Search result for

linting

(350 entries)
(0.1028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -linting-, *linting*, lint
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา linting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *linting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lint[N] ผ้าพันแผล
flint[N] หินเหล็กไฟ, See also: หินไฟ
flint[N] หินที่ใช้เป็นเครื่องมือของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์
glint[N] แสงวาบ, See also: แสงแวววาว, แสงสะท้อนกลับ, Syn. flash, dazzle
glint[VI] สะท้อนแสง, See also: ส่องแสงแวววาว, ระยิบระยับ, Syn. glitter
glint[VT] ส่องแสงวูบวาบ, Syn. twinkle, glitte, glimmer
flinty[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind
lintel[N] ทับหลัง, See also: แผ่นที่วางตามแนวนอนบนหน้าต่างหรือประตู (ใช้รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน), Syn. lintol
plinth[N] ฐานสี่เหลี่ยมที่โคนเสาหรือรูปปั้น
splint[N] เฝือก
splinter[N] เศษเล็กๆ ที่แตกออก, Syn. chip, sliver
splinter[VI] แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, Syn. shatter, split
splinter[VT] ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, Syn. shatter, split
flintlock[N] ปืนไฟ, See also: ปืนคาบศิลา
skinflint[N] คนขี้เหนียว
Bernie Flint[SL] กระเป๋าแห้ง, See also: ไม่มีเงินเลย, จนกรอบ
borasic lint[SL] กระเป๋าแห้ง, See also: ไม่มีเงิน, กระเป๋าแฟบ
splinter off[PHRV] ทำให้แตกออก, See also: ทำให้แยกออก, Syn. split off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flint(ฟลินทฺ) n. หินไฟ,หินเหล็กไฟ vt. จัดให้มีหินไฟ
flintlockn. ไกปืนของปืนคาบศิลา,ปืนคาบศิลา
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
gunflint(กัน'ฟลินทฺ) ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน,ชนวนหินเหล็กไฟที่ไกปืน
lint(ลินทฺ) n. ผ้าสำลี,ผ้าพันแผล,สำลี
lintel(ลิน'เทิล) n. ชื่อประตู., Syn. lintol
splint(สพลินทฺ) n. แผ่นไม้เบา ๆ ,แผ่นโลหะบาง,โครงสาน,แผ่นแตก,เฝือก,เฝือกต่อกระดูก,เครื่องดาม,เครื่องยึด,เนื้องอกที่กระดูกหน้าขาม้า. vt. เข้าเฝือก.
splinter(สพลิน'เทอะ) n. ชิ้น,เศษ,สะเก็ด,ซีกไม้,แผ่นไม้บาง ๆ ,แผ่นแตก vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ vi. แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ

English-Thai: Nontri Dictionary
flint(n) หินเหล็กไฟ
flinty(adj) ทำด้วยหินเหล็กไฟ
lint(n) ผ้าพันแผล,ผ้าสำลี,สำลี
lintel(n) ขื่อประตู,ทับหลัง
plinth(n) ฐานเสาหิน,เชิง,ฐานแจกัน
splint(n) เฝือก,แผ่นไม้บาง,โครงสานกระจาด
splinter(n) สะเก็ด,เสี้ยน,เศษ,ชิ้น,ซีกไม้
splinter(vi) กะเทาะ,แตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
party, splinterพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lintelทับหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
splintเฝือก, เครื่องยึด, เครื่องดาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spallation; splinteringการแตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splint๑. เครื่องยึดฟัน๒. เฝือก๓. เครื่องดาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
splinter๑. ชิ้นเศษ, เสี้ยน๒. แตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splinter haemorrhageเลือดออกใต้เล็บ (เป็นเส้น ๆ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splinter partyพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
splintered fractureกระดูกหักเศษแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splintering; spallationการแตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splintingการใส่เฝือก, การเข้าเฝือก, การยึด, การดาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splinting๑. การยึด๒. การใส่เฝือก, การเข้าเฝือก๓. การดาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal splintเฝือกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flintฟลินต์, หินเหล็กไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flint clayฟลินต์เคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fracture, splinteredกระดูกหักเศษแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhage, splinterเลือดออกใต้เล็บ (เป็นเส้น ๆ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lintelsทับหลัง [TU Subject Heading]
