีน้ำล้อมรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
locked occlusionการสบ(ฟัน)ยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why does he have two locked doors?ทำไมเขาต้องมี ประตูล็อคตั้ง 2 บาน The Itch (2008)
That is why I locked the two of you in a room.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงขังคุณ 2 คนไว้้ด้วยกัน Dying Changes Everything (2008)
They've locked onto our ship!พวกมันโจมตียานเรา Rising Malevolence (2008)
Target range almost locked sir.ล็อกเป้าหมายเกือบสำเร็จแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)
Coordinates are locked. Hyperdrive is engaging.ล็อคพิกัดเรียบร้อย ไฮเปอร์ไดร์ฟกำลังทำงาน Destroy Malevolence (2008)
This locked drawer has been jimmied open and it's covered in fingerprints.ลิ้นชักนี่โดนงัดออกและก็มีรอยนิ้วมืออยู่ And How Does That Make You Kill? (2008)
The door was open. No, I locked it.ประตูเปิดอยู่ ไม่ใช่ ข้าล้อคมันไว้แล้ว Excalibur (2008)
And let's not forget about the people locked up on level 5.และอย่าลืมพวกที่ถูกขังไว้ที่ เลเวล 5 Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But, I've already locked the door over there.แต่ผมล็อคประตูไว้แล้ว Beethoven Virus (2008)
Just checking the door was locked.ไปเช็คว่าประตูล็อคอยู่หรือเปล่า The Bank Job (2008)
Of course it's locked, Dave. I locked it.แน่นอนว่ามันล็อค เดฟ ผมล็อคมันเอง The Bank Job (2008)
That's him. We're locked on.พวกเราพบเป้าหมายแล้ว Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lockedAfter I locked all the doors, I went to bed.
lockedA great deal of energy is locked up in the nucleus.
lockedBecause an entrance was locked, it could not enter the house.
lockedEvery door in the house is locked.
lockedGet back before midnight, or you will be locked out.
lockedHave you made sure the door is locked?
lockedHe angrily rattled the locked door.
lockedHe found the door locked.
lockedHe locked up his jewels in the safe.
lockedHe opened the locked door with an iron bar.
lockedHer arms were wrapped around her knees, her chin rested on her locked hands.
lockedHe tried in vain to open the locked door.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล[n. exp.] (prathēt thī mai mī thāng-øk sū thalē) EN: landlocked country   
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked; stopped up ; blind ; without a future   FR: bouché ; bloqué ; sans issue
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thāng tan) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future   FR: être dans une impasse
ท่อตัน[n. exp.] (thø tan) EN: blocked pipe   
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck   FR: être bloqué ; être coincé

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCKED    L AA1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locked    (v) (l o1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzugsmoment {n}locked rotor torque [Add to Longdo]
Anzugsstrom {m}locked rotor current; breakaway starting current [Add to Longdo]
ausgesperrtelocked out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked [Add to Longdo]
榎葉[えのは;エノハ, enoha ; enoha] (n) (uk) (See 山女魚) landlocked masu salmon [Add to Longdo]
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to [Add to Longdo]
詰まる[つまる, tsumaru] (v5r,vi) (1) to be blocked; to be packed; (2) to hit the ball near the handle of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access [Add to Longdo]
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation [Add to Longdo]
鍵が掛かる;鍵がかかる[かぎがかかる, kagigakakaru] (exp,v5r) (See 鍵を掛ける) to become locked (e.g. of automatic locking) [Add to Longdo]
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒锁[dào suǒ, ㄉㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] locked in (with the door locked from the outside) [Add to Longdo]
反锁[fǎn suǒ, ㄈㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] locked in (with the door locked from the outside) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
閉塞状態[へいそくじょうたい, heisokujoutai] blocked state, closed state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lock \Lock\, v. t. [imp. & p. p. {Locked}; p. pr. & vb. n.
   {Locking}.]
   1. To fasten with a lock, or as with a lock; to make fast; to
    prevent free movement of; as, to lock a door, a carriage
    wheel, a river, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To prevent ingress or access to, or exit from, by
    fastening the lock or locks of; -- often with up; as, to
    lock or lock up, a house, jail, room, trunk. etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten in or out, or to make secure by means of, or as
    with, locks; to confine, or to shut in or out -- often
    with up; as, to lock one's self in a room; to lock up the
    prisoners; to lock up one's silver; to lock intruders out
    of the house; to lock money into a vault; to lock a child
    in one's arms; to lock a secret in one's breast.
    [1913 Webster]
 
   4. To link together; to clasp closely; as, to lock arms. "
    Lock hand in hand." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Canals) To furnish with locks; also, to raise or lower (a
    boat) in a lock.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fencing) To seize, as the sword arm of an antagonist, by
    turning the left arm around it, to disarm him.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top