Search result for

listen

(101 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listen-, *listen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
listen[VI] ฟัง, See also: รับฟัง, คอยฟัง, Syn. attend, listen in, overhear
listener[N] ผู้ฟัง, Syn. hearer, audience
listen in[PHRV] ตั้งใจฟัง, See also: ฟัง, Syn. look in, tune in
listen in[PHRV] ตั้งใจฟัง (การสนทนา)
listen to[PHRV] ฟัง, See also: ได้ยิน
listen to[PHRV] เชื่อฟัง, See also: สนใจใน
listen for[PHRV] พยายามฟังเสียง
listen out[PHRV] ฟังจบ (ในการฟังวิทยุแบบโต้ตอบกันได้)
listen out for[PHRV] รอฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง), Syn. hear ###A. ignore
glisten(กลิส'เซิน) vi. ระยิบระยับ,ส่องแสงแวววับ,สะท้อนแสง., See also: glistenly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
listen(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง
listener(n) ผู้ฟัง
glisten(n) แสงระยิบ,แสงวับ,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glisten(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววับ,ส่องแสงแวววาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]
Listeningการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehensionความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehension testsการทดสอบความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen!ฟังนะ! Ghost in the Shell (1995)
Listen...ฟังนะ We're So Happy You're So Happy (2008)
Listen!ฟัง! Gas Pills (2008)
Listen.ฟังนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Listen, kids,ฟังนะลูก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Listen up!ฟังนะ! Peleliu Airfield (2010)
Listen.ฟังนะ Practically Perfect (2010)
Listen to me!ฟังทางนี้ Sunset (2012)
Listen. Hey.ฟังสิ เฮ้ Glee, Actually (2012)
Listen.- ฟังนะ Suicide Squad (2016)
Yeah, good. Good. Hey, listen.ใช่ ดีนิ ดี เฮ้ ฟังนะ.. Chuck in Real Life (2008)
If I thought this was actually you talking, I might listen.ถ้าฉันคิดว่าสิ่งที่แม่พูดคือสิ่งที่แม่กำลังพูดจริงๆ หนูอาจจะฟัง Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listenAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
listenA good management would listen to reasonable demands.
listenAlice wasn't listening to her sister.
listenAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
listenAlright! Listen up and listen good!
listenAnd I had never listened to his records.
listenApart from sports, I like listening to jazz music.
listenAre you fond of listening to the radio?
listenAre you listening to English?
listenAre you listening to him?
listenBe a good listener.
listenBe quiet and listen to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงฟัง[V] listen, Example: พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน, Thai definition: สั่งให้ฟัง
รับฟัง[V] listen to, See also: hear, Syn. ฟัง, ยอมรับฟัง, Example: เธอควรรับฟังคำเตือนของพ่อแม่ไว้บ้าง, Thai definition: ตั้งใจสดับฟังและหรือทำตามถ้อยคำนั้น
รับฟัง[V] tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
หูผึ่ง[V] listen carefully, See also: listen attentively, Example: พอข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ ท่านก็หูผึ่งว่าเด็กตัวเท่านี้อ่านหนังสือขั้นนั้นเชียวหรือ, Thai definition: เอาใจใส่เพราะอยากฟังอยากรู้
ฟังความข้างเดียว[V] listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
สำเหนียก[V] listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
เงี่ยหู[V] pay attention, See also: listen carefully, Syn. ตั้งใจฟัง, เอียงหูฟัง, Ant. ละเลย, ไม่สนใจ, Example: หล่อนพูดเบามากจนเราต้องเงี่ยหูฟัง, Thai definition: เอียงหูฟังเพื่อให้ถนัด, ตั้งใจฟัง
ผู้ฟัง[N] listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง
ฟัง[V] listen, See also: hear, Example: พวกเธอฟังที่วิทยากรเขาพูดหรือเปล่า มัวแต่คุยกันอยู่นั่น, Thai definition: ตั้งใจสดับ, คอยรับเสียงด้วยหู
ฟังเทศน์[V] listen to sermon, Syn. ฟังธรรม, ฟังเทศน์ฟังธรรม, Example: ชาวพุทธหลายครอบครัวต่างมาฟังเทศน์ที่วัดเป็นประจำ, Thai definition: สดับพระธรรมเทศนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูก่อน[v. exp.] (dū køn) EN: look here ; hear me ; listen to me   
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟังดนตรี[v. exp.] (fang dontrī) EN: listening to music   FR: écouter de la musique
ฟังความข้างเดียว[v. exp.] (fang khwām khāng dīo) EN: listen to one-sided only   FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
ฝังเสียง[v. exp.] (fang sīeng) EN: listen to   FR: écouter la voix ; entendre la voix
ฟังธรรม[v. exp.] (fang tham) EN: listen to sermon   
ฟังเทศน์[v. exp.] (fang thēt) EN: listen to sermon   
ฟังเทศน์ฟังธรรม[v. exp.] (fang thēt fang tham) EN: listen to sermon   
ฟังวิทยุ[v. exp.] (fang witthayu) EN: listen to the radio   FR: écouter la radio
หูผึ่ง[v.] (hūpheung) EN: listen carefully   