Occlusal splintsเฝือกสบฟัน [TU Subject Heading]
Splintsเฝือก [TU Subject Heading]
Acrylic Splints, Retainerเครื่องดัดในช่องปาก [การแพทย์]
Air Splintsวัสดุพองลม [การแพทย์]
Airplane Splintsเฝือกโลหะเบาใช้ค้ำแขนให้กาง [การแพทย์]
Airsplintsเฝือกลม [การแพทย์]
Flint Glassฟลินทกลัส [การแพทย์]
Fractures, Splinterกระดูกแตกเป็นเสี้ยน [การแพทย์]
Glass, White Flintแก้วชนิดใสสีขาว [การแพทย์]
Muscular Splinting Effectกล้ามเนื้อหดเกร็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Give me the flints.หยุดก่อน ลองไปอีกทาง The Moment of Truth (2008)
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
A splinter.ทำให้แตกเป็นชิ้น Kung Fu Panda (2008)
Nothing in his pockets but knives and lint.ไม่มีอะไรในกระเป๋านอกจาก มีด กับ ขี้เถ้า The Dark Knight (2008)
And so our story ends where it all began, here in the tiny Indian village of Harenmahkeester, in the valley of Lintinmybelli.และเรื่องของพวกเราก็จบลง ตรงที่มันเริ่มขึ้น ที่หมู่บ้านเล็กๆ ในฮาเร็นมาคีสเตอร์ ในหุบเขาของลินตินมายเบลลิ The Love Guru (2008)
I'm not talking enchiladas, blintzes, macaroni and cheese.ยังไม่รวมพาสต้า พาย แพนเค๊ก มักกะโรนี หรือชีส Duplicity (2009)
Serves one term as energy secretary under clinton, then heads home and becomes governor.เป็นเลขาธิการกระทรวงพลังงานยุคคลินตันอยู่1สมัย กลับบ้านไปแล้วกลับมาเป็นรัฐมนตรี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Sometime during the Clinton administration,บางครั้งในระหว่าง สมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน Better Call Saul (2009)
Saw some wood splinters. Probably a bat.เห็นท่อนไม้เล็กๆ อาจจะเป็นไม้ตีลูกบอล Fa Guan (2009)
John Wayne and Clint Eastwood, mostly.mostly. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I am the diamond glint on snow.ฉันเปนเพชรที่แวววับบนหิมะ Desert Cantos (2009)
Shane, Marshal Dillon, Clint Eastwood.เชน, มาร์แชล ดีลลอน คลิ้น อีสวู๊ด Chuck Versus the Predator (2009)
You pulled my hair during Clinton's inaugural ball.นายดึงผมฉันระหว่าง งานรับตำแหน่งปธน.คลินตันนี่ Reversals of Fortune (2009)
It's a microspectrophotometry scan indicating that the fabric we found with the remains is lint-free, static-resistant polyester.นี่คือภาพสแกนด้วยเทคนิค ไมโครสเปคทรอโปโตมีทริ บ่งชี้่ว่าเส้นใยที่ เราพบมันในซากศพ คือใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ต้านแรงคงที Harbingers in a Fountain (2009)
The Clintons have arrived in London to attend the funeral of Princess Diana.คลินตัน เดินทางถึงลอนดอน เพื่อร่วมไว้อาลัยเจ้าหญิงไดอาน่า Out of Time (2009)
That money's not worth the lint in my pocket.เงินพวกนั้นไม่ค่าเลย เหมือนสำลีในกระเป๋าฉัน Hostile Takeover (2009)
Is that bone splintering?นั่นคือรอยแตกละเอียด ของกระดูกรึ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Okay, so far, we have a nick on the scapula, suggesting stabbing, and splintering on the humerus, which suggests sawing.โอเค เราแค่มีร่องรอยตรงกระดูกไหล่ น่าเกิดจากการถูกแทง และรอยแตกตรงกระูดูกต้นแขน น่าจะเกิดจากการเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
On the International Space Station having a 3-way with Hillary Clinton and Sarah Palin.ฉันอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ อยู่กันทั้งหมดสามเสือสาว ฮิลลารี คลินตัน และซารา พาลิน Gimme Some Truth (2009)
it's barely linty.แทบไม่มีเส้นใยเลยนะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Flint, my boy.ฟลิ้นท์ ไอ้ลูกชาย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Go ahead, Flint.เอาเลยจ้ะ ฟลินท์ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The world needs your originality, Flint.โลกต้องการคนแบบลูกนะ ฟลินท์ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint Lockwood.ฟลินท์ ล็อควู้ด! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
