Search result for

lobe

(89 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lobe-, *lobe*
English-Thai: Longdo Dictionary
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lobe[N] ติ่งหู, Syn. ear lobe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lobe(โลบ) n. พู,กลีบ,ลอน,ตุ้ม
conglobe(คอนโกลบ) {conglobed,conglobing,conglobes} vi.,vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb,sphere
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lobe(n) ตุ้ม,พู,ลอน,กลีบ
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lobeแฉก, พู, หยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobeกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobectomyการตัดทั้งกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobed; lobateเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobefinปลาครีบเนื้อ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lobectomyการตัดต่อมออกทั้งส่วน, ตัดธัยรอยด์ออกข้างเดียว, การผ่าตัดปอดออกเป็นส่วนหรือเป็นกลีบ [การแพทย์]
Lobectomy, Rightตัดตับกลีบขวาออก [การแพทย์]
Lobeliaโลเบเลีย [การแพทย์]
Lobesลักษณะเป็นพู, กระเปาะ, กลีบ, พู [การแพทย์]
Lobes Clumpการรวมกลุ่มของกระเปาะ [การแพทย์]
Lobes, Accessoryกลีบปอดเกิน [การแพทย์]
Lobes, Anteriorกลีบหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง [การแพทย์]
Lobes, Deepส่วนลึกของต่อม [การแพทย์]
Lobes, Intermediateกลีบกลาง [การแพทย์]
Lobes, Lateralกลีบข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a temporal lobe seizure.นั่นมันอาการชักของtemporal lobe นั่นนักสืบเอกชนใช่ไหม Not Cancer (2008)
Temporal lobe controls speech, Hearing, memory.สมองส่วน Temporal ควบคุม การพูด การได้ยิน ความจำ Not Cancer (2008)
Thin slices through the parietal And temporal lobes were clean.เฉือนบางๆผ่านparietal และเทมเปอรัลโลป ก็ปกติ Not Cancer (2008)
Occipital lobe, normal.Occipital lobe, ปกติดี Not Cancer (2008)
Occipital lobe's normal.Occipital lobe ปกติ Not Cancer (2008)
But her eyes suck. That lobe should be compensating.แต่ตาเธอห่วย เรื่องนั้นต้องได้รับการชดเชย Not Cancer (2008)
Bilateral lesions in the temporal lobes,ีมีบักเตรีใน เทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobe Adverse Events (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
It's a tincture, made from the lobelia plant.มันเป็นน้ำยาสมุนไพร ค้นจากต้นโลบิเลีย Le Morte d'Arthur (2008)
Look, there's a left epidural hematoma which caused injury to the right temporal lobe from shifting in the skull.ดูสิ มีรอยด้านซ้ายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนของสมอง Pathology (2008)
In her right frontal lobe.ที่สมองส่วนหน้าขวา The Price (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
กลีบปอด[n. exp.] (klīp pøt) FR: lobe du poumon [m]
กลีบสมอง[n. prop.] (klīp samøng) FR: lobe du cerveau [m]
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe   FR: monde [m] ; Terre [f]
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model   FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
ลูกนัยน์ตา[n.] (lūk nai tā) EN: eyeball   FR: globe oculaire [m]
ลูกตา[n.] (lūktā) EN: eyeball ; eye   FR: globe oculaire [m]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: world ; globe   FR: monde [m] ; univers [m]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: world ; globe   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOBE    L OW1 B
LOBED    L OW1 B D
LOBEL    L OW1 B AH0 L
LOBER    L OW1 B ER0
LOBES    L OW1 B Z
LOBELL    L OW0 B EH1 L
LOBERG    L OW1 B ER0 G
LOBELLO    L OW0 B EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lobe    (n) (l ou1 b)
lobed    (j) (l ou1 b d)
lobes    (n) (l ou1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lappen {m}; lappenförmiges Teil | Lappen {pl}lobe | lobes [Add to Longdo]
Leberlappen {m} [anat.]lobe of the liver [Add to Longdo]
loben | lobend | lobt | lobteto commend | commending | commends | commended [Add to Longdo]
loben | lobend | lobtto praise | praising | praises [Add to Longdo]
loben | lobend | lobt | lobteto laud | lauding | lauds | lauded [Add to Longdo]
lobendeulogistic [Add to Longdo]
lobend {adv}praisingly [Add to Longdo]
lobenswert; löblich; rühmlich {adj}laudable [Add to Longdo]
lobenswert; löblich; rühmlich {adv}laudably [Add to Longdo]
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy [Add to Longdo]
lobenswert; löblich {adj}worthy [Add to Longdo]
lobenswert; rühmenswertcommendable [Add to Longdo]
lobenswert {adv}commendably [Add to Longdo]
lobenswert {adv}praiseworthily [Add to Longdo]
Lobeliennektarvogel {m} [ornith.]Red-tufted Malachite Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
サイドローブ[, saidoro-bu] (n) side lobe [Add to Longdo]
ビッグローブ[, bigguro-bu] (n) {comp} BIGLOBE [Add to Longdo]
ロベリア[, roberia] (n) lobelia (lat [Add to Longdo]
右葉[うよう, uyou] (n) right lobe [Add to Longdo]
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
肝葉[かんよう, kanyou] (n) lobe of the liver [Add to Longdo]
球状[きゅうじょう, kyuujou] (n) (1) shape of a globe; globe shape; (adj-no) (2) spherical [Add to Longdo]
球体[きゅうたい, kyuutai] (n) sphere; globe; orb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵裂[zòng liè, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] lobe; longitudinal slit; vertical fracture [Add to Longdo]
脑回[nǎo huí, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] lobe of the brain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビッグローブ[びっぐろーぶ, bigguro-bu] BIGLOBE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lobe \Lobe\ (l[=o]b), n. [F. lobe, Gr. lobo`s.]
   Any projection or division, especially one of a somewhat
   rounded form; as:
   (a) (Bot.) A rounded projection or division of a leaf.
     --Gray.
   (b) (Zool.) A membranous flap on the sides of the toes of
     certain birds, as the coot.
   (c) (Anat.) A round projecting part of an organ, as of the
     liver, lungs, brain, etc. See Illust. of {Brain}.
   (b) (Mach.) The projecting part of a cam wheel or of a
     non-circular gear wheel.
     [1913 Webster]
 
   {Lobe of the ear}, the soft, fleshy prominence in which the
    human ear terminates below, also called the {earlobe}.
    See. Illust. of {Ear}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lobe
   n 1: (anatomy) a somewhat rounded subdivision of a bodily organ
      or part; "ear lobe"
   2: (botany) a part into which a leaf is divided
   3: the enhanced response of an antenna in a given direction as
     indicated by a loop in its radiation pattern
   4: a rounded projection that is part of a larger structure

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top