CMU English Pronouncing Dictionary
LISTEN    L IH1 S AH0 N
LISTENS    L IH1 S AH0 N Z
LISTENED    L IH1 S AH0 N D
LISTENER    L IH1 S AH0 N ER0
LISTENER    L IH1 S N ER0
LISTENERS    L IH1 S AH0 N ER0 Z
LISTENERS    L IH1 S N ER0 Z
LISTENING    L IH1 S AH0 N IH0 NG
LISTENING    L IH1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listen    (v) (l i1 s n)
listens    (v) (l i1 s n z)
listened    (v) (l i1 s n d)
listener    (n) (l i1 s n @ r)
listeners    (n) (l i1 s n @ z)
listening    (v) (l i1 s n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Listenpreis {m}; Richtpreis {m}list price [Add to Longdo]
Listenprogrammgenerator {m}report program generator (RPG) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾耳[qīng ěr, ㄑㄧㄥ ㄦˇ, / ] listen attentively [Add to Longdo]
倾听者[qīng tīng zhě, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener [Add to Longdo]
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, / ] listen (respectfully) [Add to Longdo]
听力理解[tīng lì lǐ jiě, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] listening comprehension [Add to Longdo]
听者[tīng zhě, ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener; member of audience [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定価[ていか, teika] Listenpreis, fester_Preis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\ (l[i^]s"'n), v. i. [imp. & p. p. {Listened}
   (l[i^]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Listening}.] [OE. listnen,
   listen, lustnen, lusten, AS. hlystan; akin to hlyst hearing,
   OS. hlust, Icel. hlusta to listen, hlust ear, AS. hlosnian to
   wait in suspense, OHG. hlos[=e]n to listen, Gr. kly`ein, and
   E. loud. [root]41. See {Loud}, and cf. {List} to listen.]
   1. To give close attention with the purpose of hearing; to
    give ear; to hearken; to attend.
    [1913 Webster]
 
       When we have occasion to listen, and give a more
       particular attention to some sound, the tympanum is
       drawn to a more than ordinary tension. --Holder.
    [1913 Webster]
 
   2. To give heed; to yield to advice; to follow admonition; to
    obey.
    [1913 Webster]
 
       Listen to me, and by me be ruled.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To listen after}, to take an interest in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Soldiers note forts, armories, and magazines;
       scholars listen after libraries, disputations, and
       professors.              --Fuller.
 
   Syn: To attend; hearken. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\, v. t.
   To attend to. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 listen
   v 1: hear with intention; "Listen to the sound of this cello"
   2: listen and pay attention; "Listen to your father"; "We must
     hear the expert before we make a decision" [syn: {listen},
     {hear}, {take heed}]
   3: pay close attention to; give heed to; "Heed the advice of the
     old men" [syn: {heed}, {mind}, {listen}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Listen [listən] (n) , pl.
   guiles; listings; stratagems; wiles
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top