My name is Flint Lockwood.ผมชื่อ ฟลินท์ ล็อควู้ด Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint!ฟลินท์! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint.ฟลินท์.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, you don't keep throwing your net where there aren't any fish.ฟลินท์ ลูกไม่ควรโยนแห ไปในที่ที่ไม่มีปลานะ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
What are you doing, Flint Lockwood?นายทำไรอยู่อะ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint Lockwood.ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You're under arrest, Flint Lockwood.นายถูกจับแล้ว.. ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Flint Lockwood!- ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Flint.- ฟลิ้นท์ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
This food weather was created intentionally by meek-ish backyard tinkerer Flint Lockwood.อากาศแบบอาหารนี้ ตั้งใจทำขึ้นมาโดย.. นักประดิษฐ์สุดแสนเก็บตัว.. ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint Lockwood?ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด อะนะ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, those burgers were awesome.ฟลิ้นท์ เบอร์เกอร์พวกนี้เจ๋งมาก! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Welcome, Flint.ยินดีต้อนรับค่ะ ฟลิ้นท์ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
It's called the Flint Lockwood Diatonic Super-Mutating Dynamic Food Replicator.มันคือ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด... สุดยอดเครื่องกลายพันธุ์อาหาร.. และผลิตผลไร้เทียมทาน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Not a problem with Flint Lockwood's latest invention, the Outtasighter so-named because it catapults uneaten food out of sight and therefore, out of mind.ไม่มีปัญหา เมื่อฟลิ้นท์ ล็อควู้ด สร้างเครื่องกำจัดอาหารเหลือให้สิ้นซาก ได้ชื่อนี้ก็เพราะ.. มันกำจัดอาหารที่เหลือ .. จนสิ้นซากจริงๆ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint Lockwood?ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, this is amazing.ฟลิ้นท์ นี่มันยอดไปเลยนะ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Hey, Flint.เฮ้ ฟลิ้นท์! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, what's the problem?ฟลิ้นท์ เป็นไรไปคะ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I scream, you scream we all scream for Flint Lockwood's latest tasty town-wide treat with flurries of frozen fun on what the mayor declared to be an ice cream snow day.ฉันตะโกน.. คุณตะโกน เราทุกคนโห่ร้องตะโกนให้แก่ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด ที่ทำให้เมืองน่าอร่อยเมืองนี้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, this is the best breakfast ever.ฟลิ้นท์! มันเป็นอาหารเช้าที่เยี่ยมมาก Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Flint?- ฟลิ้นท์? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint?ฟลิ้นท์? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint?ฟลิ้นท์? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You know, I've never met anyone like you, Flint Lockwood.คุณรู้มั้ย.. ฉันไม่เคยเจอใครอย่างคุณเลย.. ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, you have a callฟลิ้นท์ มีสายเข้า.. มีสายเข้า Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lintClint Eastwood was elected mayor of Carmel.
lintI can't get this splinter out of my finger.
lintMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.
lintI ran a splinter into my finger.
lintClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
lintThe first speech was given at the convention by none other than Clint Eastwood, the famous actor.
lintThe Clinton camp became desperate to eliminate the white votes Obama had got in both states.
lintIf I were prime minister I'd give Clinton a good talking to.
lintThe American people elected Mr Clinton President.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งประกาย[V] twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
ขื่อ[N] crossbeam, See also: joist, lintel, Example: คติการถือผีของชาวไทยไม่กล้านอนขวางขื่อเพราะกลัวผีจะลงมาเหยียบอก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง
เข้าเฝือก[V] splint, See also: be in plaster cast, Example: เขาต้องเข้าเฝือกอยู่นาน 3 เดือนเพราะความซนของเขา, Thai definition: เอาเฝือกประกบแขนหรือขาที่เดาะหักเพื่อให้อยู่คงที่
เฝือก[N] splint, Example: เขาต้องใส่เฝือกที่ขาไปเป็นเดือน จนกว่ากระดูกที่หักจะต่อติดกัน, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ มีหลายชนิดตามวัสดุที่ใช้ ปัจจุบันนิยมทำด้วยปูนปลาสเตอร์
เฝือก[N] splint, Example: ปัจจุบันนี้นอกจากเฝือกที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ ยังมีเฝือกสังเคราะห์ทำจากไฟเบอร์กลาสเรซินที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง, Count unit: เฝือก, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ มีหลายชนิดตามวัสดุที่ใช้ ปัจจุบันนิยมทำด้วยปูนปลาสเตอร์
แวววาว[V] glitter, See also: glint, glisten, shine, sparkle, Syn. แวววับ, แวววาม, Example: ดวงตาของเขาแวววาว แข็งกร้าวเหมือนแววตาของงูจงอาง, Thai definition: มีแสงกลอกกลิ้งเป็นประกายอยู่ข้างใน
เสี้ยน[N] splinter, See also: sliver, flinders, Syn. สะเก็ด, เศษไม้, Example: หล่อนถูบ้านทีไร เสี้ยนในเนื้อไม้เกี่ยวเส้นด้ายในผ้าขี้ริ้วทุกที, Count unit: อัน, ชิ้น, Thai definition: เนื้อไม้ที่แตกเป็นเส้นเล็กๆ ปลายแหลมอย่างหนาม
ใส่เฝือก[V] splint, Syn. เข้าเฝือก, Example: หากผู้ป่วยกระดูกหัก ควรให้การปฐมพยาบาล เช่น ห้ามเลือด ใส่เฝือก หรือดามกระดูกส่วนที่หักไว้, Thai definition: เอาเฝือกประกับแขนหรือขาที่เดาะหักเพื่อให้ปกติ
เดาะ[ADJ] fractural, See also: cracked, splintered, Syn. ร้าว, หัก, Example: พ่อเดินหาบทรายพลาดลื่นลงไปในตลิ่งหลังเดาะ, Thai definition: ร้าวจวนจะหัก
แตกคอ[V] splinter, See also: disagree, split, break up, be at loggerheads with, be on bad terms, have disagreement, dis, Syn. หมางใจกัน, แตกสามัคคี, บาดหมาง, Ant. สามัคคี, Example: นายกรัฐมนตรีกับสภารสช.แตกคอกันอย่างรุนแรง, Thai definition: หมางใจกันเพราะภายหลังเกิดมีความเห็นหรือรสนิยมไม่ตรงกัน
ถ่านไฟแช็ก[N] flint, Thai definition: โลหะเจือประเภทไพโรฟอริก เช่น โลหะซีเรียมผสมเหล็ก เป็นสารแข็ง ลักษณะเป็นแท่งกลมสั้น เมื่อครูดกับจักรโลหะจะเกิดประกายไฟ
ทับหลัง[N] lintel, See also: a decorative pattern for rear-door, Syn. ทับหลังหน้าต่าง, ทับหลังประตู, Count unit: ท่อน, Thai definition: ตัวไม้ที่อยู่ตอนบนหน้าต่างหรือประตูหลังกรอบเช็ดหน้า ใช้บังคับปลายเดือยบานแผละหน้าต่างหรือประตู
กำเพลิง[N] flintlock gun, Syn. ปืนไฟ
ธุลี[N] dust, See also: powder, dirt, particle, lint, ashes, cinders, grime, Syn. ละออง, ฝุ่น, ฝุ่นละออง, เถ้า, ขี้เถ้า, ผง, Thai definition: ฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดเล็กมาก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
หวือ[ADV] from the sound of chips or splinters flying past the ear, Example: กระสุนปืนนัดหนึ่งบินหวือผ่านศีรษะผมไป, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างสะเก็ดไม้กระเด็นอย่างแรง
หวือ[ADV] from the sound of chips or splinters flying past the ear, Example: กระสุนปืนนัดหนึ่งบินหวือผ่านศีรษะผมไป
หินเหล็กไฟ[N] flint rock, Example: ใต้ชั้นดินลึกๆ จะมีหินเหล็กไฟอยู่
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
แวว[N] glitter, See also: light, sparkle, glint, twinkling, Example: แม้เขาจะเป็นดาราตลกแต่ก็มีสง่าราศี ดวงตามีแววสุกใสแฝงด้วยรอยยิ้มอย่างมีเมตตา, Thai definition: แสงที่สุกใสวูบวาบ
แวว[N] glitter, See also: light, sparkle, glint, twinkling, Example: แม้เขาจะเป็นดาราตลกแต่ก็มีสง่าราศี ดวงตามีแววสุกใสแฝงด้วยรอยยิ้มอย่างมีเมตตา, Thai definition: แสงที่สุกใสวูบวาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
เดาะ[v.] (dǿ) EN: fracture ; splinter   
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint   FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)
ฮิลลารี คลินตัน[n. prop.] (Hillārī Khlintan) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)   FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
หินไฟ[n. exp.] (hin fai) EN: flint   FR: pierre à feu [f]
หินเหล็กไฟ[n. exp.] (hin lek fai) EN: flint rock ; flint   FR: silex [m]
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
กระดาษทราย[n. exp.] (kradātsāi) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper   FR: papier de verre [m] ; papier (d') émeri [m]
เหล็กไฟ[n. exp.] (lek fai) EN: flint   
เสี้ยน[n.] (sīen) EN: splinter ; thorn   FR: esquille [f] ; écharde [f] ; éclat de bois [m]
เสี่ยง[n.] (sīeng = sieng) EN: part ; portion ; piece ; fragment ; splinter   FR: partie [f] ; fragment [m]
เสี้ยนตำเท้า[xp] (sīen tam thāo) EN: get a splinter in one's foot   FR: avoir une écharde dans le pied
ถ่านไฟแช็ก[n.] (thānfaichaek) EN: flint   FR: silex [m]
แวว[n.] (waēo) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam   FR: lueur [f] ; étincelle [f] ; éclat [m]
แวววาว[v.] (waēowāo) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle   
หวือ[v.] (weū) EN: whir ; sound of chips or splinters flying past the ear   FR: sifflement [m] ; bruissement [m]
ใยฝ้าย[n. exp.] (yai fāi) EN: cotton linters   

CMU English Pronouncing Dictionary
LINT    L IH1 N T
KLINT    K L IH1 N T
CLINT    K L IH1 N T
GLINT    G L IH1 N T
LINTZ    L IH1 N T S
FLINT    F L IH1 N T
FLINTY    F L IH1 N T IY0
FLINTS    F L IH1 N T S
LINTAS    L IH1 N T AH0 S
LINTEL    L IH1 N T AH0 L
LINTON    L IH1 N T AH0 N
SPLINT    S P L IH1 N T
PLINTH    P L IH1 N TH
BALINT    B AA1 L IY0 N T
LINTNER    L IH1 N T N ER0
LINTERS    L IH1 N T ER0 Z
SPLINTS    S P L IH1 N T S
CLINTON    K L IH1 N T AH0 N
FLINT'S    F L IH1 N T S
GLINTING    G L IH1 N T IH0 NG
GUNFLINT    G AH1 N F L IH2 N T
FLINTOFF    F L IH1 N T AO0 F
SPLINTER    S P L IH1 N T ER0
CLINTONS    K L IH1 N T AH0 N Z
MCCLINTON    M AH0 K L IH1 N T AH0 N
CLINTON'S    K L IH1 N T AH0 N Z
MCCLINTIC    M AH0 K L IH1 N T IH0 K
LINTHICUM    L IH1 N TH IH0 K AH0 M
CLINTONS'    K L IH1 N T AH0 N Z
FLINTLOCK    F L IH1 N T L AA2 K
SPLINTERY    S P L IH1 N T ER0 IY0
SPLINTERED    S P L IH1 N T ER0 D
MCCLINTOCK    M AH0 G L IH1 N T AA0 K
MCCLINTICK    M AH0 K L IH1 N T IH0 K
CLINTONITE    K L IH1 N T AH0 N AY2 T
FLINTSTONE    F L IH1 N T S T OW2 N
KLINTWORTH    K L IH1 N T W ER0 TH
FLINTLOCKS    F L IH1 N T L AA2 K S
FLINTSTONES    F L IH1 N T S T OW2 N Z
CLINTONITES    K L IH1 N T AH0 N AY2 T S
SPLINTERING    S P L IH1 N T ER0 IH0 NG
CLINTONOMICS    K L IH2 N T AH0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lint    (n) (l i1 n t)
Flint    (n) (f l i1 n t)
flint    (n) (f l i1 n t)
glint    (v) (g l i1 n t)
flints    (n) (f l i1 n t s)
flinty    (j) (f l i1 n t ii)
glints    (v) (g l i1 n t s)
lintel    (n) (l i1 n t l)
plinth    (n) (p l i1 n th)
splint    (n) (s p l i1 n t)
glinted    (v) (g l i1 n t i d)
lintels    (n) (l i1 n t l z)
plinths    (n) (p l i1 n th s)
splints    (n) (s p l i1 n t s)
flintier    (j) (f l i1 n t i@ r)
glinting    (v) (g l i1 n t i ng)
splinter    (v) (s p l i1 n t @ r)
flintiest    (j) (f l i1 n t i i s t)
skinflint    (n) (s k i1 n f l i n t)
splinters    (v) (s p l i1 n t @ z)
splintery    (j) (s p l i1 n t @ r ii)
flintstone    (n) (f l i1 n t s t ou n)
skinflints    (n) (s k i1 n f l i n t s)
splintered    (v) (s p l i1 n t @ d)
splintering    (v) (s p l i1 n t @ r i ng)
splinter-proof    (j) - (s p l i1 n t @ - p r uu f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonsturz {m}concrete lintel [Add to Longdo]
Doppelintegral {n} [math.]double integral [Add to Longdo]
Federsplint {m} [techn.]spring split pin [Add to Longdo]
Fehlinterpretation {f}misinterpretation; wrong interpretation [Add to Longdo]
Feuerstein {m}; Flint {m} | Feuersteine {pl}flint | flints [Add to Longdo]
Flackern {n}glint [Add to Longdo]
Flinte {f}musket [Add to Longdo]
Flinte {f} | Flinten {pl}shot gun | shot guns [Add to Longdo]
Flintenschuss {m}; Kanonenschuss {m} | Flintenschüsse {pl}; Kanonenschüsse {pl}gunshot | gunshots [Add to Longdo]
Flintglas {n}; farbloses Glasflint glass [Add to Longdo]
Flintschlagplatz {m}flaking station [Add to Longdo]
Fundament {n}; Maschinenfundament {n}; Gerätefundament {n}plinth [Add to Longdo]
Fundamentbolzen {m}foundation bolt; plinth bolts [Add to Longdo]
Fundamentplatte {f}foundation plate; plinth plate [Add to Longdo]
Fussel {f}lint [Add to Longdo]
Fusselbürste {f}lint brush [Add to Longdo]
Geizhals {m}skinflint [Add to Longdo]
Gobelin {m}; Gobelinteppich {m}Gobelin tapestry [Add to Longdo]
Granatsplitter {m} | Granatsplitter {pl}shell splinter | shell splinters [Add to Longdo]
Härte {f}flintiness [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Knicker {m} | Knicker {pl}skinflint | skinflints [Add to Longdo]
Maschinenfundament {n}equipment plinth [Add to Longdo]
Mull {m}lint [Add to Longdo]
Oberschwelle {f}lintel [Add to Longdo]
Papierstau {m}lint [Add to Longdo]
Plinthe {f}plinth [Add to Longdo]
Schrotflinte {f} | Schrotflinten {pl}shotgun | shotguns [Add to Longdo]
Sockel {m}plinth; socle [Add to Longdo]
Sockelblende {f}plinth panel [Add to Longdo]
Splint {m} | Splinte {pl}sapwood | sapwoods [Add to Longdo]
Splint {m}splint; split pin [Add to Longdo]
Splint {m}cotter; cotterpin [Add to Longdo]
Splintbolzen {m}; Ringbolzen {m}eyebolt [Add to Longdo]
Splintentreiber {m}pin punch [Add to Longdo]
Splintholz {n}sapwood [Add to Longdo]
Splitter {m}; Span {m}; Bruchstück {n} | Splitter {pl}; Späne {pl}splinter | splinters [Add to Longdo]
Splittergruppe {f} | Splittergruppen {pl}splinter group | splinter groups [Add to Longdo]
Splitterpartei {f} | Splitterparteien {pl}splinter party; faction | splinter parties [Add to Longdo]
Steinbeil {n}; Feuersteinbeil {n}flint axe [Add to Longdo]
Steinschloss {n} | Steinschlösser {pl}flintlock | flintlocks [Add to Longdo]
Steinschlossgewehr {n} [mil.] [hist.]flintlock; flintlock musket [Add to Longdo]
Sturz {m} (Bau)lintel [Add to Longdo]
Sturzbalken {m}lintel beam [Add to Longdo]
Türsturz {m}lintel [Add to Longdo]
Vogelflinte {f} | Vogelflinten {pl}fowling piece | fowling pieces [Add to Longdo]
Wadenbein {n} [anat.]fibula; splinter bone [Add to Longdo]
absplittern; splittern | absplitternd; splitternd | abgesplittert; gesplittertto splinter (off) | splintering | splintered [Add to Longdo]
flackernto glint [Add to Longdo]
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
へぎ板;折ぎ板;折板;剥板[へぎいた, hegiita] (n) splint; shingle [Add to Longdo]
めりめり[, merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind) [Add to Longdo]
アイススプリンタ[, aisusupurinta] (n) ice splinters [Add to Longdo]
エリント[, erinto] (n) electronic intelligence; ELINT [Add to Longdo]
ガラス片[ガラスへん, garasu hen] (n) splinters of glass; glass shards [Add to Longdo]
スプリント[, supurinto] (n) (1) sprint; (2) splint; (P) [Add to Longdo]
フリント[, furinto] (n) (See 火打石) flint [Add to Longdo]
フリント硝子[フリントガラス, furintogarasu] (n) flint glass [Add to Longdo]
ブリンツ[, burintsu] (n) (See ブリヌイ) blintz; blintze [Add to Longdo]
リンター[, rinta-] (n) linter [Add to Longdo]
リント[, rinto] (n) lint [Add to Longdo]
リントン[, rinton] (n) Linton (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks) [Add to Longdo]
火打ち石;火打石(io);燧石[ひうちいし;すいせき(燧石), hiuchiishi ; suiseki ( sui ishi )] (n) flint [Add to Longdo]
鴨居[かもい, kamoi] (n) lintel [Add to Longdo]
冠木[かぶき, kabuki] (n) lintel; crossbar; gate with a crossbar; roofed gate [Add to Longdo]
眼光[がんこう, gankou] (n) glint in eye; discernment [Add to Longdo]
欠け;闕け;缺け[かけ, kake] (n) (1) fragment; splinter; (2) wane (of the moon) [Add to Longdo]
欠けら(P);欠片[かけら, kakera] (n) fragment; broken pieces; splinter; (P) [Add to Longdo]
根石[ねいし, neishi] (n) base-stone; plinth stone; stone that serves as a pedestal for a pillar [Add to Longdo]
削げる;殺げる[そげる, sogeru] (v1,vi) to split; to be split; to splinter [Add to Longdo]
削片[さくへん, sakuhen] (n) splinter; chip [Add to Longdo]
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff [Add to Longdo]
軸木[じくぎ, jikugi] (n) matchwood; splint; scroll roller [Add to Longdo]
石火[せっか, sekka] (n) flint fire; flash [Add to Longdo]
石鏃[せきぞく, sekizoku] (n) flint arrowhead [Add to Longdo]
切り火[きりび, kiribi] (n) Shinto fire-purification ceremony; flint sparks [Add to Longdo]
閃光;せん光[せんこう, senkou] (n) flash; glint [Add to Longdo]
柱礎[ちゅうそ, chuuso] (n) plinth [Add to Longdo]
添え木[そえぎ, soegi] (n) splint; brace [Add to Longdo]
破片[はへん, hahen] (n,adj-no) fragment; splinter; broken piece; (P) [Add to Longdo]
副木[ふくぼく;そえぎ, fukuboku ; soegi] (n) splint [Add to Longdo]
木っ端;木っ片;木っ葉;木端(io);木片(io);木葉(io)[こっぱ, koppa] (n) (1) wood chip; splinter; (n-pref,n) (2) worthless thing; worthless person [Add to Longdo]
木端;木羽[こば, koba] (n) (1) (See 木っ端・こっぱ・1) wood chip; splinter; (2) (See こけら板・こけらいた) thin shingles [Add to Longdo]
木端微塵;木っ端微塵;木葉微塵;こっぱ微塵;木っ端みじん[こっぱみじん, koppamijin] (n,vs) (uk) broken into small fragments; smashed to atoms; fragments and splinters; smithereens [Add to Longdo]
木片[もくへん, mokuhen] (n) block (of wood); chip; splinter; (P) [Add to Longdo]
目草[まぐさ, magusa] (n) lintel; lintel beam [Add to Longdo]
落とし掛け;落とし懸け;落し掛け;落し懸け[おとしがけ, otoshigake] (n) (1) lintel of the alcove in a tea room or a window in a shoin-style reception room; (2) cloud-shaped carving on the bottom of a transom; (3) (See 火鉢) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi [Add to Longdo]
棘(P);刺[とげ, toge] (n) thorn; splinter; spine; biting words; (P) [Add to Longdo]
臍のゴマ[へそのゴマ, hesono goma] (n) (uk) belly-button lint; navel fluff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克林顿[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001 [Add to Longdo]
基底[jī dǐ, ㄐㄧ ㄉㄧˇ, ] plinth [Add to Longdo]
夹板[jiā bǎn, ㄐㄧㄚ ㄅㄢˇ, / ] splint; clamp; vise (as torture instrument) [Add to Longdo]
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, / ] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001 [Add to Longdo]
座子[zuò zi, ㄗㄨㄛˋ ㄗ˙, ] pedestal; plinth; saddle [Add to Longdo]
弹片[dàn piàn, ㄉㄢˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] shrapnel; splinter from shell [Add to Longdo]
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate [Add to Longdo]
打火石[dǎ huǒ shí, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] flint [Add to Longdo]
斯特凡诺普洛斯[Sī tè fán nuò pǔ luò sī, ㄙ ㄊㄜˋ ㄈㄢˊ ㄋㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, / ] Stephanopoulos (e.g. former Clinton aide George Stephanopoulos) [Add to Longdo]
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, ] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state) [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] lintel [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] the lattice of a window a sill, a lintel [Add to Longdo]
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, / ] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm) [Add to Longdo]
火石[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] flint (stone) [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] fire; speculum; to obtain fire by drilling wood, striking flint, sun's rays etc [Add to Longdo]
燧石[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, ] flint [Add to Longdo]
[nǔ, ㄋㄨˇ, ] flint [Add to Longdo]
碎片[suì piàn, ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip; fragment; splinter; tatter [Add to Longdo]
[sǎng, ㄙㄤˇ, ] stone plinth [Add to Longdo]
[miè, ㄇㄧㄝˋ, ] bamboo splints for baskets [Add to Longdo]
临洮[Lín táo, ㄌㄧㄣˊ ㄊㄠˊ, / ] (N) Lintao (place in Gansu) [Add to Longdo]
临潭[Lín tán, ㄌㄧㄣˊ ㄊㄢˊ, / ] (N) Lintan (place in Gansu) [Add to Longdo]
临潼[Lín tóng, ㄌㄧㄣˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] (N) Lintong (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
裂片[liè piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, ] splinter; chip; tear (split in a surface); lobe [Add to Longdo]
起毛[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, ] fluff; lint; to feel nervous [Add to Longdo]
闪射[shǎn shè, ㄕㄢˇ ㄕㄜˋ, / ] to radiate; to shine; glitter of light; a glint [Add to Longdo]
闪耀[shǎn yào, ㄕㄢˇ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] glint [Add to Longdo]
鲁宾[Lǔ bīn, ㄌㄨˇ ㄅㄧㄣ, / ] Rubin (name); Robert E. Rubin (1938-), US Treasury Secretary 1995-1999 under President Clinton [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top